ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 27 czerwca 2019 r. Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze do 19 czerwca 2019 r.

 
Zmiana godzin pracy biura WIL-W

Informujemy, że 21 czerwca 2019 r.
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie nieczynne.

Aktualności

Komunikat Prezesa KRL-W z dnia 1 lutego 2011 r.

Email Drukuj PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 1 lutego 2011 r.

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu ustawy z dnia 28 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o służbie cywilnej, który w zdecydowany sposób może zburzyć aktualny porządek prawny, w dniu dzisiejszym, tj. 1 lutego 2011 r. w celu dokonania analizy w/w projektu ustawy zbiera się Zespół Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. higieny weterynaryjnej w składzie Krzysztof Matras, Piotr Żmuda, Artur Krakowiak, Andrzej Moskal. W dniu 9 lutego 2011 r. (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, al. Przyjaciół 1 lok. 2 w Warszawie, celem opracowania stanowiska w sprawie w/w projektu odbędzie się spotkanie Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. higieny weterynaryjnej z przedstawicielami okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych, związanymi z problematyką funkcjonowania nadzoru weterynaryjnego w zakresie higieny. Spotkanie poprowadzi wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Krzysztof Matras - przewodniczący Komisji Prawno – Regulaminowej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. W dniu 21 lutego 2011 r. podczas XI posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie wypracowanych przez zespoły stanowisk oraz napływających uwag, podejmie stanowisko na temat projektu w/w ustawy.

Z poważaniem,

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej: plik w formacie PDF

 

Paszporty-identyfikacja zwierząt

Email Drukuj PDF

Pismo Krzysztofa Jażdżewskiego, Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 13 stycznia 2011 r., wraz z notą wyjaśniającą  Komisji Europejskiej nr SANCO/D1/HK/cg(2010)d/981238) w odniesieniu do art. 4 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniającego dyrektywę Rady 95/65/EWG w zakresie identyfikacji psów, kotów i fretek.

Plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 26 stycznia 2011 09:30
 

PROTEST - podsumowujący komentarz Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeusza Jakubowskiego

Email Drukuj PDF

Protest lekarzy weterynarii i negocjacje z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi

Rozpoczęty 3 stycznia 2011 r. protest lekarzy weterynarii wywołany przez splot niekorzystnych dla naszego zawodu zdarzeń wykazał solidarność i determinację naszego środowiska. Lekarze weterynarii właściwie odczytali uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i ponad 80% z nich nie podpisało umów z powiatowymi lekarzami weterynarii lub je wypowiedziało. W wyniku protestu minister rolnictwa podjął negocjacje z Zespołem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej powołanym uchwałą nr 29/2010/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Postulaty, które przedstawił Zespół Negocjacyjny wynikały z treści uchwał Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej. Największą trudność stanowiły problemy związane z przyszłością nadzoru weterynaryjnego w Polsce, w tym miejsce Inspekcji Weterynaryjnej w strukturach państwa oraz płace pracowników tej Inspekcji. Negocjacje nie były łatwe, tym bardziej, że często były zakłócane prowokacyjnymi wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa. Trzeba jednak było osiągnąć kompromis. Wiadomo, że nie wszystko da się osiągnąć po pierwszych rozmowach i nie wszystkie oczekiwania mogą być spełnione. W zawartym porozumieniu znajduje się wiele od dawna postulowanych zmian w prawie. Nie zrywając negocjacji pozostawiamy otwarte drzwi do dalszych rozmów o przyszłości naszego zawodu.

29 grudnia 2010 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz wiceminister Tadeusz Nalewajk spotkali się z Zespołem Negocjacyjnym. Minister Sawicki złożył deklarację o wycofaniu od 1 stycznia 2011 r. świadectw zdrowia dla świń transportowanych bezpośrednio do rzeźni. Zapowiedź w sprawie świadectw stała się faktem. Uważamy, że była to bardzo zła decyzja Rady Ministrów, gdyż narusza spójność programu zwalczania choroby Aujeszkyego W trakcie spotkania omówiono postulaty zawarte w uchwale nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

4 stycznia 2011 r. Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna w związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, według którego znosi się świadectwa zdrowia dla świń ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego przemieszczanych do uboju, podjęła uchwałę nr 30/2011/V w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V i dalszego przebiegu protestu lekarzy weterynarii.

10 stycznia 2011 r. odbyły się rozmowy z Kazimierzem Plocke - sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Okazało się, że, podobnie jak Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, minister jest przeciwny projektowi konsolidacji Inspekcji w ramach urzędu wojewody. Minister zaproponował oddzielne spotkanie uzgodnieniowe w sprawie połączenia Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w obrębie resortu rolnictwa. W odniesieniu do regulacji płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej minister wyraził poparcie dla tej sprawy, ale nie wskazał możliwości finansowania. Widzi taką możliwość w projektowanej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Podczas drugiego spotkania negocjacyjnego Kazimierz Plocke zadeklarował w imieniu ministra regulację wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej tzw. starego portfela.

W wyniku przeprowadzonych rozmów minister Marek Sawicki złożył deklarację o przygotowaniu projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat i wynagrodzeń lekarzy weterynarii, które będą zawierały następujące zmiany:

- część podstawowa wynagrodzenia lekarza weterynarii nie będzie przekraczała wysokości kwoty przychodu (opłaty) uzyskanego z wykonania danej czynności;

- podniesienie powyższych opłat za czynności wykonywane w godzinach 18:00 – 6:00 rano o 25 % , a w dni ustawowo wolne od pracy, soboty i święta o 50 %;

- rewaloryzację stawek opłat i wynagrodzeń za nadzór nad ubojem bydła, świń i drobiu o wskaźnik inflacji 16,8% za lata 2004 – 2009 ;

- osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii określone w pozycji 7-9 załącznika do rozporządzenia o wynagrodzeniach będą wynagradzane według stawek od zbadanej sztuki, przy czym gdy organizacja uboju świń uniemożliwia przeprowadzenia pełnego badania przed i poubojowego co najmniej 10 sztuk w ciągu 1 godziny – nadal pozostanie stawka godzinowa waloryzowana o stopień inflacji16,8% 2004 - 2009

- wynagrodzenie dla lekarzy weterynarii za czynności wymienione w pozycji 14, 15, 17, i 18 załącznika omawianego rozporządzenia zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji 16,8% za lata 2004 - 2009

- waloryzacja wynagrodzeń za monitoringi o wskaźnik inflacji 11,2% za lata 2006-2009

Obserwacja w kierunku wścieklizny – kwota 250 złotych za obserwację „stacjonarną”. 132,50 za obserwację z doprowadzeniem psa do ZLZ.

Nie było zgody na urealnienie stawki za szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zaproponowano rozmowę na ten temat w innym terminie, gdyż sprawa ta nie znalazła się postulatach zawartych w uchwale nr 28/2010/V. Szczegółowo omówiono problem wyodrębnienie stawki za badanie mięsa w kierunku włośni i ustalono, że minister uzgodni tę sprawę z głównym lekarzem weterynarii.

14 stycznia 2011 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki osobiście przekazał Tadeuszowi Jakubowskiemu i Jackowi Łukaszewiczowi, przedstawicielom Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej tekst projektów dwóch rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

• w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

• w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Minister zadeklarował, że rozporządzenia ukażą się w ciągu miesiąca.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kierując się troską i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i wychodząc naprzeciw deklaracjom ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego zawartym w porozumieniu z Zespołem Negocjacyjnym ( komunikat z 10 stycznia 2010 r. po rozmowach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko - Weterynaryjną ) podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.

Oczekiwania samorządu lekarzy weterynarii zawarte są w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej:

- nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

- nr 33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii.

Protest lekarzy weterynarii został zawieszony do 28 lutego 2011 r. Oczekujemy na spełnienie zobowiązań ministra Marka Sawickiego. 27 lutego br. odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na którym będziemy dyskutowali nad realizacją uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej związanych z protestem oraz nad przyszłością zawodu lekarza weterynarii.

20 stycznia 2011 r. u w wyniku wcześniejszych rozmów z posłami odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone problemom weterynarii i bezpieczeństwa żywności. Posłowie z pełnym zrozumieniem ustosunkowali się do naszych problemów. Wielu z nich w sposób merytoryczny dyskutowało o przyczynach i skutkach naszego protestu. Jest to również wynik naszej wieloletniej współpracy z posłami i senatorami polegającej na przybliżaniu im problemów weterynarii. Podczas posiedzenie czterech przedstawicieli Krajowej Rady zabrało głos na temat ważnych spraw naszego zawodu. Warto zapoznać się z pełnym tekstem protokołu z tego posiedzenia.

Trwający od 9 grudnia 2010 r. protest lekarzy weterynarii spowodował duże zainteresowanie wszystkich mediów. Nigdy wcześniej tak dużo nie mówiło się o naszym zawodzie – o tym, że odpowiadamy za zdrowie ludzi i zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności. Dziękujemy dziennikarzom za wyjątkowo rzetelne i obiektywne informowanie społeczeństwa o roli zawodu lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego i postulatach, jakie zgłaszał samorząd lekarzy weterynarii w trakcie trwania protestu.

W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dziękuję wszystkim lekarzom weterynarii za ich solidarną postawę w podejmowaniu trudnych i odpowiedzialnych decyzji wynikających z realizacji uchwał Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

 

Poprawiony: wtorek, 25 stycznia 2011 13:01
 

Komunikat KRL-W z 17 stycznia 2011

Email Drukuj PDF

Komunikat Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 17 stycznia 2011 roku.

 


 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kierując się troską i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i wychodząc naprzeciw deklaracjom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego zawartym w porozumieniu z Zespołem Negocjacyjnym (komunikat z 10 stycznia 2010 roku po rozmowach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko - Weterynaryjną) podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.

Oczekiwania samorządu lekarzy weterynarii zawarte są w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej:

- nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

- nr 33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziękuje wszystkim lekarzom weterynarii za ich solidarną postawę w podejmowaniu trudnych i odpowiedzialnych decyzji wynikających z realizacji w/w uchwał Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziękuje dziennikarzom za wyjątkowo rzetelne i obiektywne informowanie społeczeństwa o roli zawodu lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego i postulatach, jakie zgłaszał samorząd lekarzy weterynarii w trakcie trwania protestu.

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Uchwała KRL-W nr 32/2011/V: plik w formacie PDF

Uchwała KRL-W nr 33/2011/V: plik w formacie PDF

Komunikat biura prasowego MRiRW z 10 stycznia 2011r: plik w formacie PDF

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 stycznia 2011 20:35
 

Komunikat Zespołu Negocjacyjnego z 14 stycznia 2011

Email Drukuj PDF

Komunikat Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2011 roku


W dniu 14 stycznia 2011 roku o godzinie 15:00 w Warszawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki osobiście przekazał dr Tadeuszowi Jakubowskiemu i Jackowi Łukaszewiczowi, przedstawicielom Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej tekst projektów dwóch rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:
• w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
• w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
W dniu 17 stycznia 2011 roku planowane jest podpisanie porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Krajową Radą Lekarsko – Weterynaryjną w sprawach, które zawarte są w Komunikacie biura prasowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2011 roku po rozmowach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym prze Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną z określeniem terminu ich realizacji.
W dniu 17 stycznia Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna po analizie efektów negocjacji podejmie decyzje w sprawie uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.

W imieniu Zespołu,
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat: plik w formacie PDF
Projekt rozporządzenia w sprawie wysokosci wynagrodzeń: plik w formacie PDF
Komunikat biura prasowego MRiRW: plik w formacie PDF

Poprawiony: sobota, 15 stycznia 2011 09:05
 

Komunikat Ogólnopolskiego Zwiazku Zawodowego Lekarzy Weterynarii IW

Email Drukuj PDF

Komunikat z posiedzenia Ogólnopolskiego Zwiazku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Weterynarii oraz przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii, któe odbyło się w dniu 13 stycznia 2011 roku w gmachu MRiRW.
Plik w formacie PDF

 

Komunikat z 13 stycznia 2011

Email Drukuj PDF

Komunikat
Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 stycznia 2011 r.


Z wielką przykrością odbieramy wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego w mediach, program 1 Polskiego Radia, w dniu 11 stycznia 2011 roku na temat protestu lekarzy weterynarii. Uważamy, iż wypowiedzi w takim tonie podczas toczących się rozmów z Krajową Radą Lekarsko – Weterynaryjną oraz zarysowujących się możliwości porozumienia wprowadzają nieufność naszego środowiska oraz wiele wątpliwości, co do dobrej woli obecnego Ministra Rolnictwa jeśli chodzi o ustalenia zawarte z nim i Zespołem Negocjacyjnym.

Zespół Negocjacyjny
Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Poprawiony: piątek, 14 stycznia 2011 10:12
 

KOMUNIKAT z 12 stycznia 2011 r.

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT
Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 stycznia 2011 roku.


KOLEŻANKI I KOLEDZY!
W związku z informacjami, jakie pojawiają się w mediach informujemy, że protest lekarzy weterynarii trwa!
Uchwały nr 28/2010/V i 30/2011/V podjęła na swych
posiedzeniach Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna i tylko Rada jest władna je uchylić. Najbliższe posiedzenie Rady w tej sprawie odbędzie się 17 stycznia 2011r., na którym Zespół Negocjacyjny będzie rekomendował uchylenie uchwał, jeśli propozycje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące postulatów zawartych w w/w uchwałach będą satysfakcjonujące dla środowiska lekarzy weterynarii, albo zaostrzenie protestu, jeśli porozumienie w czasie negocjacji nie zostanie osiągnięte.
Dane na temat realizacji uchwał na terenie Polski:
- Uchwałę nr 28/2010/V realizuje 85% lekarzy weterynarii
- Uchwałę nr 30/2011/V realizuje 80% lekarzy weterynarii
W dniu 11 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego z lekarzami weterynarii badającymi zwierzęta rzeźne i mięso w dużych zakładach mięsnych.
Poinformowali oni Zespół, że w 90% zostały wypowiedziane umowy z powiatowym lekarzem weterynarii ze skutkiem na pierwszą dekadę lutego 2011roku.

Opinia prawna dot. możliwości skorzystania przez organy Inspekcji (Lekarza Wojewódzkiego oraz Lekarza Powiatowego) z postanowień art. 18 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U> z 2010 r. nr 112, poz. 744)
Plik w formacie PDF

W imieniu Zespołu,
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Poprawiony: czwartek, 13 stycznia 2011 09:27
 

Informacja Zespołu KRL-W

Email Drukuj PDF

Informacja
Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 stycznia 2011 roku.


W dniu 10 stycznia 2011 roku o godzinie 9 odbyły się rozmowy między zespołem negocjacyjnym Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, zwanym dalej Zespołem KRLW, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W pierwszej części spotkania omawiano sprawy zawarte w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej nr 28/2010/V i 30/2011/V.
Po raz pierwszy minister zadeklarował możliwość waloryzacji płac „starego portfela” w Inspekcji Weterynaryjnej.
Na temat modernizacji Inspekcji Weterynaryjnej będą prowadzone odrębne rozmowy.
Po zakończeniu rozmów został opracowany komunikat będący załącznikiem nr 1 podpisany przez Sekretarza Stanu, Kazimierza Plocke, prezesa Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej, Tadeusza Jakubowskiego, Głównego Lekarza Weterynarii Janusza Związka oraz Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Wojciecha Wojtyrę.
Po negocjacjach odbyło się spotkanie z przedstawicielami COPA COGANA, na którym poinformowano przedstawicieli organizacji rolniczych o zakresie negocjacji między Ministrem Rolnictwa a Zespołem KRLW.
Do końca tygodnia Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii przygotuje przy współpracy przedstawicieli Zespołu KRLW projekty rozporządzeń w sprawie zmian w rozporządzeniach „o opłatach i wynagrodzeniach” wyznaczonych lekarzy weterynarii.
W piątek 14 stycznia odbędzie się spotkanie całego Zespołu KRLW, na którym zostaną przedstawione w/w projekty rozporządzeń.
W poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku Zespół będzie rekomendował Krajowej Radzie wynegocjowane postulaty zawarte w projektach rozporządzeń.
Do tego czasu obowiązują uchwały KRLW nr 28/2010/V i 30/2011/V.
Tylko Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna jest w stanie podejmować decyzje w sprawie ostatecznych decyzji dotyczących protestu lekarzy weterynarii.

Komunikat w imieniu Zespołu,
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi LINK

Poprawiony: wtorek, 11 stycznia 2011 08:36
 

Komunikat - Rozmowy z Ministrem Rolnictwa

Email Drukuj PDF

Komunikat Zespołu Krajowej Rady Lekarsko–Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 stycznia 2011 roku


W dniu 10 stycznia 2011 roku o godzinie 9 odbędą się rozmowy między zespołem negocjacyjnym Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pierwszej części spotkania będą omawiane sprawy zawarte w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej nr 28/2010/V i 30/2011/V. Po zakończeniu rozmów będzie przedstawiony komunikat dla organizacji rolniczych zrzeszonych w COPA-COGECA.

W imieniu Zespołu, dr
Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjne

Poprawiony: sobota, 08 stycznia 2011 16:48
 

Komunikat Prezydium Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Komunikat
Prezydium Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 7 stycznia 2011 r.
w sprawie realizacji uchwały nr 28/2010/V i 30/2011/V Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej na terenie województwa mazowieckiego


Prezydium Rady WIL-W informuje, że aktualna sytuacja dotycząca podpisywania umów na podstawie art. 16 ustawy o IW kształtuje się w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego następująco:

Powiat

Umowy dotyczące monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Umowy dotyczące badania zwierząt rzeźnych i mięsa

Białobrzeski

Podpisano 0

Podpisano 0

Ciechanowski

Podpisano 0

Podpisano 0

Garwoliński

Wszyscy lekarze wypowiedzieli podpisane umowy z wyjątkiem 1 lekarza

Wszyscy lekarze wypowiedzieli podpisane umowy z wyjątkiem 1 lekarza

Grójecki

Podpisano 0

Podpisano 0

Kozienicki

Na 11 wyznaczeń podpisano 7 umów

Podpisano 6

Lipski

Podpisano 0

5 lekarzy podpisało i wypowiedziało umowy

Łosicki

Podpisano 0

Podpisano 0

Makowski

Podpisano 0

Wszyscy Lekarze wypowiedzieli podpisane umowy

Miński

Podpisano połowę umów

Podpisano połowę umów

Mławski

Podpisano 0

Lekarze podpisali i zadeklarowali wypowiedzenie umów

Ostrołęcki

Podpisano umowy

3 lekarzy wypowiedziało umowy

Ostrowski

Podpisano 0

3 lekarzy podpisało i wypowiedziało umowy

Płocki i Gostyniński

8 lekarzy podpisało umowy

8 lekarzy podpisało umowy na badania zwierząt rzeźnych i mięsa

Płoński

Podpisano 0

Podpisano 0

Pruszkowski i Grodziski

Na 24 umowy podpisano 10

Na 24 umowy podpisano 10

Przasnyski

Podpisano 0

Podpisano 0

Przysuski

Podpisano 0

Podpisano 0

Pułtuski

Podpisano 0

Lekarze wet. deklarują wypowiedzenie podpisanych umów

Radomski

Z około 40 wyznaczeń podpisane zostało 14 umów

Z około 40 wyznaczeń podpisane zostało 14 umów

Siedlecki

Podpisano 0, ale wystawiane są świadectwa

Podpisano 0, ale lekarze weterynarii przychodzą do pracy

Sierpecki

Podpisano 0

7 lekarzy podpisało i wypowiedziało umowy

Sochaczewski

Podpisano 0

Podpisano 0

Sokołowski

Podpisano 0

17 lekarzy podpisało i wypowiedziało umowy dodatkowo 15 osób personelu pomocniczego również wypowiedziało umowy

Szydłowiecki

Podpisano 0

Podpisano 0

Warszawski Zachodni

Lekarze wypowiedzieli umowy z wyjątkiem 1 osoby

Lekarze wypowiedzieli umowy z wyjątkiem 1 osoby

Węgrowski

Podpisano 0

3 lekarzy podpisało umowy

Wyszkowski

Podpisano 0

22 lekarzy podpisało i wypowiedziało umowy

Zwoleński

Podpisano 0

Podpisano umowy i zadeklarowano wypowiedzenie

Żuromiński

Podpisano 0

Podpisano 0

Żyrardowski

Wszyscy lekarze wypowiedzieli umowy

Wszyscy lekarze wypowiedzieli umowy


Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
dr hab. Krzysztof Anusz

Komunikat plik w formacie PDF

Poprawiony: wtorek, 11 stycznia 2011 14:21
 
Więcej artykułów…


Strona 33 z 35