ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Komunikat Prezesa Rady WILW

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: wilw@wilw.waw.pl

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

 
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Posiedzenie Rady WILW

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zostało przesunięte na 9 czerwca 2020 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny trafić do biura WIL-W najpóźniej do 4 czerwca 2020 r.

Aktualności

Stanowisko

Email Drukuj PDF

STANOWISKO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO LEKARZY WETERYNARII WARSZAWSKIEJ IZBY LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
z dnia 7 maja 2011 roku.

w sprawie: wyrażenia poparcia dla Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Jej działaniach na rzecz ochrony zawodu lekarza weterynarii - plik w formacie PDF


W ocenie Zjazdu, działalność Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Jej Prezesa zasługuje na pełne uznanie i poparcie.
Szczególnie pozytywnie oceniamy działania Prezesa i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, które doprowadziły do uznania przez Trybunał Konstytucyjny obligatoryjności przynależności do samorządów zawodów zaufania publicznego, między innymi do samorządu lekarzy weterynarii. Prezes i Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna byli inicjatorami przygotowania odpowiednich opinii przez wybitnego konstytucjonalistę prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, które spowodowały odrzucenie zaskarżenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich ustaw dotyczących samorządów zawodów zaufania publicznego. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia wielokrotnie podkreślił, że samorządy zawodów zaufania publicznego działają zgodnie z Konstytucją. Powyższe orzeczenie ma fundamentalne znaczenie,
a jego uzyskanie jest największym osiągnięciem w historii samorządu.
Udzielamy również pełnego poparcia Prezesowi i Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej, którzy na skutek oddolnych postulatów zdecydowali o podjęciu uchwał inicjujących protest lekarzy weterynarii, co zdecydowało
o przystąpieniu do rozmów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Postulaty zawarte w uchwałach są powszechnie znane. Minister wypełnił część bardzo ważnych zobowiązań, takich jak: zmiany w rozporządzeniach o opłatach
i wynagrodzeniach, w których zawarto znaczące podwyżki opłat, a tym samym wynagrodzeń lekarzy weterynarii w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa (podwyżka o około 18 %, a w niektórych pozycjach nawet wyższa), podwyżka wynagrodzeń z tytułu pracy w godzinach nocnych i wolnych od pracy, rozliczanie wykonanych zadań od sztuki, co zlikwiduje utrudnienia
w rozliczeniach między wyznaczonym lekarzem weterynarii a Powiatowym Lekarzem Weterynarii, podwyższenie o 300 % wynagrodzenia z tytułu obserwacji psów w kierunku wścieklizny oraz o 30 % z tytułu wykonywania badań w ramach monitoringu chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu.
Podkreślamy, że Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna we właściwym czasie podjęła uchwały w sprawie protestu oraz we właściwym momencie je uchyliła, dostrzegając możliwość pozytywnego rozwiązania sporu z Rządem.
W wyniku wyroku Sądu Najwyższego została uchylona Uchwała Nr 33. Poprzez właściwe działania uniknęliśmy konfrontacji z orzecznictwem Sądu Najwyższego w przypadku innych podjętych uchwał.
Zdecydowane działania m. in. Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej spowodowały rezygnację, bądź spowolnienie, w zakresie tworzenia projektów rządowych w sprawie konsolidacji, 10% redukcji administracji, czy też projektu łączenia Inspekcji w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawionego w założeniach do Ustawy o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna występowała również o podwyżki płac dla lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Podsumowując, należy uznać działania Prezesa i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej jako właściwe i chroniące zawód. Działania te przyczyniły się również do konsolidacji wszystkich lekarzy weterynarii, a ponadto poprzez media społeczeństwo zostało poinformowane o roli i zadaniach lekarzy weterynarii i znaczeniu ich pracy dla ochrony zdrowia publicznego.

 

Poprawiony: środa, 11 maja 2011 11:03
 

Komunikat

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT

Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 4 maja 2011 r.

 

Informuję, że p. Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz p. Jan Vincent Rostowski – Minister Finansów podpisali rozporządzenia:

 • zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej;
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

Oczekujemy na opublikowanie tych rozporządzeń przez Rządowe Centrum Legislacyjne w Dzienniku Ustaw, co ma nastąpić w najbliższych dniach.

 

 

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Życzenia świąteczne i konkurs

Email Drukuj PDF

 

Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2011 13:36
 

zwolnienia z kas fiskalnych

Email Drukuj PDF

INFORMACJA

w zakresie możliwości zwolnienia lekarzy weterynarii z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W ust. 8 artykułu 111 ustawodawca zawarł delegację dla Ministra Finansów do zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku stosowania kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

 

Read More

W wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., nie przewidziano zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dla sprzedaży usług weterynaryjnych.

 

Wyłączenie ze zwolnień przedmiotowych (nieumieszczenie usług weterynaryjnych w załączniku do rozporządzenia) nie oznacza jednak, że wszyscy podatnicy prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych automatycznie z dniem 1 maja 2011 r. będą zobowiązanymi do zainstalowania i użytkowania kas rejestrujących. Lekarze weterynarii będą mieli możliwość – jeśli spełnią warunki określone w rozporządzeniu – do skorzystania z następujących zwolnień:

 

I. Zwolnienie ze względu na osiągane obroty.

 

1. Lekarze kontynuujący działalność w 2011 r.

Zwolnienie to przysługuje podatnikom, których obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2010 r. kwoty 40.000 zł (netto) i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r. Jeśli jednak w 2011 r. obroty lekarza przekroczą kwotę 40.000 zł - to zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich przekroczenie (§ 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 rozporządzenia).

Przepis formułujący to zwolnienie zawiera jednak dodatkowy warunek, który brzmi: „jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania”. Obowiązek taki mógł wystąpić np. z tytułu świadczenia przez lekarza weterynarii dodatkowo innego rodzaju usług nie objętych zwolnieniem od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, czy też przy prowadzeniu działalności handlowej. Nie występuje on jedynie w przypadku tych lekarzy weterynarii, których działalność polegała wyłącznie na świadczeniu usług weterynaryjnych, bądź dodatkowo innej działalności objętej zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do końca 2010 r. W ich przypadku wysokość obrotów osiąganych we wcześniejszych latach niż rok 2010 wyłącznie z tytułu świadczenia takich usług nie ma wpływu na możliwość skorzystania z tego zwolnienia w roku 2011.

Tak więc jeżeli w roku 2010 obrót lekarza weterynarii (u którego nie powstał wcześniej obowiązek ewidencjonowania z przyczyn wskazanych wyżej) nie przekroczył kwoty 40.000 zł, to mimo przekroczenia tej kwoty w którymś z lat poprzednich, lekarz ten nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej od 1 maja 2011 r. Obowiązek taki  powstanie jednak – w przypadku przekroczeniu w ciągu roku podatkowego kwoty 40.000 zł obrotów – po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich przekroczenie.

Przy korzystaniu z tego zwolnienia nie ma znaczenia wielkość obrotów osiągnięta w 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r.

 

2. Lekarze rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Lekarze weterynarii rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług weterynaryjnych w ciągu roku 2011 lub 2012 są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do momentu przekroczenia odpowiednio w roku 2011 lub 2012 kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł. W tym zwolnieniu limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas został więc ograniczony, a w dodatku przepisy rozporządzenia nie przewidują dla podatników rozpoczynających działalność żadnego okresu przejściowego – zwolnienie obowiązuje tylko do dnia przekroczenia ww. limitu (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).

II. Zwolnienie sprzedaży usług dotyczące szczególnych czynności (§ 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 34 załącznika do rozporządzenia).

 

1. Świadczenie usług, gdy ilość transakcji jest niewielka dla kontynuujących działalność.

Usługi weterynaryjne korzystać mogą ze zwolnienia uregulowanego w tym przepisie, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • lekarz nie rozpoczął ewidencjonowania usług weterynaryjnych przy zastosowaniu kas rejestrujących przed 1 stycznia 2011 r.,
 • każde świadczenie usługi dokonane przez lekarza jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę,
 • liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa wyżej, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Przy zwolnieniu tym limit operacji świadczenia usług oraz limit odbiorców tych usług dotyczą tylko usług podlegających obowiązkowi ewidencjonowania, a więc usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W  przypadku lekarzy kontynuujących działalność przekroczenie wskazanych w pozycji 34 załącznika limitów (50 operacji świadczenia usług lub 20 odbiorców) w trakcie 2011 r. spowoduje utratę prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dopiero z początkiem 2012 r., bez względu na wielkość przekroczenia limitów.

 

2. Świadczenie usług, gdy ilość transakcji jest niewielka dla rozpoczynających działalność w 2011 r. lub 2012 r.

W przypadku lekarzy weterynarii rozpoczynających wykonywanie sprzedaży w pierwszej połowie roku 2011 lub 2012 zwolnienie to stosuje się pod warunkiem, że do końca roku podatkowego liczby te (50 operacji świadczenia usług lub 20 odbiorców) nie zostaną przekroczone. W przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie sprzedaży w drugiej połowie 2011 r. lub 2012 r. zwolnienie to stosuje się, jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług – 10.

 

III. Zwolnienie sprzedaży usług dotyczące szczególnych czynności (§ 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia).

Zwolnienie to dotyczy świadczenia usług, za które zapłata w całości następuje na rachunek podatnika – lekarza weterynarii. Obejmuje usługi, za które zapłata w całości dokonywana jest za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Usługi weterynaryjne korzystać mogą ze zwolnienia uregulowanego w tym przepisie, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • lekarz nie rozpoczął ewidencjonowania usług weterynaryjnych przy zastosowaniu kas rejestrujących przed 1 stycznia 2011 r.,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

Zwolnieniem tym mogą być objęte wszystkie usługi weterynaryjne świadczone przez lekarzy weterynarii niezależnie od ich ilości, czy wartości pod warunkiem zrezygnowania przez lekarzy świadczących te usługi z przyjmowania zapłaty w gotówce. Rezygnacja z przyjmowania zapłaty w gotówce musi być jednak całkowita. Nawet jednorazowe przyjęcie zapłaty gotówce spowoduje konieczność zaewidencjonowania świadczonej usługi za pomocą kasy rejestrującej.

 

Sankcje.

I. Lekarzowi weterynarii, który pomimo obowiązku wynikającego z ustawy nie zainstaluje w terminie kasy rejestrującej i nie ewidencjonuje za jej pomocą sprzedaży, grożą sankcje karne wynikające z ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 10 września 1999 r. lekarz może odpowiadać za przestępstwo skarbowe lub – w przypadkach mniejszej wagi – za wykroczenie skarbowe. W kodeksie karnym skarbowym przewiedziano m.in. kary za sprzedaż dokonaną z pominięciem kasy rejestrującej albo za niewydanie dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

 

II. Na mocy art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej – wobec podatników naruszających obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas – ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Sankcja ta nie dotyczy podatników będących osobami fizycznymi, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

 

Informację sporządzono według stanu prawnego na dzień 11.04.2011 r.

 

Maria Mach

doradca podatkowy

nr wpisu 11307

 

Kasy fiskalne

Email Drukuj PDF

Zobowiazanie stosowania kas fiskalnych dotyczy podmiotów, które
przekroczyły 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym (dla firm
nowoutworzonych, rozpoczynajacych sprzedaż w 2010 lub 2011 roku limit ten
wynosi 20 tys. zł)
. Przy czym jako obrót należy rozumieć sumę wpływów brutto lub
należnosci brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany
podmiot gospodarczy na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej
.


Jeśli próg wysokości obrotu zwolnionego nie został przekroczony w roku
podatkowym 2010, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc po upływie
dwóch miesięcy, liczac od pierwszego dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w
którym nastąpiło w ciagu roku podatkowego przekroczenie kwoty zwolnionej (jeśli
próg zostanie przekroczony w sierpniu, od 1 listopada wchodzi obowiązek
ewidencjonowania)


Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku
należnego w obowiazujacych terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę
wydatkowana na zakup każdej z kas rejestrujących, ale tylko za taką ilość jaka
została zgłoszona na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Wysokość
zwrotu wynosi 90% ceny zakupu każdej z kas(bez podatku VAT),nie wiecej jednak
niż 700zł. Warunkiem zwrotu jest fiskalizacja kasy. (Ustawa z dnia 7 listopada
2008r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, art.111 ust.4, zmiana nr 58)

Podejmując decyzję dotyczacą ilości zakupu kas rejestrujących należy mieć
na uwadze, iż od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kas,
nie ma możliwosci prowadzenia działalności bez kasy, należy o tym pamiętać w
przypadku awarii kasy. Jeżeli w zakładzie leczniczym pracuje więcej niż jeden lekarz,
a zakład prowadzi usługi wizyt domowych należy na wizytę zabrać kasę. W zakładzie
leczniczym musi być w tym momencie druga kasa- w przypadku braku kasy- zakład
nie może funkcjonować. Jednymi słowy, wszedzie tam, gdzie jest usługa MUSI BYĆ
KASA. Z uwagi na możliwość zwrotu części kosztów poniesionych na zakup kas
proponuje się zakup dwóch kas.


Ważne jest również, by pamiętać iż kasa rejestrująca w zakładzie jest w
miejscu, gdzie zostawiana jest zapłata (nie ma możliwosci, aby zapłata odbywała się
w gabinecie, natomiast paragon został wydany w recepcji)


Zwrot za zakup kasy jest możliwy tylko w momencie pierwszego zgłoszenia do
US o rozpoczęciu ewidencjonowania za pomoca kas. Zwrot zakupu za drugą kasę
nie dotyczy, jesli zgłosi się tylko jedną kasę, a druga zakupiona zostanie w pózniejszym
terminie.


Warunki odliczenia ceny zakupu kasy fiskalnej:
* przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania należy złożyc do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas, które zamierza
stosować oraz miejscu ich używania (wzór „Zgłoszenia ilości kas”). W przypadku
podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę
rejestrujacą zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu
instalacji kasy rejestrujacej -załacznik nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr
212, poz. 1338 ze zm.)
* posiada dowód zapłaty należnosci za kasę rejestrujacą,
* rozpocznie ewidencjonowanie przy użyciu kas w obowiązujących terminach
* w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokona jej zgłoszenia do naczelnika
urzędu skarbowego -załacznik nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz.
1338 ze zm.)


Zwrot ulgi płatnikom VAT oraz podatnikom nie będącym płatnikami VAT.
Prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych przysługuje
zarówno płatnikom VAT jak i podmiotom nie rozliczającym tego podatku. Różny jest
tylko sposób uzyskania zwrotu.(Dz.U. nr 138 z dnia 30 grudnia 2010 r. poz. 1733).


Płatnicy VAT rozliczają kwotę wydatkowaną na zakup kas fiskalnych
wypełniając odpowiednią rubrykę deklaracji podatkowej. Kwota ta w danym okresie
rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym
a naliczonym.


Podatnicy nie będący płatnikami VAT wystepują o zwrot kwoty wydatkowanej
na zakup kas fiskalnych składając odpowiedni wniosek do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego (wzór „Wniosku o zwrot”).


Do wniosku należy dołaczyć:
* dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzacego serwis kas,
który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,
* oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrujacej wraz z dowodem zapłaty
należnosci za kasę rejestrującą,
* informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku
podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnosciowo– kredytowej, na który należy
dokonać zwrotu.


Prowadzący działalność są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub
zwróconych kwot, jakie wydali na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od
dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

* zaprzestaną działalności,
* nastąpi otwarcie likwidacji,
* zostanie ogłoszona upadłość,
* nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie
będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy
* nie dokonają w obowiazujacym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego
przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego należy dokonać w terminie
7 dni od dnia fiskalizacji. US nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer
ten użytkownik obowiązany jest nanieść trwale na obudowe urządzenia.


Obowiązki użytkownika kasy rejestrującej
* stosowanie kasy wyłącznie do ewidencji własnej sprzedaży
* wydawanie paragonów jako dowodów transakcji sprzedaży
* wykonywanie raportów dziennych
* wykonywanie raportów okresowych miesięcznych
* przechowywanie papierowych lub elektronicznych kopii dokumentów kasowych
przez stosowny okres (ustawa Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)
dokonywanie co 24 miesiące przeglądu technicznego kasy u autoryzowanego
serwisanta
* udostępnianie kasy do kontroli na żądanie właściwych organów


Akty prawne dotyczące kas rejestrujacych
* Rozporządzenie Min. Fin. z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. nr 138 z dnia 30 lipca 2010 r. poz. 930
* Rozporządzenie Min. Fin. z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Dz.U. nr 138 z dnia 30 grudnia 2010 r. poz. 1733
* Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich
stosowania Dz.U. nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r. poz. 1338, zmiany Dz.U. nr 252 z
dnia 29 grudnia 2010 r. poz. 1694
* Ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. nr 209 z dnia 28 listopada 2008 r. poz. 1320
* Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ze zmianami) Dz.U. nr
54 z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz. 535

 

Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2011 08:41
 

Kasy fiskalne - oferta

Email Drukuj PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, korzystając ze statusu dającego większe możliwości negocjacyjne – liczna grupa potencjalnych klientów – podjęła działania w celu wyłonienia firm mogących zaoferować członkom Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej najbardziej konkurencyjne warunki nabycia i serwisu kas fiskalnych. Rabaty będą udzielane na podstawie aktualnego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 

Po przeanalizowaniu przesłanych ofert możemy zarekomendować Państwu oferty następujących firm (kolejność alfabetyczna):

 

1. EMAR – Samoraj
oferowane modele: Emar Pinto 57Te, Emar Pinto 57T
rabat: 11-12%
Kopytów 26, 05-870 Błonie k/Warszawy
tel. 22 725 45 46
www.emar.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. FASY POLSKA Sp.
oferowane modele: Palmcash, Junior, Smile Graphic
rabat: 20-22,6%
ul. Goszczyńskiego 7, 02-610 Warszawa
tel. 22 854 13 30, fax 22844 85 65
www.fasy-polska.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.3. HELP S.C.
oferowane modele: Datecs Maluch Bis, Novitus Nano E, Posnet Mobile, Novitus Mała + E, Elzab Mini E
rabat: 15%
ul. Chopina 8, 09-400 Płock
tel. 24 264 02 21, 24 364 91 25
www.help-plock.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

4. Kasy i Systemy Fiskalne PIOMAR
oferowane modele: Farex Perła, Farex Bursztyn, Novitus Mała, Novitus Mała +, Novitus Mała + E, Novitus Nano, Elzab Mini, Posnet Mobile, Posnet Bingo HS
rabat: 10% (do 30 kwietnia 2011)
ul. Kordeckiego 19, 04-143 Warszawa
tel. 22 879 80 81, fax 22 612 53 70
www.piomarkasy.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

5. PC-STUDIO
oferowane modele: Novitus Mała, Novitus Mała +, Novitus Mała + E, Novitus Nano E, Posnet Mobile, Elzab Mini, Elzab Mini E
rabat: 10-15,5%
Pl. Tysiąclecia 23, 08-110 Siedlce
tel. 25 633 10 63, fax 25 644 30 90
www.pcstudio.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

6. POSNET POLSKA S.A.
oferowane modele: Posnet Mobile HS EJ, Posnet Mobile, Posnet Bingo HS, Posnet Bingo HS+, Posnet Temo Hs EJ, Posnet Temo, Posnet Thermal HS, Posnet Thermal HS EJ
rabat: 7,5-15,63%
Al. Jerozolimskie 131, 02-304 Warszawa
tel. 22 822 04 64, fax 22 822 27 31
www.posnet.com, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

7. SANMARKS dlasklepow.pl
oferowane modele: Elzab Mini E, Novitus Nano E Med., Fasy Junior, Farimex Bursztyn
rabat: 10-20%
ul. Mycielskiego 20 pok. 3, 04-379 Warszawa
tel. 22 396 81 66
www.dlasklepow.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

8. TORELL Spółka Akcyjna
oferowane modele: Sharp ER-A285P, Elcom Euro-500TX, Elcom Euro-500T, Elcom Euro-50T, Mercury 130F, Innova DF-1 APS, Innova Profit EJ
rabat: 20-21%
ul. Żytnia 15 lok. 23,  01-014 Warszawa
tel: (22) 862-64-71 do 79, fax: (22) 862-64-70
www.torell.pl.torell, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Dodatkowo każdy podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów na kasie fiskalnej ma możliwość skorzystania z ulgi w wysokości do 90% poniesionych kosztów na zakup urządzenia (licząc od ceny netto). W ten sposób można uzyskać do 700,00 złotych zwrotu za każdą zakupioną kasę. Aby skorzystać z takiego zwrotu należy:

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach, z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy uwzględnić wszystkie, które planujemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
 2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
 3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz „Zgłoszenie kasy przez podatnika”.
 4. Przedstawić oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę.

 

Uwaga! Ulgą nie są objęte kasy instalowane dodatkowo (niezgłoszone z pierwszą fiskalizacją) oraz kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe.

 

PREZES

Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

dr hab. Krzysztof Anusz

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, korzystając ze statusu dającego większe możliwości negocjacyjne – liczna grupa potencjalnych klientów – podjęła działania w celu wyłonienia firm mogących zaoferować członkom Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej najbardziej konkurencyjne warunki nabycia i serwisu kas fiskalnych. Rabaty będą udzielane na podstawie aktualnego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Po przeanalizowaniu przesłanych ofert możemy zarekomendować Państwu oferty następujących firm (kolejność alfabetyczna):

 1. EMAR – Samoraj

oferowane modele: Emar Pinto 57Te, Emar Pinto 57T

rabat: 11-12%

Kopytów 26, 05-870 Błonie k/Warszawy

tel. 22 725 45 46

www.emar.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. FASY POLSKA Sp.
  oferowane modele: Palmcash, Junior, Smile Graphic
  rabat: 20-22,6%
  ul. Goszczyńskiego 7, 02-610 Warszawa
  tel. 22 854 13 30, fax 22844 85 65
  www.fasy-polska.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 1. HELP S.C.

oferowane modele: Datecs Maluch Bis, Novitus Nano E, Posnet Mobile, Novitus Mała + E, Elzab Mini E

rabat: 15%

ul. Chopina 8, 09-400 Płock

tel. 24 264 02 21, 24 364 91 25

www.help-plock.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Kasy i Systemy Fiskalne PIOMAR
  oferowane modele: Farex Perła, Farex Bursztyn, Novitus Mała, Novitus Mała +, Novitus Mała + E, Novitus Nano, Elzab Mini, Posnet Mobile, Posnet Bingo HS
  rabat: 10% (do 30 kwietnia 2011)
  ul. Kordeckiego 19, 04-143 Warszawa
  tel. 22 879 80 81, fax 22 612 53 70
  www.piomarkasy.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. PC-STUDIO
  oferowane modele: Novitus Mała, Novitus Mała +, Novitus Mała + E, Novitus Nano E, Posnet Mobile, Elzab Mini, Elzab Mini E
  rabat: 10-15,5%
  Pl. Tysiąclecia 23, 08-110 Siedlce
  tel. 25 633 10 63, fax 25 644 30 90
  www.pcstudio.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. POSNET POLSKA S.A.
  oferowane modele: Posnet Mobile HS EJ, Posnet Mobile, Posnet Bingo HS, Posnet Bingo HS+, Posnet Temo Hs EJ, Posnet Temo, Posnet Thermal HS, Posnet Thermal HS EJ
  rabat: 7,5-15,63%
  Al. Jerozolimskie 131, 02-304 Warszawa
  tel. 22 822 04 64, fax 22 822 27 31
  www.posnet.com, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. SANMARKS dlasklepow.pl
  oferowane modele: Elzab Mini E, Novitus Nano E Med., Fasy Junior, Farimex Bursztyn
  rabat: 10-20%

ul. Mycielskiego 20 pok. 3, 04-379 Warszawa
tel. 22 396 81 66

www.dlasklepow.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowo każdy podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów na kasie fiskalnej ma możliwość skorzystania z ulgi w wysokości do 90% poniesionych kosztów na zakup urządzenia (licząc od ceny netto). W ten sposób można uzyskać do 700,00 złotych zwrotu za każdą zakupioną kasę. Aby skorzystać z takiego zwrotu należy:

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach, z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy uwzględnić wszystkie, które planujemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
 2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
 3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz „Zgłoszenie kasy przez podatnika”.
 4. Przedstawić oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę.

Uwaga! Ulgą nie są objęte kasy instalowane dodatkowo (niezgłoszone z pierwszą fiskalizacją) oraz kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe.

Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2011 10:43
 

Obowiązki podmiotów wytwarzających odpady

Email Drukuj PDF

Do obowiązków wytwórców (posiadaczy) odpadów należy:

 1. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg (100 kg) rocznie;
 2. Przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg (100 kg) rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

 • Odpady niebezpieczne to między innymi odpady weterynaryjne, które powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;
 • Do odpadów weterynaryjnych nie zalicza się zwłok zwierząt.
 • Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
 • Ewidencja, o której mowa przypadku wytwórcy odpadów - powinna obejmować miejsce przeznaczenia odpadów

Ewidencja odpadów

Ewidencję prowadzi się, z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;

karty przekazania odpadu.

Dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Ewidencja uproszczona

 • Dopuszczone jest prowadzenia ewidencji uproszczonej przez małych i średnich przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
 • Ewidencja uproszona polega na sporządzaniu jedynie karty przekazania odpadu.
 • Za rok 2011 ma zastosowanie wzór karty przekazania odpadu określony jest w załączniku nr 5 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia nr 249 poz. 1673.) POBIERZ
 • Za lata 2010 i wcześniejsze ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. nr 30 poz. 213) POBIERZ

Zbiorcze zestawienia

 • Sporządzane jest przez posiadaczy odpadów na podstawie wytwórca odpadów sporządza zestawienie w terminie do 15 marca za rok przedni.
 • organem odpowiedzialnym za przyjmowanie biorczych zestawień jest marszałek województwa.
 • Niewykonanie przez posiadacza odpadów obowiązku przekazania ww. sprawozdania lub złożenie go nieterminowo skutkuje nałożeniem przez urząd marszałkowski kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł.
 • Za rok 2010 zastosowanie ma wzór sprawozdania zamieszczony w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 r. nr 101 poz. 686) POBIERZ
 • Za rok 2011 i następne sprawozdanie sporządzane będzie na druku stanowiącym załącznik nr 1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010 r.) ZOBACZ

Karta przekazania odpadu

karta

Objaśnienia:

1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.

3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

6) O ile posiada.

7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.

9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

11) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.

13) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

14) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.


Katalog odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

(Dz. U. z dnia 8 października nr 112 poz. 1206)

18 02    Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01           Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*          Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03           Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05           Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06           Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07           Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08           Leki inne niż wymienione w 18 02 07


Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2011 11:39
   

Komunikat w sprawie gospodarowania odpadami weterynaryjnymi

Email Drukuj PDF

Komunikat
w sprawie gospodarowania odpadami weterynaryjnymi
i niebezpiecznymi w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

 

W dniu 27 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi. Rozporządzenie wydano na podstawie obowiązującej ustawa o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 t.j.), która w szczegółowy sposób ustala obowiązki wytwórców odpadów w tym odpadów weterynaryjnych.

Z uwagi na pytania lekarzy weterynarii dotyczące sposobu gospodarowania odpadami wytworzonymi w czasie działalności zakładu leczniczego dla zwierząt informujemy, że szczegółowy sposób postępowania opisany jest w art. 17 w/w ustawy i następnych oraz w/w rozporządzeniu.

Do obowiązków wytwórcy odpadów weterynaryjnych należy:

1) podpisanie umowy z firmą zajmującą się zbieraniem, magazynowaniem i transportowaniem odpadów,

2) uzyskanie decyzji, odpowiedniego organu (marszałek województwa), o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.

 

Obowiązki wytwórcy odpadów wynikające z art. 17 w/w ustawy, takie jak uzyskanie decyzji, przedłożenia informacji, sprawozdawczość można zlecić wyspecjalizowanej firmie zajmującej się recyklingiem, odzyskiwaniem i utylizacją odpadów zwierając umowę w tym zakresie.

dr hab. Krzysztof Anusz

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Poprawiony: czwartek, 10 marca 2011 08:12
 

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

Email Drukuj PDF

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

12.03.2011r. (sobota)

Dolnośląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

zaprasza wszystkich chętnych lekarzy weterynarii wraz z rodzinami.

Mistrzostwa odbędą się

12 marca (sobota) 2011 w kompleksie narciarskim Czarna Góra

(www.czarnagora.pl)

w Masywie Śnieżnika, w Kotlinie Kłodzkiej

Konkurencją będzie SLALOM GIGANT

ustawiany i sędziowany przez profesjonalistów.

Stok przeznaczony będzie wyłącznie dla zawodników i ich rodzin.

Zapewniamy bezpłatny parking dla wszystkich zmotoryzowanych.

W zawodach biorą udział tylko lekarze weterynarii i ich dzieci w wieku do 18 lat.

Przewidujemy tworzenie drużyn składających się z 4 zawodników.

Dla dzieci prawdziwy konny kulig!

Do 15 roku życia KASKI OBOWIĄZKOWE ! Dla wszystkich ZALECANE !

Zawody odbędą się w godzinach 9.00 – 14.00

Około godz. 19.00 rozdanie nagród i impreza integracyjna.

Koszt uczestnictwa w zawodach to 50 zł od osoby (cena obejmuje udział w zawodach, i ubezpieczenie). Zakup karnetów narciarskich we własnym zakresie.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia pokrywają jedynie koszty karnetu narciarskiego.

W trakcie zawodów organizatorzy zapraszają tradycyjnie na

wojskową grochówkę z kotła.

Koszt imprezy integracyjnej to

40 zł od osoby (dzieci i młodzież do 18 roku życia mają wstęp bezpłatny).

Organizacja noclegów we własnym zakresie – informacje pomocnicze na stronie www.dilwet.pl oraz www.czarnagora.pl

Wpłat można dokonywać na konto Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

koniecznie z dopiskiem „SLALOM”

Konto: PeKaO S.A. I O. we Wrocławiu 48124019941111000024959016

lub bezpośrednio u organizatorów w dniu zawodów

Zgłoszenia przyjmuje (tylko elektronicznie) i informacji udziela

komitet organizacyjny:

Wojciech Hildebrand, tel. 601 786 433, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Robert Karczmarczyk, tel. 501 631 788, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowy plan imprezy i regulamin zawodów zostanie przedstawiony na stronie www.dilwet.pl

 

 

Uwagi KRLW do projektów rozporządzeń o opłatach i wynagrodzeniach

Email Drukuj PDF

W odpowiedzi na pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn. ŻWeo/PM/8500/1/11/136, przy którym przesłane zostały  projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii,  icon po konsultacjach ze środowiskiem lekarzy weterynarii i uwzględnieniu ich opinii, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zgłasza następujące uwagi (308.27 kB)

 

 


Strona 35 z 38