ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 29 października 2019 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze najpóźniej do 24 października 2019 r.

Start

Wzór pieczątki lekarza weterynarii

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Warszawa, 2005-01-20

Rada
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Wrocław

KRL-W-28-4/05/IIIW odpowiedzi na pytanie przesłane pocztą e-mail'ową w dniu 17 stycznia 2005 r. Zespół Radców Prawnych Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie wyjaśnia, że format i treść pieczątek, którymi powinni posługiwać się lekarze weterynarii w związku z wykonywaniem zawodu określa uchwała Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii.


Radca Prawny
Witold Preiss

 


 

 

UCHWAŁA Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r.

w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii

Na podstawie art.10 pkt l ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991r. Nr 8 poz. 27; zm. z 1995r. Nr 120, poz. 576) uchwala się, co następuje:

§ l
1. Ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, który obowiązani są stosować wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego.
2. Dokumenty (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty itp) wystawiane przez wykonującego zawód lekarza weterynarii powinny być podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru określonego uchwałą.


§ 2
Pieczątka, o której mowa w § l, ma mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:

A. Pisane poziomo

 1. imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe (np.dr, prof.dr hab.,
  mgr) - pisane drukiem pochyłym (kursywą),
 2. LEKARZ WETERYNARI - pisane dużymi literami, bez skrótów,
 3. tytuł specjalisty, nadany przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii - pisana kursywą,
 4. adres (ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość i telefon/fax) - pisany kursywą,

B. Pisane pionowo

 1. numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.


§ 3
Zachowują swoją ważność pieczątki lekarza weterynarii wykonane według dotychczas obowiązującego wzoru.


§ 4
Traci moc uchwała Nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii.


§ 5
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SEKRETARZ KRL-W
Zbigniew Jarocki


PREZES KRL-W
Andrzej Komorowski


 JESZCZE W SPRAWIE WZORU PIECZĄTKI LEKARZA WETERYNARII


W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Kolegów, a dotyczącymi praktycznej realizacji uchwały nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii (Życie Wet. 1994, nr 2, str.40) - Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wyjaśnia, co następuje:


 1. przed nazwiskiem mogą być zamieszczane posiadane stopnie i tytuły naukowe lekarza weterynarii (np. dr, prof.dr hab.,mgr itp),
 2. tytuł zawodowy - LEKARZ WETERYNARII powinien być wykonany dużymi literami, bez skrótów,
 3. imię i nazwisko, wraz ze skrótami posiadanych stopni i tytułów naukowych oraz adres ( ulica, numer domu i mieszkania, kod . pocztowy, miejscowość i telefon) powinny być pisane drukiem pochyłym (kursywa),
 4. numer prawa wykonywania zawodu musi być napisany w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki. Wielkość cyfr i ich rozmieszczenie powinna zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu.


Równocześnie wyjaśnia się, że pieczątka powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm. Faktyczna wielkość /powierzchnia/ pieczątki będzie więc zależała od ilości danych, które lekarz weteryanarii zamieszcza. Ich rozmieszczenie powinno być estetyczne, uwzględniające jednak określone wyżej ustalenia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 15:35