ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Usterka

Z uwagi na przerwę w dostawie usług telekomunikacyjnych, numer 22 853 09 28 jest tymczasowo nieczynny.

Proszę o korzystanie w tym czasie z awaryjnie uruchomionej linii
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Uwaga! Ubezpieczenie OC

Szanowni Państwo!

Przypominamy o zbliżającym się terminie zawierania przez Warszawską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną polisy ubezpieczenia OC.
Na liście ubezpieczonych znajdą się osoby nie zalegające z opłatą składki członkowskiej lub których zaległość z tego tytułu nie przekroczy 120,00 zł w dniu 26 lutego 2019 r. (data zaksięgowania wpłaty).

Start Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie Ubezpieczenie OC Lekarzy Weterynarii 2018

Ubezpieczenie OC Lekarzy Weterynarii 2018

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Polisa Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ

Nr 650-18-447-05937252 na okres 01/03/2018 do 28/02/2019 r.


UBEZPIECZYCIEL: TUiR Allianz Polska S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

 

BROKER: Kancelaria Brokerska

MODUS Sp z o.o.

ul. Gałeckiego 14

96-100 Skierniewice

 

UBEZPIECZAJĄCY: Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

UBEZPIECZENI: Lekarze Weterynarii zrzeszeni w Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, nie zalegający z opłatą składki członkowskiej na dzień 28 lutego 2018 r. (tolerowane zadłużenie 120,00 zł).

 

NUMERY PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU OSÓB UBEZPIECZONYCH - plik PDF

 

OKRES UBEZPIECZENIA: Od 01.marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:

• badaniu stanu zdrowia zwierząt;

• rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

• leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko – weterynaryjnych;

• badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

• sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

• badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;

• wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne;

• szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji w charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z wykonywaniem zawodu/lekarze weterynarii zatrudnieni w ramach umowy o pracę w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii lub związanych z wykonywaniem praktyk lekarsko-weterynaryjnych;

• szkody spowodowane przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności;

• szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług świadczonych w związku z prowadzoną działalnością;

• szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej formy - klauzula 3;

• szkody powstałe w rzeczach powierzonych lub oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;

• odpowiedzialność za szkody polegające na czystej stracie majątkowej;

• ochrona obejmuje także niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku.

 

ZAKRES TERYTORIALNY: Polska

 

SUMA GWARANCYJNA: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczonych osobno na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

 

FRANSZYZA INTEGRALNA: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

 

PRZEPISY I POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1. Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób wykonujących zawód medyczny zatwierdzone Uchwałą Zarządu Allianz Polska S.A. Nr 233/2015 i mające zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.01.2016.

2. Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej o zatwierdzone Uchwałą Zarządu Allianz Polska S.A. Nr 187/2015 i mające zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.01.2016.

3. Zakres ochrony obejmuje:

• Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji,

• Przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV); praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi;

• Rażące niedbalstwo;

• Szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;

• Eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji;

• Odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa;

• Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych;

• Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne;

• TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza, iż w okresie trwania ubezpieczenia nie zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie – przy zachowaniu niezmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności;

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu

• w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych bądź na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych;

• przy świadczeniu usług lekarsko-weterynaryjnych w związku z prowadzeniem własnej praktyki;

• poprzez udział w komisjach lekarsko-weterynaryjnych;

• przy pełnieniu dyżurów;

• TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza, iż w okresie trwania ubezpieczenia nie zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie – przy zachowaniu niezmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności;

 

 

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ:

Poszkodowani - osoby trzecie zgłaszają szkodę na piśmie do zakładu lekarsko-weterynaryjnego lub bezpośrednio do Ubezpieczyciela TUiR Allianz SA.

Ubezpieczeni Lekarze Weterynarii zobowiązani są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7dni od powzięcia wiedzy ,do przekazania zgłoszonego roszczenia przez poszkodowanego do Kancelarii Brokerskiej Modus sp.z o.o w formie scan pisma poszkodowanego na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (tel. 537 255 900), Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (tel. 510 146 586) wraz z oświadczeniem jakiego rodzaju popełniono błąd w sztuce lekarskiej lub bezpośrednio do do Centrali TUiR Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Szkód Korporacyjnych

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem na nr (22) 567-40-33

w wyjątkowych przypadkach telefonicznie na nr (22) 567-13-32.

Kancelaria Brokerska Modus sp. z o.o jest opiekunem w zakresie realizacji umowy ubezpieczenia i obsługi zgłaszania szkód i dochodzenia roszczeń od TUiR ALLIANZ SA.

Ponadto od Brokera możecie Państwo otrzymywać propozycje warunków ubezpieczenia dla posiadanego mienia, budynków, ubezpieczenia pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków, wyjazdów turystycznych, ubezpieczeń na życie, wypadkowych oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Kontakty do Brokera:

Dorota Kupczyk – Radzikowska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: 667 007 555

Rafał Trębski

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 609 488 225

Magdalena Wojtysiak

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 667 911 667

Jacek Krulik

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 508 229 962

Poprawiony: piątek, 13 kwietnia 2018 07:08