ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

Start Protest Opinie i dokumenty Uchwała nr 28/2010/V

Uchwała nr 28/2010/V

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

Uchwała nr 28/2010/V
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna działając na podstawie art. 39 ust.1 pkt.4 w zw. z art. 10 ust.2 pkt.3 i 10 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 767) uchwala, co następuje:

§ 1


Zobowiązuje do odwołania:
1/ wszystkich lekarzy weterynarii do odmowy zawierania umów na rok 2011 z powiatowymi lekarzami weterynarii określonych w art.16 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 t.j.) oraz aneksów do tych umów na rok 2011 na czynności z wyznaczenia i niewykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a powołanej ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, takich jak: wykonywanie szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badanie zwierząt umieszczanych na rynku lub przeznaczonych do wywozu, wystawianie świadectw zdrowia, pobieranie próbek do badań,
2/ lekarzy weterynarii-pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wszystkich lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii, sprawujących nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa oraz dobrostanem zwierząt podczas uboju, weterynaryjnej kontroli granicznej do wykonywania tych czynności, egzekwując przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie w sposób rygorystyczny.
3/ przypomina się lekarzom weterynarii o obowiązku przestrzegania postanowień niniejszej uchwały wynikającego z treści art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych i kodeksu etyki.


§ 2


Krajowa Rada powoła zespół do :
1/ negocjacji ze stroną rządową w zakresie:
a) nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii zgodnie z projektem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 30 listopada 2009 roku oraz Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b) regulacji płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu wynagrodzeń zbliżonego do obowiązującego w innych krajach Unii Europejskiej zgodnie z Apelem VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie płac i sytuacji kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej,
c) odstąpienia od łączenia organów Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa,

d) wyłączenia struktur Inspekcji Weterynaryjnej z pakietu ustaw dot. konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji państwowej,
2/ wnioskowania do Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej o poszerzenie zakresu czynności niewykonywanych przez lekarzy wymienionych w § 1 o czynności wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit d-i oraz k-l ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab,
i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
k) sprawowania nadzoru nad sprzeda¿ą bezpośrednią;
l) badanie laboratoryjne na obecność włośni.


§ 3


Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w porozumieniu z Głównym Lekarzem Weterynarii, prezesi rad okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych w porozumieniu z wojewódzkimi, powiatowymi i granicznymi lekarzami weterynarii podejmą działania mające na celu realizację uchwały.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Otrzymywane wynagrodzenie za wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii czynności nie pokrywa nakładu pracy i kosztów materiałów zużywanych w związku z ich wykonywaniem.
Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej nie pozostają w żadnej relacji do konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji i konieczności posługiwania się w działaniu wysoce specjalistyczną wiedzą. Wynagrodzenie otrzymywane w ramach pełnienia obowiązków służbowych zdecydowanie rozmija się z odpowiedzialnością nałożoną przepisami prawa unijnego i krajowego na pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
Próby burzenia istniejących, sprawdzonych i dobrze funkcjonujących struktur Inspekcji Weterynaryjnej w imię realizacji doraźnych i niesłużących poprawie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt celów są szkodliwe społecznie i nieodpowiedzialne.

Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej
Marek Mastalerek

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Tadeusz Jakubowski

W załączeniu:
1) Apel VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2) Apel VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie płac i sytuacji kadrowej Inspekcji Weterynaryjnej;
3) Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej;
4) Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności z dnia 30.07.2010 r.;
5) Pismo do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dnia 27 sierpnia 2010 r.;
6) Pismo do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka z dnia 31 sierpnia 2010 r.; Weterynaryjnej rozporządzenia „o opłatach” z dnia 30 listopada 2009 roku;
7) Pismo do Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z dnia 5 listopada 2010 r.;
8) Pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka z dnia 5 listopada 2010 r.

Uchwała 28/2010/V: plik w formacie PDF
Załączniki do uchwały: plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 29 grudnia 2010 11:23