ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 27 czerwca 2019 r. Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze do 19 czerwca 2019 r.

 
Zmiana godzin pracy biura WIL-W

Informujemy, że 21 czerwca 2019 r.
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie nieczynne.

Start Aktualności
Aktualności

Projekt rozp. MRiRW w sprawie określenia zakresu spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii

Email Drukuj PDF

KRLW/03211/20/06

wg rozdzielnika


Niniejszym przedstawiam Państwu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia zakresu spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii, do ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego /Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127/.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 16 czerwca 2006 r. włącznie.


Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski 
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 

Projekt rozp. MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 01.06.2006 r.

KRLW/03211/19/06

wg rozdzielnika


Niniejszym przedstawiam Państwu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu, do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. Nr 69, poz. 625 ze zm./.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag.


Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 

Propozycje zmian w projekcie rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Email Drukuj PDF

Warszawa, dn. 14 06 2006 r. 

KRLW/03211/22/06

Pan
Marek Chrapek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przedstawia propozycje zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

W związku z koniecznością wprowadzenia wielu zmian do proponowanych projektów rozporządzeń oraz ze względu na istotne znaczenie tych aktów dla właściwego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą do Pana Ministra o zwołanie konferencji uzgodnieniowej w celu omówienia szczegółowych uregulowań prawnych w przedłożonych projektach.dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Zał.: proponowane zmiany wraz z uzasadnieniemZałącznik Nr 1


KRLW/03211/22/06

Proponowane zmiany

1) Proponujemy zmienić zapis § 3 pkt. 2 na następujący:

„w poz. 8, 10 i 31 załącznika Nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia – wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy”.


2) Należy dodać § 9a w brzmieniu:

„Opłaty za badania, o których mowa w poz. 7-9 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonywane w godzinach od 18.00 do 6.00 i w dniach uznanych za wolne od pracy, ulegają powiększeniu o 50% kwot ustalonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”


3) Należy dodać § 13 w brzmieniu:

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o urzędowy wskaźnik inflacji publikowany przez GUS za rok poprzedni dokona nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsca pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania w tym zakresie Komisji Europejskiej o wskaźnik inflacji określony przez GUS.”


4) W załączniku Nr 1 do rozporządzenia proponujemy następujące zapisy:

- poz. 1 pkt. 1 
„b) i c) z tym, że minimalna opłata za kontrole nie może
być niższa niż - 25,00 zł”


- poz. 2 pkt. 1:
„e) bydło hodowlane lub użytkowe do 3 szt. . zwierząt -15,00 zł
-powyżej 3 szt.- za każde następne zwierzę - 5,00 zł
f) świnie, owce, kozy do 15 szt. – 17,00 zł
- powyżej 15 szt., za każde następne zwierzę - 1,00 zł”
- poz.2 pkt. 3) strusi przeznaczonych na rzeź:
„a) do 15 szt. – 17,00 zł
b) powyżej 15 szt. za każde następne zwierzę - 1,00 zł”

- poz. 3 pkt.

„ a) do 3 szt. zwierząt - 15,00 zł
b) powyżej 3 szt., za każde następne zwierzę - 5,00 zł”

- poz. 7:

„ Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – od zwierzęcia, gdy w czasie 1 godziny dokonuj się uboju 30 szt. koni lub bydła, albo 60 szt. świń albo 120 szt. cieląt, owiec lub kóz, albo 1000 szt. drobiu i królików:”


- poz. 10
„pkt. 1: świni - 30,00 zł
pkt. 7: dzika - 30,00 zł”


- poz. 13
„ Nadzór nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa, za każdą tonę
mięsa wprowadzanego do zakładu rozbioru mięsa
lub zakładu przetwórstwa - 6.00 zł, nie mniej jednak niż - 67,50 zł”


5) Proponujemy dodać nowe zapisy:

- poz. 22
„Nadzór nad przetwórstwem wyrobów garmażeryjnych
i zakładów wytwarzających produkty z niewielkim
udziałem surowców pochodzenia zwierzęcego,
za godzinę nadzoru - 67,50 zł”


-poz. 23
„Nadzór nad warunkami pozyskiwania, składowania lub 
przetwarzania jelit i jako produktów odzwierzęcych,
za godzinę nadzoru - 67,50 zł”


- poz. 34
„Obserwacja zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny /Dz. U. Nr 13 poz. 103/
a) z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz
z wystawieniem zaświadczenia – 150,00 zł
b) z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii u właściciela
zwierzęcia, który nie dopełnił obowiązku szczepienia
przeciwko wściekliźnie wraz z wystawieniem zaświadczenia - 250,00 zł”U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm/. Proponowane zmiany i uzupełnienia wnoszone przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wynikają z przekazanych uwag środowiska lekarzy weterynarii pracujących zarówno w Inspekcji Weterynaryjnej, jak i lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych zgodnie z art. 16 ust. 1 do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna proponuje następujące zmiany:
- dokonać zapisu nowego § 9 wprowadzającego podwyższenia o 50% kwot zapisanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w pozycjach 7 do 9 a dotyczących nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych , w tym badanie przedubojowe, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w godzinach 18.00 do 6.00 jak również w dni uznane za wolne od pracy. Taki zapis pozwoli na racjonalne wykonanie urzędowych działań i jest zgodny z obowiązującymi zapisami Kodeksu Pracy.


Wnosimy również o zapis nowego § 13, który zobowiązałby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o coroczną nowelizację rozporządzenia w oparciu o opublikowany urzędowy komunikat wskaźnika inflacji przekazanego przez Prezesa GUS.

W poz. 1 pkt 1 lit. b oraz lit. c załącznika do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii - wprowadza się również obniżenie minimalnej stawki części podstawowej wynagrodzenia z 42,31 zł do kwoty 13,95 zł.


W każdej z tych propozycji projektodawca dostrzega problemy rolników , dla których przy obecnej wysokości opłat i wynagrodzenia za czynności weterynaryjne oraz w warunkach rozdrobnienia – hodowla staje się nieopłacalna .
Z jednej strony nie dziwi fakt dbałości Ministra Rolnictwa o rolników , lecz zastanawia równoczesny brak dostrzegania i doceniania pracy lekarzy weterynarii . A przecież profesjonalne( a tylko o takim może być mowa ) przeprowadzenie kontroli w siedzibie stada (świń , owiec , kóz , cieląt- do 6 miesiąca życia lub źrebiąt – do 12 miesiąca życia) przeznaczonych na wywóz lub do handlu - to średnio ok. 1 godziny pracy lekarza weterynarii. Koszt tej godziny to ponad 41 zł, który powinien znaleźć pełne odzwierciedlenie w wysokości minimalnej opłaty lub stawki minimalnego wynagrodzenia. Dlatego rozumiejąc sytuację proponujemy obniżenie aktualnych stawek za te czynności do kwoty 25,00 zł, uwzględniając racje obu stron.
W załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponujemy o wpisanie nowych pozycji lub uzupełnień i tak w poz. 2 brak określonej stawki dla bydła, świń, kóz i strusi.
W poz. 3 inne stawki od liczby zwierząt proponujemy do 3 szt. koni, bydła dorosłego i niższą kwotę 15,00 zł, a następnie powyżej 3 szt. za każde zwierzę 5,00 zł uzupełnić zapis tej pozycji o badanie strusi.
W poz. 7 precyzyjnie określić zapis nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wnosi o nowe zapisy kwot w poz. 10, tj. badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstw oraz zwierząt łownych (dzików). Pomimo zapisu w poz. 10 załącznika Nr 1 do rozporządzenia jest powiększona w sposób, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej.
Proponujemy również zmianę zapisu poz. 13 różniąc opłaty dla zakładów o małej zdolności rozbioru i przetwórstwa na opłatę za każdą godzinę nadzoru jak i opłatę za każdą tonę mięsa wprowadzonego do zakładu 6,00 zł i taki zapis jest zgodny z przepisami Komisji Europejskiej.
Zapis nowy poz. 22 i poz. 23 wynika z uwag przesłanych przez Inspektoraty Weterynaryjne, które pozwolą prawidłowo prowadzić nadzór i pobierać opłaty nad zakładami produkującymi wyroby garmażeryjne, zakłady produkujące środki spożywcze z niewielką ilością produktów pochodzenia zwierzęcego, jak i zakłady o specyficznej produkcji, pozyskiwaniu lub składowaniu, np. jelita. Wreszcie proponujemy zapis nowej poz. 34, która ureguluje pobieranie opłat za obserwację zwierzęcia przeciwko wściekliźnie i to będzie wypełnienie zapisu § 2 ust. 6 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt. Tę propozycję zapisu różnicujemy na opłaty za obserwację wykonaną z urzędu dla osób lub podmiotów przestrzegających przepisów, np. właściciele zwierząt, którzy dokonują szczepienia przeciwko wściekliźnie, obserwację zwierząt bezdomnych, dzikich jak i na opłatę dla osób nie przestrzegających zapisu art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Proponowane zapisy uregulują wysokość wynagrodzenia wypłaconego lekarzom weterynarii wyznaczanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do wykonywania określonych zadań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej a zakres wykonanej pracy będzie wynikał z wenegocjowanej stawki-45.50 zł za roboczo-godzinę.
Projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie na organy Inspekcji Weterynaryjnej porządkując pobieranie opłat od podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjne, prawidłowych relacji pomiędzy osobą wyznaczającą Powiatowym Lekarzem Weterynarii a osobą wyznaczoną , to jest lekarzem wolnej praktyki wyznaczonym na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Proponowane zmiany rozporządzenia nie spowodują skutków finansowych dla budżetu państwa. Wprowadzenie zapisu opłaty za wyznaczenie do tej czynności lekarza weterynarii i według zebranych informacji będzie dotyczyło obserwacji około 3200 sztuk zwierząt i w obecnym budżecie środki te są zabezpieczone w dziale 010 rozdział01022.


Warszawa, dn. 19.06.2006 r.
KRLW/03211/22/06


Pan
Marek Chrapek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


W proponowanych uwagach do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej, jaki wysłaliśmy do Pana Ministra w dniu 14 czerwca 2006 r. w pkt. 1) zakradł się błąd.

W zamian proponujemy następujący zapis:

1) Proponujemy zmienić zapis § 3 pkt. 2 na następujący:
w załączniku Nr 1 „w poz. 8, 10 i 31 dolicza się koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 tego załącznika – wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się bez użycia przesuwu taśmy, lub gdy odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, gdy w czasie 1 godziny dokonuje się uboju poniżej 30 szt. koni lub bydła, lub 60 szt. świń lub 120 szt. cieląt owiec lub kóz, albo 1000 szt. drobiu czy królików.”


Ponadto proponujemy zmiany w załączniku Nr 2 w/w projektu – opłaty za badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną:


W poz. 5

badanie mikrobiologiczne materiału patologicznego:
pkt. 2 a i b zapisać jako jeden punkt a – 55 zł,
pkt. c oznaczanie lekowrażliwości zapisać jako punkt b – 45 zł
pkt. 4 badanie w kierunku zakażeń pałeczkami salmonella u ssaków skreślić „u ssaków”, gdyż nie ma różnicy w metodzie badania w zależności od gatunku – 55 zł


Poz. 7

badanie próbek zbiorczych w kierunku wykrycia pałeczek z rodzaju salmonella z 30 zł na 60 zł
pkt. 1 badanie jaj wylęgowych zamarłych zarodków, meconium, wymazów z kloaki, wymazów z powierzchni obiektów, kału i inne z 40 zł na 90 zł
wprowadzić dodatkowo
pkt. 3 - identyfikacja serologiczna szczepu salmonella - 60 zł

 

U Z A S A D N I E N I E

Urzędowe badania mikrobiologiczne wykonywane są w akredytowanych laboratoriach Inspekcji Weterynaryjnej- Zakładach Higieny Weterynaryjnej. Praca w systemie jakości obowiązujących w tych laboratoriach wymaga dodatkowych nakładów na koszty jakości, tj. prowadzenie wew. kontroli jakości stosowanych podłoży, używania standardów i szczepów referencyjnych, a także uczestnictwa w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Istniejące dotychczas i od wielu lat nie zmieniana wysokość opłat, którą proponuje się utrzymać, jest nie przystająca do realnych cen używanych materiałów i podłoży, które corocznie są podwyższane. Niemożliwym jest np. wykonanie badania mikrobiologicznego za 15 zł czy też badania lekowrażliwości za 9 zł, jak proponuje projekt rozporządzenia, jeśli uwzględni się koszty kontroli jakości krążków i podłoży z użyciem szczepów referencyjnych.
W przypadku badań w kierunku salmonelli metodykę tego badania określa wydana w 2003 r. norma PN-EN ISO 6579, zgodnie z którą wymagane jest używanie jakościowo nowych podłoży płynnych i stałych. Norma ta wprowadza dodatkowe czynności przednamnażania próbek i posiewów co wydłuża czas badania do 5-6 dni, wymaga także poszerzonego cyklu badań biochemicznych poprzez określanie większej ilości cech biochemicznych izolowanego szczepu. Wymagania te podnoszą koszty używanych materiałów i podłoży.
W badaniach mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego obecnie stosowana jest zasada badania 5 próbek- zgodnie z rozporządzeniem Komisji /WE/2073/2005 roku. Natomiast w przedłożonym projekcie rozporządzenia opłaty te nie są uwzględnione. Dlatego też wysokość stawek opłat za wykonywanie poszczególnych kierunków badań wymaga szczegółowego w tej mierze rozpoznania, omówienia i umieszczenia w przedstawionym projekcie rozporządzenia.dr n. wet. Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 20:09
 

Projekt rozporządzenia RM w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 18.05.2006 r.

KRLW/03211/18/06

wg rozdzielnika


Niniejszym przedstawiam Państwu wyciąg z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej /Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm./.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 22 maja 2006 r. włącznie.


Z poważaniem,
lek. wet. Marek Mastalerek
Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 


 WYCIĄG

Projekt

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ...............................2006 r.


w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007).


Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD 2007).

§ 2.
Do celów badań statystycznych, zgodnie z zapisami określonymi w Programie badań polskiej statystyki publicznej, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD 2007) stosuje się równolegle z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.).

§ 3.
Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.).

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

PREZES RADY MINISTRÓW¹) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz.632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.


SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

- eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, 
- uprawą zbóż,
- chowem i hodowlą zwierząt,
- pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
- pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.


01.62 Działalność usługowa pomocnicza związana z chowem i hodowlą zwierząt


Klasa ta obejmuje:

- działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
- działań promujących wzrost produkcji zwierząt,
- nadzoru i opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.
- sztucznego unasienniania,
- kolczykowania zwierząt,
- strzyżenia owiec, 
- prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.
- usługi kowalskie.


Klasa ta nie obejmuje:

- zabezpieczenia przestrzeni na schroniska dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 68.20,
- działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00,
- szczepienia zwierząt, sklasyfikowanego w 75.00,
- wynajmowania zwierząt, sklasyfikowanego w 77.39,
- działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 94.99,
- prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanego w 96.09.
01.70 Łowiectwo, pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową


Klasa ta obejmuje:

- łowiectwo zwierząt w celach handlowych,
- łowiectwo zwierząt dla celów konsumpcyjnych,
- pozyskiwanie zwierząt (martwych lub żywych) dla futer, skóry czy przeprowadzania badań,
- pozyskiwanie zwierząt w celu umieszczenie ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe,
- produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów i ptaków pozyskiwanych z działalności łowieckiej.
- łowiectwo ssaków morskich takich jak morsy lub foki.


Klasa ta nie obejmuje:

- produkcji skór zwierząt futerkowych, gadów pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w grupie 01.4,
- chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 01.49,
- polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 03.11,
- produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 10.11,
- myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 93.19,
- działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 94.99.

 

Warszawa, dnia 22.05.2006 r.

KRLW/03211/18(02)/06

Pan
Wojciech Wojtyra
p.o. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Szanowny Panie Dyrektorze,

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej /Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm./, odnośnie klasyfikacji działalności weterynaryjnej w dziale 75, grupie 75.0, klasie 75.00.
Dział 75 – Działalność weterynaryjna wypełni polskie ustawodawstwo,
a w szczególności art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze zm./, a także ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95/.
Obowiązujące polskie ustawodawstwo – jako jedno z nielicznych w Europie – jednoznacznie określa zakres oraz miejsce wykonywania usług weterynaryjnych.
Niniejszym uchylamy przesłaną faksem w dniu 22 maja 2006 r. opinię
w przedmiotowej sprawie.


Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
Pan Krzysztof Jażdżewski, Główny Lekarz Weterynarii
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 


 Warszawa, dnia 22.05.2006 r.

KRLW/03211/18/06 – załącznik nr 1

Projekt sformułowania działu 75 – Działalność weterynaryjna
Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007

75 Działalność weterynaryjna

Dział ten obejmuje ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego i środowiska.

75.0 Działalność weterynaryjna

75.00 Działalność weterynaryjna

Klasa ta obejmuje:

- badanie stanu zdrowia zwierząt;
- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt;
- leczenie zwierząt oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- sprawowanie czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
- badanie i ocena weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne.Działalności te są prowadzone w zakładach leczniczych dla zwierząt.

Klasa ta obejmuje także:

- działalność pomocniczego personelu weterynaryjnego.


Klasa ta nie obejmuje:

- działalności schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 01.62,
- strzyżenia owiec, sklasyfikowanego w 01.62,
- nadzoru i opieki nad stadem, trzebienia drobiu, sklasyfikowanych w 0162,
- sztucznego unasienniania, sklasyfikowanego w 01.62,
- działalności schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 96.09.

 

UZASADNIENIE

Proponowane sformułowanie zakresu działu 75 – Działalność weterynaryjna uwzględnia polskie ustawodawstwo, a w szczególności art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze zm./, a także ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95/.

Obowiązujące polskie ustawodawstwo – jako jedno z nielicznych w Europie – jednoznacznie określa zakres oraz miejsce wykonywania usług weterynaryjnych.


dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007) - w formacie DOC

 

Stanowisko w sprawie projektów ustaw o IBŻ i zmianach w podziale zadań i kompetencji

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 12.05.2006 r.

KRLW/03210/03/06

wg rozdzielnika

 

Niniejszym przedstawiam Państwu pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2005 r. sygn. KRLW/060/06/06 oraz pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2006 r. sygn. KRLW/061/13/06, do których załączone było stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. 
w sprawie projektów ustaw: - o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji.

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Otrzymują:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Rady Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych – wszystkie
Renata Beger, Posłanka na Sejm RP
Krzysztof Czarnecki, Poseł na Sejm RP
Marian Daszyk, Poseł na Sejm RP,
Andrzej Fedorowicz, Poseł na Sejm RP
Jerzy Gosiewski, Poseł na Sejm RP
Aleksander Grad, Poseł na Sejm RP
Józef Klim, Poseł na Sejm RP
Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP
Wojciech Mojzesowicz, Poseł na Sejm RP
Bernard Ptak, Poseł na Sejm RP
Damian Raczkowski, Poseł na Sejm RP
Marek Suski, Poseł na Sejm RP
Marek Strzeliński, Poseł na Sejm RP
Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP – wszyscy 
Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP – wszyscy 
Krzysztof Jażdżewski Główny Lekarz Weterynarii
Maria Boratyn-Laudańska, z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Telesfor Walterbach, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie 
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy Warszawa, dnia 12.05.2006 r.

KRLW/060/06/06

Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady MinistrówSzanowny Panie Premierze,

W dniu 11 maja 2006 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w którym uczestniczyli posłowie Sejmu RP – Krzysztof Czarnecki, Andrzej Fedorowicz, Jerzy Gosiewski, Marian Daszyk, Józef Klim i Marek Strzeliński oraz Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski i zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maria Boratyn-Laudańska.
Tematem posiedzenia były dwa projekty ustaw zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP:
§ o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
§ o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji.
Wspólnie z posłami i przedstawicielami rządu wymieniliśmy opinie dotyczące przedmiotowych projektów.
W załączeniu przesyłam do wiadomości Pana Premiera stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiotowej sprawie.

 

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Załącznik:
stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji

 


 Warszawa, dn. 12.05.2006 r.

KRLW/061/13/06

Pan
Andrzej Lepper
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiSzanowny Panie Ministrze,

W dniu 11 maja 2006 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w którym uczestniczyli posłowie Sejmu RP – Krzysztof Czarnecki, Andrzej Fedorowicz, Jerzy Gosiewski, Marian Daszyk, Józef Klim
i Marek Strzeliński oraz Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski i zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maria Boratyn-Laudańska.
Tematem posiedzenia były dwa projekty ustaw zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP:
§ o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
§ o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji.
Wspólnie z posłami i przedstawicielami rządu wymieniliśmy opinie dotyczące przedmiotowych projektów.
W załączeniu przesyłam do wiadomości Pana Ministra stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiotowej sprawie.Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Załącznik:
stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji

 

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r.


Marek MastalerekMarek MastalerekMarek Mastalerekw sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zebrana na nadzwyczajnym posiedzeniu – po zapoznaniu się z projektami ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji, po przeprowadzeniu w obecności posłów, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii szczegółowej dyskusji nad tymi projektami jednomyślnie zwraca się do Rady Ministrów o odrzucenie tych projektów w całości.
Stanowisko to uzasadnione jest następującymi okolicznościami:
Projekt ustawy o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności stanowi mechaniczne połączenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 poz. 287) i ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. NT 187, poz. 1577) i ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) bez uzgodnienia specyfiki problematyki weterynaryjnej.
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest obecnie zadaniem przede wszystkim Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, a w niewielkim stopniu także Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Połączenie w Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności wyłącznie Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stworzy sytuację, iż bardzo duży obszar działań w zakresie bezpieczeństwa żywności pozostanie w gestii Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Nadal więc zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie będzie przedmiotem działań tylko jednej Inspekcji, jak to było w zamyśle autorów projektu ustawy.
Prawidłowe rozwiązanie licznych problemów związanych z zapewnieniem naszemu społeczeństwu bezpiecznej żywności wymaga pracy zespołu fachowców doskonale orientujących się w tej problematyce.
Negatywnie ocenić należy także uzasadnienie tego projektu, który nie zawiera żadnych konkretnych wyliczeń przedstawiających skutki finansowe dla budżetu państwa utworzenia struktur nowej Inspekcji, a według naszej oceny utworzenie Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności spowoduje znaczny wzrost wydatków z budżetu Państwa w porównaniu do obecnych kosztów funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej.
Wyrażamy pogląd, iż realizacja projektu tej ustawy stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i epizootycznego kraju, dając szerokie kompetencje osobom merytorycznie nie przygotowanym do pełnienia tak odpowiedzialnych zadań jak nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego. Podważy to naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej i będzie tym samym szkodliwe dla interesów państwa polskiego.Marek Mastalerek

Sekretarz
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Tadeusz Jakubowski

Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Stanowisko Min. Gosp. w sprawie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Email Drukuj PDF

Data: 04.05.06
L.dz. 0742/06
Sprawa: 061/11/06

MINISTER GOSPODARKI
DRE-II-5303-28-AG/06

Warszawa, dn. 25 kwietnia 2006 r.

Pan Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 


Szanowny Panie Prezesie
Odpowiadając na pismo z dnia 3 kwietnia br., znak: KRLW/061/11/06 w sprawie propozycji nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póżn. zm.) uprzejmie przedstawiam stanowisko w sprawie, w szczególności w kwestii nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Reglamentacja działalności gospodarczej stanowi ograniczenie swobody jej podejmowania i wykonywania. Zgodnie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ochrona konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej wymaga zatem stałej troski prawodawcy o to, aby zakres i formy reglamentacji działalności gospodarczej pozostawały w proporcji do przyczyn jej stosowania. Należy podkreślić, że ustawa SDG (art. 75 ust. 1) utrzymała część obowiązujących zezwoleń jedynie ze względu na konieczność zachowania zgodności z prawem wspólnotowym oraz w celu sprawowania odpowiedniego nadzoru w szczególnie wrażliwych sferach działalności gospodarczej.

Rozszerzenie katalogu ustaw, na podstawie których wykonywanie działalności gospodarczej wymagałoby uzyskania zezwolenia powinno zatem wynikać albo z dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych, albo powinno być podyktowane szczególnymi względami społecznymi.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług w zakładach leczniczych dla zwierząt nie jest reglamentowane (obowiązujące przepisy nie uzależniają prowadzenia tego typu usług od uzyskania zezwolenia).

W związku z powyższym nie znajduję żadnych merytorycznych podstaw dla wprowadzenia zmian w powyższym zakresie w ustawie SDG

Odrębną kwestią jest natomiast objęcie działalności zakładów dla zwierząt przepisami ustawy SDG. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, do zakładów leczniczych dla zwierząt nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (obecnie ustawy SDG na podstawie art. 86 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)). Dotychczasowe opinie Ministerstwa Gospodarki potwierdzają ww. stan prawny.

Analiza sytuacji prawnej lekarzy weterynarii prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt oraz ewentualna zmiana przepisów w powyższym zakresie należy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Z poważaniem
MINISTER
z.up.
Tomasz Wilczak
PODSEKRETARZ STANU

Do wiadomości:
Pan Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Strona 61 z 65