ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Aktualności
Aktualności

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL-W

Email Drukuj PDF

Warszawa, dn. 23 03 2005 r.

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z działalności w III kadencji

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło 99 skarg (łącznie z tymi, które pozostały nie zakończone po II kadencji)
Dotyczyły one następujących spraw:


• 11 - związanych z konfliktami między lekarzami weterynarii –(dotyczących problemów z wyznaczeniami powiatowych lekarzy weterynarii),
• 1 - związana z obrotem produktami leczniczymi,
• 68 - związanych z błędem w sztuce lekarsko – weterynaryjnej,
• 2 - związane z odmową udzielenia pomocy lekarsko – weterynaryjnej,
• 17 - innych ( dotyczyły one m.in. niepłacenia składek członkowskich na rzecz Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, zbyt wysokiej zdaniem właściciela opłaty za wykonaną usługę lekarsko – weterynaryjną, działania lekarza weterynarii niezgodne z Ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt, uchylania się lekarzy weterynarii od uregulowania należności w hurtowni weterynaryjnej, „jakie są granice reklamy usług lekarsko – weterynaryjnych?”, nie wydania dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej właścicielowi zwierzęcia, lekceważenia samorządu lekarsko – weterynaryjnego poprzez niestawiennictwo na wezwania Rzecznika – sprawa wszczęta z urzędu.

Rozpatrując ww. skargi Rzecznik wydał 18 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, na które wniesiono 4 zażalenia do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Okręgowy Rzecznik wydał 43 postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, na które wniesiono 7 zażaleń do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W związku przychyleniem się do zażalenia i uchyleniem postanowienia przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej prowadzone są 4 sprawy. Okręgowy Rzecznik skierował 17 wniosków o ukaranie do okręgowego sądu lekarsko – weterynaryjnego. 1 sprawa została przekazana do dalszego rozpatrywania do KROZ, gdyż lekarz weterynarii, którego dotyczyło postępowanie był członkiem Rady WIL-Wet i jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. 
1 sprawa została przekazana do Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Okręgowy Rzecznik otrzymał 1 sprawę do dalszego rozpatrzenia z Zachodnio – Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. W trakcie prowadzenia jednej ze spraw okazało się, że technik weterynarii wykonuje czynności do których uprawnieni są wyłącznie lekarze weterynarii – sprawa została przekazana Radzie WIL-Wet.

Aktualnie w trakcie prowadzenia jest 19 spraw. 
Łącznie do biura Okręgowego Rzecznika wpłynęło 450 pism a wysłano 895 pism. Przeprowadzono 276 przesłuchań.
Na zakończenie pragnę podziękować moim Zastępcom lekarzom weterynarii: Michałowi Olszewskiemu, Stanisławowi Tęsiorowskiemu, Przemysławowi Laudańskiemu, Robertowi Janikowi za bardzo dobrą współpracę i wkład w pracę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Dziękuję również lek. wet. Sylwii Rytych za bardzo sumienne i odpowiedzialne prowadzenie biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w tym pełnienie funkcji protokólantki podczas 276 przeprowadzonych przesłuchań.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za lata 2001-2004

Email Drukuj PDF

Warszawa 13.04.2005


Komisja w składzie:
• przewodniczący lek. wet. Jerzy Sowula
• sekretarz lek. wet. Andrzej Koryś
• członek lek. wet. Krzysztof Miszczuk


W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyła jedenaście posiedzeń. W trakcji posiedzeń Komisja skontrolowała działalność Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Przewodniczący komisji brał udział w większości posiedzeń Rady WIL - Wet. w Warszawie. Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o budżety zatwierdzone na Zjazdach delegatów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Do Izby Krajowej odprowadzano należną część składki. Należności te są odprowadzane na bieżąco. Na posiedzeniu w dniu 19.02.05 Komisja zapoznała się z opinią biegłego powołanego przez sąd na wniosek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Biegły wydał opinię dotyczącą roszczeń Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o kwotę w wysokości 207.755,00 zł. od WIL- Wet. Opinia biegłego wskazuje, że to Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna jest winna pieniądze Warszawskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej. Na koniec 2004 roku na koncie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej znajdowało się 210.801,30 zł. Na koncie KKZ na koniec 2004 roku znajdowało się 46.127,41 zł. Telefony komórkowe używane są zgodnie z podjętą uchwałą. Zadłużenie członków Izby wynosi 735.847,06 zł. Rada czyni starania odzyskania tych należności. Podkreślić należy, że rok 2004 został zamknięty zyskiem bilansowym w wysokości 99.789,87 zł.

Rada WIL - Wet w miarę potrzeb dokonywała urealnienia budżetu w poszczególnych pozycjach. Komisja dokonała wyrywkowej kontroli faktur i rachunków, komisja nie wnosi zastrzeżeń do prowadzenia gospodarki finansowej. 
Na uwagę zasługuje zaangażowanie Prezesa oraz członków Warszawskiej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej w rozwiązywaniu problemów nurtujących środowisko weterynaryjne w całej Polsce. Brali oni udział w posiedzeniach podkomisji i komisji Sejmowych oraz konferencjach uzgodnieniowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzięki temu Lekarze Weterynarii uzyskali w drodze ustawy prawo wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Na wniosek WIL - Wet. został utrzymany obowiązek szczepienia psów przeciw wściekliźnie bez obciążenia biurokratycznego z możliwością wykonywania tych czynności przez zakłady lecznicze dla zwierząt. Członkowie Rady zaangażowali się w tworzenie nowych regulacji prawnych, które miałyby na celu poprawę warunków na jakich wyznacza się prywatnych lekarzy weterynarii do działań urzędowych, w tym bardziej satysfakcjonującego wynagrodzenia za czynności zlecone. Członkowie Okręgowej Rady wspierali strajkujących oraz w inny sposób wyrażających swoje niezadowolenie kolegów z sytuacji w weterynarii. Jest to tym bardziej godne zauważenia, że nie wszystkie Izby Okręgowe zachowały się podobnie. Ponadto Komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2005 rok. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu. 
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.


Wyjaśnień udzielali:
Skarbnik WIL-Wet. – Hanna Łubińska 
Księgowa WIL-Wet. – Jadwiga Wałdykowska Przewodniczący Komisji: Jerzy Sowula

 

Apel

Email Drukuj PDF

Lekarze weterynarii wolnej praktyki.


Dziękuję za liczny udział w manifestacji w dniu 9 08 2004 r. w Warszawie. 
Dziękuję za determinację w obronie godności naszego zawodu.
Dziękuję Glównemu Lekarzowi ,że jego upór i chęć zniszczenia wolnego zawodu lekarza weterynarii, przyczynił się do niespotykanej konsolidacji naszej korporacji.
Szczególnie apeluję do koleżanek i kolegów lekarzy weterynarii-tych najmłodszych i najstarszych-nie dajcie się zwieść obiecankom GIW-u.
Honor i lojalność wobec kolegów z własnej grupy zawodowej jest ważniejsza.Trzymajmy się razem! Radomsko nie pęka!!!
Dołączają się coraz to nowe powiaty.


Pozdrawiam,

Krzysztof Matras 
Komitet Protestacyjny

 


Szanowne koleżanki i koledzy-powiatowi lekarze weterynarii!


W ostatnich dniach zostaliście poddani niespotykanej presji i szantażowi ze strony GIW-u. Po raz pierwszy w historii naszego zawodu próbuje się na taką skalę skonfliktować lekarzy państwowych i prywatnych. Wielu lekarzy powiatowych w rozmowach bezpośrednich solidaryzuje się z nami.
Rozumiemy Waszą trudną sytuację. Główny Lekarz Wet. poprzez wojewódzkich próbuje wymóc na Was rzeczy niemożliwe.
Przeciwstawcie się terrorowi. Jesteście urzędnikami korpusu cywilnego.
Apeluję do Was-przestańcie koloryzować sytuację,nie róbcie rzeczy niemożliwych i przyłączcie się do nas. Zawsze byliśmy na dole razem do czarnej roboty i niech pseudopolitycy dadzą nam spokojnie pracować.
Zorganizujmy ogółnopolskie spotkanie.


Zapraszam do Radomska.


Krzysztof Matras 
Komitet Protestacyjny


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: +48 501 35 07 10

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:31
 

Przyłączcie się!

Email Drukuj PDF

Kochani przyłączcie się do czynnego protestu, powiatowe inspektoraty i ich pracownicy nie dadzą rady ogarnąć roboty, którą my wykonujemy, nie dajmy się zastraszyć, odstąpcie od badania zwierząt rzeźnych i mięsa, apeluję do dużych zakładów. Przyłączcie się do nas.


pozdrawiam, 
jakubwet

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:37
 

Koniec weterynarii

Email Drukuj PDF

Do powiatow wpłynęły projekty umów zawieranych przez lekarzy powiatowych i lekarzy prywatnych na wykonywanie czynności zleconych. Zgodnie z interpretacją GIW powiat będzie odbierał nam zus i podatek dochodowy od kazdej sumy zarobionej ze zlecenia i to niezależnie od tego jaką działalność prowadzimy i jak się rozliczamy ze skarbówką. Szybko można policzyć,że jest to około pięćdziesiąt procent.Zrobili z nas pracowników inspektoratów!!!! A może rozpoczyna się świadoma likwidacja prywatnych praktyk weterynaryjnych.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:38
 

Nagła zmiana warunków badania mięsa

Email Drukuj PDF

Badałem mięso z kolegą na zmianę co drugi miesiąc (około 6 godzin dzienne). Powiatowy twierdzi,że ostatnio przepisy się zmieniły i za te samie pieniądze mam badać mięso cały czas, a kolega będzie przy nadzorze nad warunkami rozbioru (żeby było sprawiedliwie będziemy sie zmieniać). Finał jest taki, że każdego miesiąca będziemy w zakładzie ja i kolega po około 8 godzin dziennie (żeby sprostać wymogom, ubój się nawet nieco wydłużył). Czyli czas pracy wydłużył się nam ponad 2 razy, a pieniądze zostaną te same (tyle samo zbadanych sztuk ). Wyjdzie na godzinę około 10 zł.To sie chyba nie opłaca. Co tu jest grane?

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:35
 


Strona 62 z 63