ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

Start Aktualności
Aktualności

Komunikat

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT

Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

z dnia 4 maja 2011 r.

 

Informuję, że p. Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz p. Jan Vincent Rostowski – Minister Finansów podpisali rozporządzenia:

 • zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej;
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

Oczekujemy na opublikowanie tych rozporządzeń przez Rządowe Centrum Legislacyjne w Dzienniku Ustaw, co ma nastąpić w najbliższych dniach.

 

 

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Rodzinny piknik integracyjny zawodów zaufania publicznego

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

4 czerwca odbędzie się integracyjny piknik rodzinny zawodów zaufania publicznego

LINK Tu znajdziecie Państwo sproawozdanie z zeszłorocznego pikniku.

 

 

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2011 09:53
 

Życzenia świąteczne i konkurs

Email Drukuj PDF

 

Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2011 13:36
 

zwolnienia z kas fiskalnych

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

INFORMACJA

w zakresie możliwości zwolnienia lekarzy weterynarii z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W ust. 8 artykułu 111 ustawodawca zawarł delegację dla Ministra Finansów do zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku stosowania kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

 

Read More

W wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., nie przewidziano zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dla sprzedaży usług weterynaryjnych.

 

Wyłączenie ze zwolnień przedmiotowych (nieumieszczenie usług weterynaryjnych w załączniku do rozporządzenia) nie oznacza jednak, że wszyscy podatnicy prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych automatycznie z dniem 1 maja 2011 r. będą zobowiązanymi do zainstalowania i użytkowania kas rejestrujących. Lekarze weterynarii będą mieli możliwość – jeśli spełnią warunki określone w rozporządzeniu – do skorzystania z następujących zwolnień:

 

I. Zwolnienie ze względu na osiągane obroty.

 

1. Lekarze kontynuujący działalność w 2011 r.

Zwolnienie to przysługuje podatnikom, których obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2010 r. kwoty 40.000 zł (netto) i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r. Jeśli jednak w 2011 r. obroty lekarza przekroczą kwotę 40.000 zł - to zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich przekroczenie (§ 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 rozporządzenia).

Przepis formułujący to zwolnienie zawiera jednak dodatkowy warunek, który brzmi: „jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania”. Obowiązek taki mógł wystąpić np. z tytułu świadczenia przez lekarza weterynarii dodatkowo innego rodzaju usług nie objętych zwolnieniem od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, czy też przy prowadzeniu działalności handlowej. Nie występuje on jedynie w przypadku tych lekarzy weterynarii, których działalność polegała wyłącznie na świadczeniu usług weterynaryjnych, bądź dodatkowo innej działalności objętej zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do końca 2010 r. W ich przypadku wysokość obrotów osiąganych we wcześniejszych latach niż rok 2010 wyłącznie z tytułu świadczenia takich usług nie ma wpływu na możliwość skorzystania z tego zwolnienia w roku 2011.

Tak więc jeżeli w roku 2010 obrót lekarza weterynarii (u którego nie powstał wcześniej obowiązek ewidencjonowania z przyczyn wskazanych wyżej) nie przekroczył kwoty 40.000 zł, to mimo przekroczenia tej kwoty w którymś z lat poprzednich, lekarz ten nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej od 1 maja 2011 r. Obowiązek taki  powstanie jednak – w przypadku przekroczeniu w ciągu roku podatkowego kwoty 40.000 zł obrotów – po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich przekroczenie.

Przy korzystaniu z tego zwolnienia nie ma znaczenia wielkość obrotów osiągnięta w 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r.

 

2. Lekarze rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Lekarze weterynarii rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług weterynaryjnych w ciągu roku 2011 lub 2012 są zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do momentu przekroczenia odpowiednio w roku 2011 lub 2012 kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł. W tym zwolnieniu limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kas został więc ograniczony, a w dodatku przepisy rozporządzenia nie przewidują dla podatników rozpoczynających działalność żadnego okresu przejściowego – zwolnienie obowiązuje tylko do dnia przekroczenia ww. limitu (§ 3 ust. 7 rozporządzenia).

II. Zwolnienie sprzedaży usług dotyczące szczególnych czynności (§ 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 34 załącznika do rozporządzenia).

 

1. Świadczenie usług, gdy ilość transakcji jest niewielka dla kontynuujących działalność.

Usługi weterynaryjne korzystać mogą ze zwolnienia uregulowanego w tym przepisie, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • lekarz nie rozpoczął ewidencjonowania usług weterynaryjnych przy zastosowaniu kas rejestrujących przed 1 stycznia 2011 r.,
 • każde świadczenie usługi dokonane przez lekarza jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę,
 • liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa wyżej, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Przy zwolnieniu tym limit operacji świadczenia usług oraz limit odbiorców tych usług dotyczą tylko usług podlegających obowiązkowi ewidencjonowania, a więc usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W  przypadku lekarzy kontynuujących działalność przekroczenie wskazanych w pozycji 34 załącznika limitów (50 operacji świadczenia usług lub 20 odbiorców) w trakcie 2011 r. spowoduje utratę prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dopiero z początkiem 2012 r., bez względu na wielkość przekroczenia limitów.

 

2. Świadczenie usług, gdy ilość transakcji jest niewielka dla rozpoczynających działalność w 2011 r. lub 2012 r.

W przypadku lekarzy weterynarii rozpoczynających wykonywanie sprzedaży w pierwszej połowie roku 2011 lub 2012 zwolnienie to stosuje się pod warunkiem, że do końca roku podatkowego liczby te (50 operacji świadczenia usług lub 20 odbiorców) nie zostaną przekroczone. W przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie sprzedaży w drugiej połowie 2011 r. lub 2012 r. zwolnienie to stosuje się, jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług – 10.

 

III. Zwolnienie sprzedaży usług dotyczące szczególnych czynności (§ 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia).

Zwolnienie to dotyczy świadczenia usług, za które zapłata w całości następuje na rachunek podatnika – lekarza weterynarii. Obejmuje usługi, za które zapłata w całości dokonywana jest za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Usługi weterynaryjne korzystać mogą ze zwolnienia uregulowanego w tym przepisie, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • lekarz nie rozpoczął ewidencjonowania usług weterynaryjnych przy zastosowaniu kas rejestrujących przed 1 stycznia 2011 r.,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

Zwolnieniem tym mogą być objęte wszystkie usługi weterynaryjne świadczone przez lekarzy weterynarii niezależnie od ich ilości, czy wartości pod warunkiem zrezygnowania przez lekarzy świadczących te usługi z przyjmowania zapłaty w gotówce. Rezygnacja z przyjmowania zapłaty w gotówce musi być jednak całkowita. Nawet jednorazowe przyjęcie zapłaty gotówce spowoduje konieczność zaewidencjonowania świadczonej usługi za pomocą kasy rejestrującej.

 

Sankcje.

I. Lekarzowi weterynarii, który pomimo obowiązku wynikającego z ustawy nie zainstaluje w terminie kasy rejestrującej i nie ewidencjonuje za jej pomocą sprzedaży, grożą sankcje karne wynikające z ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 10 września 1999 r. lekarz może odpowiadać za przestępstwo skarbowe lub – w przypadkach mniejszej wagi – za wykroczenie skarbowe. W kodeksie karnym skarbowym przewiedziano m.in. kary za sprzedaż dokonaną z pominięciem kasy rejestrującej albo za niewydanie dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

 

II. Na mocy art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej – wobec podatników naruszających obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas – ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Sankcja ta nie dotyczy podatników będących osobami fizycznymi, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

 

Informację sporządzono według stanu prawnego na dzień 11.04.2011 r.

 

Maria Mach

doradca podatkowy

nr wpisu 11307

 

Kasy fiskalne

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

Zobowiazanie stosowania kas fiskalnych dotyczy podmiotów, które
przekroczyły 40 tys. zł obrotu w poprzednim roku podatkowym (dla firm
nowoutworzonych, rozpoczynajacych sprzedaż w 2010 lub 2011 roku limit ten
wynosi 20 tys. zł)
. Przy czym jako obrót należy rozumieć sumę wpływów brutto lub
należnosci brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany
podmiot gospodarczy na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej
.


Jeśli próg wysokości obrotu zwolnionego nie został przekroczony w roku
podatkowym 2010, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc po upływie
dwóch miesięcy, liczac od pierwszego dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w
którym nastąpiło w ciagu roku podatkowego przekroczenie kwoty zwolnionej (jeśli
próg zostanie przekroczony w sierpniu, od 1 listopada wchodzi obowiązek
ewidencjonowania)


Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku
należnego w obowiazujacych terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę
wydatkowana na zakup każdej z kas rejestrujących, ale tylko za taką ilość jaka
została zgłoszona na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Wysokość
zwrotu wynosi 90% ceny zakupu każdej z kas(bez podatku VAT),nie wiecej jednak
niż 700zł. Warunkiem zwrotu jest fiskalizacja kasy. (Ustawa z dnia 7 listopada
2008r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, art.111 ust.4, zmiana nr 58)

Podejmując decyzję dotyczacą ilości zakupu kas rejestrujących należy mieć
na uwadze, iż od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kas,
nie ma możliwosci prowadzenia działalności bez kasy, należy o tym pamiętać w
przypadku awarii kasy. Jeżeli w zakładzie leczniczym pracuje więcej niż jeden lekarz,
a zakład prowadzi usługi wizyt domowych należy na wizytę zabrać kasę. W zakładzie
leczniczym musi być w tym momencie druga kasa- w przypadku braku kasy- zakład
nie może funkcjonować. Jednymi słowy, wszedzie tam, gdzie jest usługa MUSI BYĆ
KASA. Z uwagi na możliwość zwrotu części kosztów poniesionych na zakup kas
proponuje się zakup dwóch kas.


Ważne jest również, by pamiętać iż kasa rejestrująca w zakładzie jest w
miejscu, gdzie zostawiana jest zapłata (nie ma możliwosci, aby zapłata odbywała się
w gabinecie, natomiast paragon został wydany w recepcji)


Zwrot za zakup kasy jest możliwy tylko w momencie pierwszego zgłoszenia do
US o rozpoczęciu ewidencjonowania za pomoca kas. Zwrot zakupu za drugą kasę
nie dotyczy, jesli zgłosi się tylko jedną kasę, a druga zakupiona zostanie w pózniejszym
terminie.


Warunki odliczenia ceny zakupu kasy fiskalnej:
* przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania należy złożyc do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas, które zamierza
stosować oraz miejscu ich używania (wzór „Zgłoszenia ilości kas”). W przypadku
podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę
rejestrujacą zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu
instalacji kasy rejestrujacej -załacznik nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr
212, poz. 1338 ze zm.)
* posiada dowód zapłaty należnosci za kasę rejestrujacą,
* rozpocznie ewidencjonowanie przy użyciu kas w obowiązujących terminach
* w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy dokona jej zgłoszenia do naczelnika
urzędu skarbowego -załacznik nr 3 do rozporządzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz.
1338 ze zm.)


Zwrot ulgi płatnikom VAT oraz podatnikom nie będącym płatnikami VAT.
Prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych przysługuje
zarówno płatnikom VAT jak i podmiotom nie rozliczającym tego podatku. Różny jest
tylko sposób uzyskania zwrotu.(Dz.U. nr 138 z dnia 30 grudnia 2010 r. poz. 1733).


Płatnicy VAT rozliczają kwotę wydatkowaną na zakup kas fiskalnych
wypełniając odpowiednią rubrykę deklaracji podatkowej. Kwota ta w danym okresie
rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym
a naliczonym.


Podatnicy nie będący płatnikami VAT wystepują o zwrot kwoty wydatkowanej
na zakup kas fiskalnych składając odpowiedni wniosek do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego (wzór „Wniosku o zwrot”).


Do wniosku należy dołaczyć:
* dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzacego serwis kas,
który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,
* oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrujacej wraz z dowodem zapłaty
należnosci za kasę rejestrującą,
* informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku
podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnosciowo– kredytowej, na który należy
dokonać zwrotu.


Prowadzący działalność są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub
zwróconych kwot, jakie wydali na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od
dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

* zaprzestaną działalności,
* nastąpi otwarcie likwidacji,
* zostanie ogłoszona upadłość,
* nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie
będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy
* nie dokonają w obowiazujacym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego
przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego należy dokonać w terminie
7 dni od dnia fiskalizacji. US nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer
ten użytkownik obowiązany jest nanieść trwale na obudowe urządzenia.


Obowiązki użytkownika kasy rejestrującej
* stosowanie kasy wyłącznie do ewidencji własnej sprzedaży
* wydawanie paragonów jako dowodów transakcji sprzedaży
* wykonywanie raportów dziennych
* wykonywanie raportów okresowych miesięcznych
* przechowywanie papierowych lub elektronicznych kopii dokumentów kasowych
przez stosowny okres (ustawa Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)
dokonywanie co 24 miesiące przeglądu technicznego kasy u autoryzowanego
serwisanta
* udostępnianie kasy do kontroli na żądanie właściwych organów


Akty prawne dotyczące kas rejestrujacych
* Rozporządzenie Min. Fin. z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Dz.U. nr 138 z dnia 30 lipca 2010 r. poz. 930
* Rozporządzenie Min. Fin. z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot
wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Dz.U. nr 138 z dnia 30 grudnia 2010 r. poz. 1733
* Rozporządzenie Min. Fin. z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich
stosowania Dz.U. nr 212 z dnia 1 grudnia 2008 r. poz. 1338, zmiany Dz.U. nr 252 z
dnia 29 grudnia 2010 r. poz. 1694
* Ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Dz.U. nr 209 z dnia 28 listopada 2008 r. poz. 1320
* Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ze zmianami) Dz.U. nr
54 z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz. 535

 

Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2011 08:41
 

Kasy fiskalne - oferta

Email Drukuj PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, korzystając ze statusu dającego większe możliwości negocjacyjne – liczna grupa potencjalnych klientów – podjęła działania w celu wyłonienia firm mogących zaoferować członkom Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej najbardziej konkurencyjne warunki nabycia i serwisu kas fiskalnych. Rabaty będą udzielane na podstawie aktualnego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 

Po przeanalizowaniu przesłanych ofert możemy zarekomendować Państwu oferty następujących firm (kolejność alfabetyczna):

 

1. EMAR – Samoraj
oferowane modele: Emar Pinto 57Te, Emar Pinto 57T
rabat: 11-12%
Kopytów 26, 05-870 Błonie k/Warszawy
tel. 22 725 45 46
www.emar.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. FASY POLSKA Sp.
oferowane modele: Palmcash, Junior, Smile Graphic
rabat: 20-22,6%
ul. Goszczyńskiego 7, 02-610 Warszawa
tel. 22 854 13 30, fax 22844 85 65
www.fasy-polska.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.3. HELP S.C.
oferowane modele: Datecs Maluch Bis, Novitus Nano E, Posnet Mobile, Novitus Mała + E, Elzab Mini E
rabat: 15%
ul. Chopina 8, 09-400 Płock
tel. 24 264 02 21, 24 364 91 25
www.help-plock.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

4. Kasy i Systemy Fiskalne PIOMAR
oferowane modele: Farex Perła, Farex Bursztyn, Novitus Mała, Novitus Mała +, Novitus Mała + E, Novitus Nano, Elzab Mini, Posnet Mobile, Posnet Bingo HS
rabat: 10% (do 30 kwietnia 2011)
ul. Kordeckiego 19, 04-143 Warszawa
tel. 22 879 80 81, fax 22 612 53 70
www.piomarkasy.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

5. PC-STUDIO
oferowane modele: Novitus Mała, Novitus Mała +, Novitus Mała + E, Novitus Nano E, Posnet Mobile, Elzab Mini, Elzab Mini E
rabat: 10-15,5%
Pl. Tysiąclecia 23, 08-110 Siedlce
tel. 25 633 10 63, fax 25 644 30 90
www.pcstudio.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

6. POSNET POLSKA S.A.
oferowane modele: Posnet Mobile HS EJ, Posnet Mobile, Posnet Bingo HS, Posnet Bingo HS+, Posnet Temo Hs EJ, Posnet Temo, Posnet Thermal HS, Posnet Thermal HS EJ
rabat: 7,5-15,63%
Al. Jerozolimskie 131, 02-304 Warszawa
tel. 22 822 04 64, fax 22 822 27 31
www.posnet.com, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

7. SANMARKS dlasklepow.pl
oferowane modele: Elzab Mini E, Novitus Nano E Med., Fasy Junior, Farimex Bursztyn
rabat: 10-20%
ul. Mycielskiego 20 pok. 3, 04-379 Warszawa
tel. 22 396 81 66
www.dlasklepow.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

8. TORELL Spółka Akcyjna
oferowane modele: Sharp ER-A285P, Elcom Euro-500TX, Elcom Euro-500T, Elcom Euro-50T, Mercury 130F, Innova DF-1 APS, Innova Profit EJ
rabat: 20-21%
ul. Żytnia 15 lok. 23,  01-014 Warszawa
tel: (22) 862-64-71 do 79, fax: (22) 862-64-70
www.torell.pl.torell, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Dodatkowo każdy podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów na kasie fiskalnej ma możliwość skorzystania z ulgi w wysokości do 90% poniesionych kosztów na zakup urządzenia (licząc od ceny netto). W ten sposób można uzyskać do 700,00 złotych zwrotu za każdą zakupioną kasę. Aby skorzystać z takiego zwrotu należy:

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach, z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy uwzględnić wszystkie, które planujemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
 2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
 3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz „Zgłoszenie kasy przez podatnika”.
 4. Przedstawić oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę.

 

Uwaga! Ulgą nie są objęte kasy instalowane dodatkowo (niezgłoszone z pierwszą fiskalizacją) oraz kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe.

 

PREZES

Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

dr hab. Krzysztof Anusz

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, korzystając ze statusu dającego większe możliwości negocjacyjne – liczna grupa potencjalnych klientów – podjęła działania w celu wyłonienia firm mogących zaoferować członkom Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej najbardziej konkurencyjne warunki nabycia i serwisu kas fiskalnych. Rabaty będą udzielane na podstawie aktualnego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Po przeanalizowaniu przesłanych ofert możemy zarekomendować Państwu oferty następujących firm (kolejność alfabetyczna):

 1. EMAR – Samoraj

oferowane modele: Emar Pinto 57Te, Emar Pinto 57T

rabat: 11-12%

Kopytów 26, 05-870 Błonie k/Warszawy

tel. 22 725 45 46

www.emar.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. FASY POLSKA Sp.
  oferowane modele: Palmcash, Junior, Smile Graphic
  rabat: 20-22,6%
  ul. Goszczyńskiego 7, 02-610 Warszawa
  tel. 22 854 13 30, fax 22844 85 65
  www.fasy-polska.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 1. HELP S.C.

oferowane modele: Datecs Maluch Bis, Novitus Nano E, Posnet Mobile, Novitus Mała + E, Elzab Mini E

rabat: 15%

ul. Chopina 8, 09-400 Płock

tel. 24 264 02 21, 24 364 91 25

www.help-plock.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Kasy i Systemy Fiskalne PIOMAR
  oferowane modele: Farex Perła, Farex Bursztyn, Novitus Mała, Novitus Mała +, Novitus Mała + E, Novitus Nano, Elzab Mini, Posnet Mobile, Posnet Bingo HS
  rabat: 10% (do 30 kwietnia 2011)
  ul. Kordeckiego 19, 04-143 Warszawa
  tel. 22 879 80 81, fax 22 612 53 70
  www.piomarkasy.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. PC-STUDIO
  oferowane modele: Novitus Mała, Novitus Mała +, Novitus Mała + E, Novitus Nano E, Posnet Mobile, Elzab Mini, Elzab Mini E
  rabat: 10-15,5%
  Pl. Tysiąclecia 23, 08-110 Siedlce
  tel. 25 633 10 63, fax 25 644 30 90
  www.pcstudio.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. POSNET POLSKA S.A.
  oferowane modele: Posnet Mobile HS EJ, Posnet Mobile, Posnet Bingo HS, Posnet Bingo HS+, Posnet Temo Hs EJ, Posnet Temo, Posnet Thermal HS, Posnet Thermal HS EJ
  rabat: 7,5-15,63%
  Al. Jerozolimskie 131, 02-304 Warszawa
  tel. 22 822 04 64, fax 22 822 27 31
  www.posnet.com, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. SANMARKS dlasklepow.pl
  oferowane modele: Elzab Mini E, Novitus Nano E Med., Fasy Junior, Farimex Bursztyn
  rabat: 10-20%

ul. Mycielskiego 20 pok. 3, 04-379 Warszawa
tel. 22 396 81 66

www.dlasklepow.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowo każdy podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów na kasie fiskalnej ma możliwość skorzystania z ulgi w wysokości do 90% poniesionych kosztów na zakup urządzenia (licząc od ceny netto). W ten sposób można uzyskać do 700,00 złotych zwrotu za każdą zakupioną kasę. Aby skorzystać z takiego zwrotu należy:

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach, z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy uwzględnić wszystkie, które planujemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
 2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
 3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz „Zgłoszenie kasy przez podatnika”.
 4. Przedstawić oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę.

Uwaga! Ulgą nie są objęte kasy instalowane dodatkowo (niezgłoszone z pierwszą fiskalizacją) oraz kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe.

Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2011 10:43
 

Roczne sprawozdania z gospodarowania odpadami

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 

Przydatne pliki do pobrania !!!

Obowiązki posiadacza odpadów z zakresu prowadzenia sprawozdaczości - plik ppt

Poprawiony: poniedziałek, 14 marca 2011 09:45
 

Komunikat w sprawie gospodarowania odpadami weterynaryjnymi

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 11
SłabyŚwietny 

Komunikat
w sprawie gospodarowania odpadami weterynaryjnymi
i niebezpiecznymi w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

 

W dniu 27 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi. Rozporządzenie wydano na podstawie obowiązującej ustawa o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 t.j.), która w szczegółowy sposób ustala obowiązki wytwórców odpadów w tym odpadów weterynaryjnych.

Z uwagi na pytania lekarzy weterynarii dotyczące sposobu gospodarowania odpadami wytworzonymi w czasie działalności zakładu leczniczego dla zwierząt informujemy, że szczegółowy sposób postępowania opisany jest w art. 17 w/w ustawy i następnych oraz w/w rozporządzeniu.

Do obowiązków wytwórcy odpadów weterynaryjnych należy:

1) podpisanie umowy z firmą zajmującą się zbieraniem, magazynowaniem i transportowaniem odpadów,

2) uzyskanie decyzji, odpowiedniego organu (marszałek województwa), o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.

 

Obowiązki wytwórcy odpadów wynikające z art. 17 w/w ustawy, takie jak uzyskanie decyzji, przedłożenia informacji, sprawozdawczość można zlecić wyspecjalizowanej firmie zajmującej się recyklingiem, odzyskiwaniem i utylizacją odpadów zwierając umowę w tym zakresie.

dr hab. Krzysztof Anusz

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Poprawiony: czwartek, 10 marca 2011 08:12
 

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

Email Drukuj PDF

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

12.03.2011r. (sobota)

Dolnośląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

zaprasza wszystkich chętnych lekarzy weterynarii wraz z rodzinami.

Mistrzostwa odbędą się

12 marca (sobota) 2011 w kompleksie narciarskim Czarna Góra

(www.czarnagora.pl)

w Masywie Śnieżnika, w Kotlinie Kłodzkiej

Konkurencją będzie SLALOM GIGANT

ustawiany i sędziowany przez profesjonalistów.

Stok przeznaczony będzie wyłącznie dla zawodników i ich rodzin.

Zapewniamy bezpłatny parking dla wszystkich zmotoryzowanych.

W zawodach biorą udział tylko lekarze weterynarii i ich dzieci w wieku do 18 lat.

Przewidujemy tworzenie drużyn składających się z 4 zawodników.

Dla dzieci prawdziwy konny kulig!

Do 15 roku życia KASKI OBOWIĄZKOWE ! Dla wszystkich ZALECANE !

Zawody odbędą się w godzinach 9.00 – 14.00

Około godz. 19.00 rozdanie nagród i impreza integracyjna.

Koszt uczestnictwa w zawodach to 50 zł od osoby (cena obejmuje udział w zawodach, i ubezpieczenie). Zakup karnetów narciarskich we własnym zakresie.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia pokrywają jedynie koszty karnetu narciarskiego.

W trakcie zawodów organizatorzy zapraszają tradycyjnie na

wojskową grochówkę z kotła.

Koszt imprezy integracyjnej to

40 zł od osoby (dzieci i młodzież do 18 roku życia mają wstęp bezpłatny).

Organizacja noclegów we własnym zakresie – informacje pomocnicze na stronie www.dilwet.pl oraz www.czarnagora.pl

Wpłat można dokonywać na konto Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

koniecznie z dopiskiem „SLALOM”

Konto: PeKaO S.A. I O. we Wrocławiu 48124019941111000024959016

lub bezpośrednio u organizatorów w dniu zawodów

Zgłoszenia przyjmuje (tylko elektronicznie) i informacji udziela

komitet organizacyjny:

Wojciech Hildebrand, tel. 601 786 433, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Robert Karczmarczyk, tel. 501 631 788, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowy plan imprezy i regulamin zawodów zostanie przedstawiony na stronie www.dilwet.pl

 

 

Zatrudnię lekarza weterynarii

Email Drukuj PDF

Prywatna Przychodnia Weterynarii w Warszawie poszukuje lekarza weterynarii o specjalności ogólnej do pracy w nowo otwieranej przychodni.
Wymagany min. 1 roczny staż pracy na analogicznym stanowisku oraz dyplom lekarza weterynarii. Umiejętności organizatorskie oraz samodyscyplina.
Kontakt w sprawie pracy Tel. kom. 790 880 870

 

Bal karnawałowy lekarzy weterynarii odwołany

Email Drukuj PDF

Ze względu na niską frekwencję ( 8 osób ) uczestników Balu a także na zaistniałą sytuację w zawodzie- Bal Karnawałowy Lekarzy Weterynarii w Wieliczce w dniu 26 lutego 2011 roku został odwołany. Wpłaty dokonane na konto Izby zostaną przelane wpłacającym.

 

Poprawiony: wtorek, 08 lutego 2011 13:56
 

Warszawa lekarz szuka pracy

Email Drukuj PDF

LEKARZ WETERYNARII Z 1,5 ROCZNYM STAŻEM PRACY PRZY MAŁYCH ZWIERZĘTACH SZUKA ZATRUDNIENIA NA TERENIE WARSZAWY.

KONTAKT: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zasady odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Zmiana od 1 stycznia 2011 r.

zasad odliczania podatku VAT

od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych


 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652). Ustawa ta wprowadza na okres 2 lat – do końca 2012 r. – wiele zmian dotyczących odliczania podatku VAT w przypadku zakupu wskazanych w niej rodzajów samochodów. Z ustawy tej wynika m. in., że w latach 2011-2012 nabywcy samochodów osobowych tzw. „z kratką” będą mogli odliczyć tylko 60 proc. kwoty VAT zawartej w fakturze, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Ograniczenia w odliczaniu VAT dotkną również podatników użytkujących samochody z kratką na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu. Ustawa zawiesza też na okres dwóch lat możliwość odliczenia VAT od paliwa kupowanego do napędu samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, także tych kupionych przed 2011 r. Wprowadzane ograniczenia w odliczaniu VAT nie będą dotyczyć niektórych kategorii pojazdów przeznaczonych do działalności gospodarczej, np. samochodów dostawczych odpowiadających definicji określonej w ustawie, samochodów typu van, minibusów, czy tzw. pojazdów specjalnych. W przypadku ich zakupu, oraz zakupu paliwa do nich, będzie można odliczyć cały podatek VAT.

Poniżej przedstawione zostały zasady odliczania w latach 2011-2012 podatku VAT w zależności od rodzaju pojazdu samochodowego nabywanego bądź użytkowanego przez lekarzy weterynarii w związku z prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych.

Zasady odliczania podatku VAT w zależności od rodzaju pojazdu samochodowego.

1. Samochody osobowe

Podatnikom, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w związku z prowadzeniem zakładu leczniczego dla zwierząt:

• nabędą samochód osobowy,

• będą użytkować samochód osobowy na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

• dokonają importu samochodu osobowego,

przysługiwać będzie ograniczone prawo do odliczenia podatku, tj. w wysokości 60 % (nie więcej jednak niż 6.000 zł) kwoty podatku określonej w fakturze lub podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca (art. 3 ustawy z dnia 16.12.2010 r.).

W przypadku nabycia przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu – wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych – podatnikom tym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego (art. 4 ustawy z dnia 16.12.2010 r.).

2. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym tzw. samochody z „kratką”)

Podatnikom, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w związku z prowadzeniem zakładu leczniczego dla zwierząt:

• nabędą pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

• będą użytkować taki samochód na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

• dokonają importu takiego samochodu,

przysługiwać będzie ograniczone prawo do odliczenia podatku, tj. w wysokości 60 % (nie więcej jednak niż 6.000 zł) kwoty podatku określonej w fakturze lub podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca (art. 3 ustawy z dnia 16.12.2010 r.).

W przypadku nabycia przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu – wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym do tzw. samochodów z „kratką”) – podatnikom tym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego (art. 4 ustawy z dnia 16.12.2010 r.).

W myśl art. 6 ustawy z dnia 16.12.2010 r. do podatników użytkujących pojazdy samochodowe, o których mowa wyżej, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. – w stosunku do których na dzień 31 grudnia 2010 r. przysługiwało im prawo do odliczenia – nie stosuje się ograniczenia w odliczeniu podatku w wysokości 60 % (nie więcej jednak niż 6.000 zł).

Podatnikom tym przysługiwać będzie odliczenie podatku w pełnej wysokości od czynszu (rat) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, jeżeli w tej umowie zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. nie dokonano zmian po dniu 31 grudnia 2010 r. oraz umowa ta została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r.

Z przepisu art. 6 ustawy zmieniającej wynika więc, że podatnicy, którzy leasingowali samochody z prawem do pełnego odliczenia VAT w 2010 r. (a więc np. tzw. samochody z „kratką”), mogą to prawo zachować. Lekarze weterynarii posiadający umowy leasingu operacyjnego zawarte przed 1 stycznia 2011 r., np. na samochody osobowe z homologacją ciężarową czyli tzw. auta z „kratką” – w celu zachowania prawa do pełnego odliczenia podatku VAT – muszą zawarte umowy leasingu zarejestrować w Urzędzie Skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r. Niedopełnienie rejestracji umowy leasingu spowoduje, że stracą oni prawo do pełnego odliczenia VAT i od kolejnych rat będą mogli odliczyć tylko 60% podatku, nie więcej niż 6000 zł. Rejestracja umowy nie będzie jednak miała wpływu na odliczenie pełnego VAT od paliwa.

3. Pełne odliczenie podatku VAT

Wprowadzane ww. ustawą ograniczenia w odliczaniu podatku VAT nie dotyczą niektórych kategorii pojazdów przeznaczonych do działalności gospodarczej, np. samochody typu van, minibusy, pojazdy specjalne, czy samochody dostawcze odpowiadające definicji określonej w ustawie, a także samochody o ładowności ponad pół tony.

I. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Wskazane przepisy ograniczające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT dotyczące pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie dotyczą niektórych rodzajów samochodów z tej kategorii. Rodzaje samochodów wyłączonych z ograniczenia prawa do pełnego odliczenia podatku VAT zostały wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16.12.2010 r. i są to następujące pojazdy samochodowe:

1) mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane jako wielozadaniowy lub van;

2) mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 %długości pojazdu;

3) które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączn. do ustawy dnia 16 grudnia 2010 r.;

6) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

II. Pojazdy samochodowe o ładowności ponad pół tony.

W przypadku samochodów o ładowności ponad pół tony podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, pod warunkiem, że ze świadectwa producenta lub importera samochodu wynika, że nie jest to samochód osobowy. Podatnik ma prawo również do odliczenia całego podatku VAT od zakupu paliwa do takiego samochodu.

Likwidacja z dniem 1 stycznia 2011 r. niektórych obowiązków dotyczących samochodów.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. likwiduje obowiązek:

1. dostarczania do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia, wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzającego spełnienie wymagań dla następujących rodzajów pojazdów samochodowych:

• mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

• mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

• które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

• które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Likwidacja obowiązku dostarczania do urzędu skarbowego ww. kopii zaświadczeń nie likwiduje obowiązku posiadania takiego zaświadczenia dla potrzeb podatku od towarów i usług, które podatnik powinien posiadać w prowadzonej dokumentacji.

2. Ustawa likwiduje również obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wprowadzeniu zmian w pojeździe, dla którego okręgowa stacja kontroli pojazdów wydała zaświadczenie potwierdzającego spełnienie wymagań.

Podsumowanie.

1. Przez dwa lata (2011-2012) będą obowiązywały ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od zakupu, bądź użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze niektórych samochodów, w tym. m.in. tzw. samochodów „z kratką” i całkowity zakaz odliczania podatku od zakupionego paliwa.

2. Prawa do odliczeń nie stracą pojazdy typowo dostawcze i specjalne. Ciężarówkami nadal będą więc samochody typu VAN, z jednym rzędem siedzeń, dostawcze z przestrzenią ładunkową dłuższą od pasażerskiej, pick-upy, itd.

3. Prawa do odliczania całego VAT od rat leasingowych nie stracą firmy, które do 31 grudnia 2010 roku podpisały umowę leasingu operacyjnego samochodu z „kratką”. Warunkiem będzie zarejestrowanie takiej umowy w Urzędzie Skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 roku. Przywilej ten nie dotyczy jednak zakupu paliwa.

Opracowano przez doradcę podatkowego.

Z wyrazami szacunku,
Dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Poprawiony: czwartek, 13 stycznia 2011 10:05
 

Nowy Dwór Mazowiecki

Email Drukuj PDF

Poszukujemy osoby na samodzielne stanowisko lekarza weterynarii - małe zwierzęta - na czas ok. 4-5 miesięcy do pracy w godz. 10-16 w dni powszednie.
Nowy Dwór Mazowiecki ,ok. 30 km od Warszawy.
Kontakt
tel. 504-078-614
tel. 22-775-35-97

 

Opodatkowanie usług weterynaryjnych

Email Drukuj PDF

Opodatkowanie usług weterynaryjnych
od 1 stycznia 2011 roku

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) usługi weterynaryjne podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy.
Usługi weterynaryjne klasyfikowane są obecnie według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), gdzie zostały sklasyfikowane w grupowaniu 85.2 „Usługi weterynaryjne” (Dział 85 – Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej). Według tej klasyfikacji usługi weterynaryjne są identyfikowane w przepisach ustawy o VAT, gdzie klasyfikację stosuje się m.in. przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki 7-proc. Dla potrzeb ustawy o VAT stosowana jest aktualnie nieobowiązująca już dla potrzeb statystycznych Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 1997 roku (PKWiU 1997).

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2011 r.


I. Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać przepisy dostosowujące ustawę o VAT do PKWiU z 2008 r. Nowelizacja ustawy o VAT w tym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), która zawiera nową treść załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”.
Celem tych zmian jest dostosowanie przepisów ustawy o VAT oraz załączników do tej ustawy do nomenklatury oraz symboli statystycznych PKWiU z 2008 roku. Istotą zmian jest przełożenie obowiązujących załączników (w tym załącznika nr 3 do ustawy, w którym wskazane są towary usługi opodatkowane stawką 7%) i przepisów w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w których zastosowano nomenklaturę i odwołania do klasyfikacji PKWiU z 1997 r., na symbole i nazwy stosowane w PKWiU z 2008 r., tak aby ich zakres co do zasady nie uległ zmianie. W efekcie wprowadzonych zmian usługi weterynaryjne w ustawie o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r. będą nadal znajdowały się w załączniku nr 3 do ustawy „Wykaz towarów i usłu opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”, gdzie zostały umieszczone pod pozycją 173 załącznika i określone według nowej klasyfikacji PKWiU 75 – Usługi weterynaryjne.
II.Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzona ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. W dniu 26 listopada 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. 13 grudnia 2010 r. ustawa została podpisana przez prezydenta. Wśród ustaw, do których wprowadzono zmiany, znajduje się ustawa o VAT, która m.in. podnosi od stycznia 2011 r. stawkę podatku VAT z 7 do 8 proc. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Mocą tej ustawy tymczasowo na trzy lata (do 31 grudnia 2013 r.) o 1 pkt proc. wzrosną wszystkie stawki VAT.Zmiany te wynikają z dodanych do ustawy o VAT nowych art. 146a-146f, z których wynika podwyżka stawek VAT o 1 punkt procentowy na 3 lata, tj. począwszy od 1 stycznia 2011 r. Nową stawką VAT 8% zostaną objęte towary i usługi opodatkowane do dnia 31 grudnia 2010 r. stawką obniżoną VAT w wysokości 7%.

Jak wynika ze wskazanych wyżej zmian ustawowych usługi weterynaryjne od dnia 1 stycznia 2011 r. będą podlegały opodatkowaniu według 8% stawki podatku.


Przełom roku


Uchwalona w dniu 26 listopada 2010 r. i podpisana 13 grudnia 2010 r. przez prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, zawierająca m.in. zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług, w art. 19 pkt 2 lit. b wprowadza regulacje, które w sposób kompleksowy będą regulować opodatkowanie podatkiem VAT w okresie zmiany stawek (dodanie nowych ustępów do art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług).
Zgodnie z tymi regulacjami, co do zasady, w przypadku usługi, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania. Jednakże w przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną:
1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku,
2) z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.
Tak więc ustawodawca przewidział rozwiązania przejściowe. Między innymi przyjął, że podatnik, który wykona czynność opodatkowaną w roku 2010, ale dla czynności tej obowiązek podatkowy powstanie w roku 2011, np. dlatego, że podatnik dopiero w pierwszych dniach stycznia wystawi fakturę VAT, wówczas dla takiej czynności stawką właściwą będzie stawka obowiązująca w roku 2010. Zatem jeżeli lekarz weterynarii wykona usługę w ostatnich dniach grudnia 2010 r., ale  wystawi fakturę dopiero w styczniu 2011 r., to wówczas faktura taka powinna ujmować tę usługę ze stawką 7 proc.

Opracował doradca podatkowy.

Dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Poprawiony: środa, 29 grudnia 2010 11:00
 

Gala Karnawałowa fundacji Proseniore

Email Drukuj PDF

 

Ogólnopolska akcja protestacyjna lekarzy weterynarii

Email Drukuj PDF

Komentarz Prezesa KRL-W dr Tadeusza Jakubowskiego

Ogólnopolska akcja protestacyjna lekarzy weterynarii


Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna na posiedzeniu 9 grudnia 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna jest pomiędzy Krajowymi Zjazdami najwyższym organem decyzyjnym Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, zrzeszającej wszystkich wykonujących w Polsce zawód lekarzy weterynarii. W ustawie z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych w art. 10. ust. 1. i ust. 2 zapisano wśród podstawowych zadań samorządu lekarzy weterynarii następujące uprawnienia:


CZYTAJ WIĘCEJ

Poprawiony: piątek, 24 grudnia 2010 10:03
 

Nasi pacjenci zimą

Email Drukuj PDF

Poprawiony: piątek, 24 grudnia 2010 09:53
 

Zaproszenie

Email Drukuj PDF

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
zaprasza wszystkich lekarzy weterynarii, członków WIL-W na
„Seminarium rekrutacyjno-informacyjne projektu Sukces w weterynarii”
i tradycyjne spotkanie „Wigilijne”, które odbędzie się
16 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 17:00
w Pałacu Rektorskim SGGW na Starym Ursynowie przy ul. Nowoursynowskiej 166

Sukces w Weterynarii
CZYTAJ WIĘCEJ
logo

Poprawiony: poniedziałek, 13 grudnia 2010 12:54
 

Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do lekarzy weterynarii w związku z uchwałą nr 28/2010/V z dnia 09grudnia 2010 r.

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyczerpała wszystkie dostępne prawem możliwości oddziaływania na decydentów szczebla centralnego, mające na celu zachowania tożsamości zawodowej Inspekcji Weterynaryjnej z poszanowaniem ponad 90-letniej historii służby weterynaryjnej. Wieloletnie negocjacje mające na celu zapobieżenie deprecjacji zawodu nie przyniosły skutku, zarówno na polu związanym z zachowaniem integralności struktur związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego, jak i w odniesieniu do godziwego wynagrodzenia za pracę. Jako grupa zawodowa zostaliśmy zmuszeni do wykonywania czynności urzędowych za stawki urągające godności osobistej. W żadnym innym sektorze nadzoru państwowego nad bezpieczeństwem publicznym nie zmusza się do świadczenia pracy za niecałe 4 zł za godzinę, jak ma to miejsce w przypadku badania stanu zdrowia zwierząt wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia.

 

Należy z całą mocą stwierdzić, że działania rządu w ostatnich latach nakierowane są na rozbicie naszego samorządu zawodowego i zniszczenie struktur służby weterynaryjnej tworzonych od ponad 90 lat, przez próbę utworzenia Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Paradoksem jest, że to właśnie lekarze weterynarii stali się kartą przetargową w ostatniej samorządowej kampanii wyborczej, zaś ceną jaką możemy z tego powodu ponieść jest marginalizacja zawodu. Zamiarem decydentów jest sprowadzenie lekarzy weterynarii do poziomu wyrobników, którzy w obrocie zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego na rynku międzynarodowym będą legitymizowali swoją pieczęcią działania ludzi pełniących kierownicze stanowiska bez odpowiednich kwalifikacji, którzy z nadania politycznego zawłaszczą kompetencje organów sprawowanych dotychczas przez urzędowych lekarzy weterynarii.

Koleżanki i Koledzy

Nadszedł czas podjęcia ostatecznych środków w obronie naszej tożsamości zawodowej oraz poszanowania naszych niezbywalnych praw i godności. Podjęcie radykalnych kroków, jakim jest czynny protest jest szansą ostatnią i ostateczną zarazem . Jeżeli nie podejmiemy się czynnej obrony interesów zawodu zostanie on zmarginalizowany i pozbawiony godności.

Nie można akceptować działań stojących w sprzeczności z prawem unijnym, gwarantującym nam godziwe zarobki, porównywalne do stawek kolegów z innych krajów Unii Europejskiej. Nie można zgodzić się na decyzje, w następstwie których podczas posiedzeń Głównych Lekarzy Weterynarii krajów członkowskich Unii Europejskiej jedynie Polska może nie mieć swojej reprezentacji. Jednoznacznie poniży to nasz kraj w oczach zawodowej społeczności międzynarodowej. Nie można akceptować działań, które sprawią, że urzędnik nie będący lekarzem weterynarii będzie w Polsce zwalczał choroby zakaźne zwierząt czy badał zwierzęta rzeźne. Stawi to pod znakiem zapytania sens weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i będzie realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju. Nie można akceptować działań sprowadzających lekarza weterynarii do rangi zawodu fasadowego, który będzie firmował działania niekompetentnych działaczy politycznych. Nie można się zgodzić na próby uwikłania nas w politykę.

My lekarze weterynarii, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, jak przedstawiciele innych zawodów i domagamy się prawa do godnego życia w państwie demokratycznym. Nie zgadzamy się być kartą przetargową w rozmowach pomiędzy rolnikami i branżowymi związkami przemysłu rolniczego, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niepodwyższanie od 7 lat wynagrodzeń urzędowych lekarzy weterynarii jest wyzyskiem. Czujemy się poniżani i pozbawieni jakichkolwiek praw, z prawami człowieka włącznie. Goryczą napawa nas fakt, że zmiana rozporządzenia w sprawie opłat, obniżającego stawki ponoszone przez hodowców od 50 do 80%, była elementem kampanii wyborczej prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na potrzeby wyborów samorządowych. Za dobry wynik wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zapłaci polski lekarz weterynarii pracujący od 2003 r.

Jednocześnie z populistycznymi działaniami nakierowanymi na efekt wśród producentów rolnych kosztem lekarzy weterynarii od 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonywano podwyżek płac. Były one najwyższe wśród innych resortów i wynosiły 70,76% ( vide Aleksandra Kurowska: „Najlepiej płaci resort rolnictwa” Rzeczpospolita z 07.07.2010). Jest to przejaw relatywizmu, nacechowanego chęcią poniżenia lekarzy weterynarii i złej woli decydentów. Jednocześnie Inspekcja Weterynaryjna jest wykorzystywana do ukrytego dotowania przemysłu mięsnego, jak w przypadku opłat za badanie bydła w kierunku BSE. Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym badanie to jest przeprowadzone na koszt podatników, a nie producentów. Lekarze weterynarii pracujący w Inspekcji Weterynaryjnej od wielu lat nie otrzymali regulacji płacowych porównywalnych chociażby, z uzyskiwanymi przez ich kolegów z Rumunii czy Bułgarii .

Koleżanki i Koledzy

W historii naszego zawodu nie było momentu bardziej dramatycznego a zarazem donioślejszego niż obecny. Znaleźliśmy się w historycznej chwili i tylko od nas zależą dalsze losy zawodu lekarza weterynarii i jego kształt w następnych dziesięcioleciach. Albo zgodzimy się na dalsze poniżanie i traktowanie poniżej godności, albo z honorem podniesiemy głowy mówiąc – nie!

Od solidarnej postawy w trakcie protestu zależy nasz dalszy los. Dla dobra zawodu, z szacunku dla wielu pokoleń naszych poprzedników, dbając o interesy tych, którzy przyjdą po nas, musimy zrobić to, co do nas należy. Następnej takiej okazji już nie będzie. Nie zmarnujmy szansy obrony naszej godności naszego zawodu.

Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Apel Krajowej Rady Lek-Wet do lekarzy weterynarii

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyczerpała wszystkie dostępne prawem możliwości oddziaływania na decydentów szczebla centralnego, mające na celu zachowania tożsamości zawodowej Inspekcji Weterynaryjnej z poszanowaniem ponad 90-letniej historii służby weterynaryjnej. Wieloletnie negocjacje mające na celu zapobieżenie deprecjacji zawodu nie przyniosły skutku, zarówno na polu związanym z zachowaniem integralności struktur związanych z weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego, jak i w odniesieniu do godziwego wynagrodzenia za pracę. Jako grupa zawodowa zostaliśmy zmuszeni do wykonywania czynności urzędowych za stawki urągające godności osobistej. W żadnym innym sektorze nadzoru państwowego nad bezpieczeństwem publicznym nie zmusza się do świadczenia pracy za niecałe 4 zł za godzinę, jak ma to miejsce w przypadku badania stanu zdrowia zwierząt wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia.

Czytaj więcej

Poprawiony: piątek, 10 grudnia 2010 16:40
 


Strona 9 z 12