ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Aktualności
Aktualności

Komunikat Prezesa KRL-W w sprawie formy protestu lekarzy weterynarii

Email Drukuj PDF

K O M U N I K A T

Prezesa Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

 

W dniu 25 listopada 2010 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, na którym omawiano skutki wejścia w życie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie:

- zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

 

- zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Wejście w życie tych rozporządzeń skutkować będzie drastyczną obniżką wynagrodzeń przysługujących lekarzom weterynarii prowadzącym wolną praktykę za wykonywanie przez nich urzędowych czynności weterynaryjnych na podstawie wyznaczenia przez powiatowych lekarzy weterynarii.

W związku z powyższym Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podjęło decyzję o przedstawieniu Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej na jej najbliższym posiedzeniu projektu uchwały w sprawie podjęcia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej polegającej na odmowie zawierania umów z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie  w 2011 r. urzędowych czynności weterynaryjnych z wyznaczenia.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna uzyskała informacje, że niektórzy powiatowi lekarze weterynarii organizują spotkania z lekarzami weterynarii wolnej praktyki, na których wywierają presję, aby zawierali umowy na rok 2011 r. dot. wykonywania urzędowych czynności weterynaryjnych z wyznaczenia.

W tej sytuacji w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wzywam lekarzy weterynarii do powstrzymania się od zawierania umów z wyznaczenia na 2011 r. do dnia 15 grudnia 2010 r. Do tego czasu Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna na swym najbliższym posiedzeniu zwołanym w dniach 9 i 10 grudnia 2010 r. podejmie stosowną uchwałę w omawianej sprawie.

 

 

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko - Weterynaryjnej

Poprawiony: wtorek, 07 grudnia 2010 14:04
 

Apel Rady KIL-W w sprawie treści umów o wyznaczeniu

Email Drukuj PDF

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się do powiatowych lekarzy weterynarii i do lekarzy weterynarii, którzy zawierają umowy na wykonywanie czynności lekarsko – weterynaryjnych z wyznaczenia, aby w zawieranych umowach, zgodnie z art. 16 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 744/ określony był termin wypłaty należności za wykonane czynności określone umową.

Równocześnie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wyraża opinię, że termin wypłaty tych należności powinien być ustalony na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia przez lekarza weterynarii powiatowemu lekarzowi weterynarii dokumentów rozliczenia należności za wykonane czynności urzędowe z wyznaczenia.

 

Pełny tekst apelu: plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 10 listopada 2010 12:24
 

Konferencji "Ustawa o ochronie zwierząt w aspekcie pracy lekarza weterynarii"

Email Drukuj PDF

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji "Ustawa o ochronie zwierząt w aspekcie pracy lekarza weterynarii"

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2010r.

 

Rejestracja telefoniczna lub elektroniczna do dnia 16 listopada 2010 r.

tel.: 58 302 32 52

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Program konferencji: plik w formacie PDF

Pismo przewodnie: plik w formacie PDF

 

III Konferencję Naukową „Dawna medycyna i weterynaria”

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT

W imieniu Komitetu Organizacyjnego po raz trzeci zapraszamy do uroczego Chełmna nad Wisłą na III Konferencję Naukową „Dawna medycyna i weterynaria”, która odbędzie się w dniach 12 – 13. maja 2011 roku.

Wiodący temat konferencji - „P A C J E N T”

Więcej informacji: plik w formacie PDF

 

 

Konferencja Endokrynologia małych zwierząt w praktyce

Email Drukuj PDF

vetco

PROGRAM
Zarejestruj się on line lub pobierz formularz rejestracyjny

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Warszawskiej i Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Poprawiony: środa, 10 listopada 2010 11:34
 

Komunikat prasowy Trybunału Konstytucyjnego

Email Drukuj PDF

K 1/09

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Dożywotni skutek sankcji wydalenia z samorządu zawodowego jest niezgodny z konstytucją.

18 października 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
I
1. Art. 65 ust. 2c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis",
2. Art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis",
3. Art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych,
4. Art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis",
5. Art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie "bez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii",

a) są zgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji,
b) są niezgodne z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

II
1. Art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich,
2. Art. 58 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej,
3. Art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
są zgodne z art. 32 ust. 1 i art. 65 ust. 1 konstytucji.

III
Art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów:

a) jest zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji,
b) przez to, że pomija zasady zatarcia wpisu o ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

IV
Art. 10 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, o której mowa w części I pkt 2, i w związku z art. 65 ust. 2c ustawy o radcach prawnych, o której mowa w części I pkt 1, jest zgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji.

V
Przepis wymieniony w części III wyroku traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

W związku ze złożeniem przez Zastępcę Rzecznika Praw  Obywatelskich na rozprawie oświadczenia o cofnięciu wniosku co do przepisów przewidujących obowiązkową przynależność do samorządów zawodowych, postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Pozostałe zaskarżone przepisy, dotyczące skutków kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu, można podzielić na cztery grupy.

  1. Regulacje, z których bezpośrednio wynika zakaz ubiegania się o ponowne prawo wykonywania zawodu publicznego przez osoby pozbawione go wskutek orzeczenia sądu dyscyplinarnego: art. 82 ust. 2 prawa o adwokaturze, art. 65 ust. 2c ustawy o radcach prawnych, art. 44 ust. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek,  art. 51 ust. 3 ustawy o lekarzach weterynarii i art. 24 ust. 7 ustawy o rzecznikach patentowych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, mając na uwadze treść uzasadnienia wniosku Rzecznika należy uznać, że przepisy te budzą jego wątpliwości w zakresie, w jakim zawierają sformułowanie "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis" lub "bez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii", a jedynie art. 24 ust. 7 ustawy o rzecznikach patentowych został zaskarżony w całości. Trybunał Konstytucyjny zauważył, że przepisy te przyczyniają się do eliminacji z zawodów zaufania publicznego osób, które w przeszłości wykonywały go w sposób nienależyty, są więc "przydatne" dla ochrony praw i wolności potencjalnych "klientów" tych osób w rozumieniu art. 31 ust. 3 konstytucji. Nie spełniają jednak drugiego elementu zasady proporcjonalności - bez trudu można wskazać inne możliwości osiągnięcia wymienionego wyżej celu, które nie wymagałyby odebrania osobom usuniętym z samorządów zawodowych prawa do ubiegania się o ponowne przyjęcie do tych korporacji. Wystarczyłoby poddanie osób ubiegających się o wykonywanie zawodu ocenie pod względem dawania rękojmi należytego wykonywania zawodu oraz nieskazitelnego charakteru i/lub wprowadzenie wymogu ponownego zdania egzaminu zawodowego lub odbycia odpowiedniego szkolenia. Badane rozwiązania są  natomiast nadmiernie rygorystyczne. Powodują one, że osoby wydalone z samorządów zawodowych nigdy - nawet po upływie wielu lat i całkowitym odstąpieniu od tych czynów, które spowodowały ich ukaranie, oraz naprawieniu ich skutków - nie mają szansy na rehabilitację i powrót do zawodu. Budzi to wątpliwości z punktu widzenia godności tych osób, która (w myśl art. 30 konstytucji) jest nienaruszalna i powinna być szanowana przez władze publiczne. Jak wykazały w swoich pismach samorządy zawodowe, taki sam dożywotni skutek ma bowiem usunięcie z korporacji zarówno z powodu niepłacenia składek, jak i popełnienia poważnego nadużycia zawodu kosztem zdrowia, życia, wolności lub majątku "klientów". Trybunał uznał, że omówione przepisy są niezgodne z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

  2. Regulacje, na które składają się przepisy wymieniające karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu w katalogu kar dyscyplinarnych, zakwestionowane przez Rzecznika zakresowo: art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy o izbach aptekarskich, art. 58 ust. 1 pkt 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i art. 21 pkt 4 ustawy o psychologach. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, regulacje te nie tylko nie wykluczają możliwości składania wniosku o przywrócenie do zawodu przez osoby dyscyplinarnie wydalone z samorządów zawodowych, ale w ogóle nie regulują żadnych skutków proceduralnych kary wydalenia z korporacji. Mając na uwadze, że wnioskodawca nie kwestionuje samej kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu (a do tego w istocie ogranicza się treść zaskarżonych przepisów) należy uznać, że są one zgodne z art. 65 ust. 1 konstytucji. Skoro nie zawierają one żadnych ograniczeń dla praw konstytucyjnych, zbędna jest ich ocena z punktu widzenia art. 31 ust. 3 konstytucji.

  3. Art. 55 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów przewiduje natomiast, że kara skreślenia z listy członków izby nie podlega zatarciu. W rezultacie ukarane osoby mogą wprawdzie pracować "w zawodzie", lecz nie mogą wykonywać samodzielnych funkcji technicznych i projektowych. Wydane w stosunku do nich orzeczenie dyscyplinarne bezterminowo pozostaje "w obrocie prawnym" i stanowi stale aktualną materialnoprawną przesłankę skreślenia z listy członków izby. Przepis ten ma więc podobny skutek - jak uznane za niekonstytucyjne - regulacje odmawiające prawa do ubiegania się o ponowne przyjęcie do samorządów zawodowych. Stosując odpowiednio przedstawioną wcześniej argumentację, należy więc uznać, że art. 55 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zakresie, w jakim pomija zasady zatarcia wpisu o ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

  4. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialność dyscyplinarna prawników zagranicznych jest uregulowana w sposób dualistyczny: co do zasady obowiązują w tym zakresie przepisy prawa o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych (w zależności od tego, na którą listę dany prawnik jest wpisany), odrębnie regulowane są jedynie kary dyscyplinarne. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich wobec tego przepisu wynikają bezpośrednio ze - wskazanych jako przepisy związkowe - art. 82 ust. 2 prawa o adwokaturze i art. 65 ust. 2 c ustawy o radcach prawnych. Z uwagi na to, że Trybunał uznał te przepisy za niekonstytucyjne, cel wniosku R P O został osiągnięty. Postępowanie w zakresie zbadania konstytucyjności art. 10 ust. 2 ustawy o prawnikach zagranicznych powinno więc zostać umorzone na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK ze względu na zbędność wydania wyroku.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, przepisy dotyczące skutków kary skreślenia z listy korporacyjnej są także niezgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji, ponieważ ustawodawca zróżnicował "w ramach całej grupy społecznie doniosłych zawodów skutki orzeczenia tej samej kary". Trybunał nie podzielił tego zarzutu. Na podstawie zaskarżonych przepisów nie da się bowiem wyodrębnić grupy, w ramach której - zdaniem wnioskodawcy - dochodzi do niekonstytucyjnych zróżnicowań. Zawarte w nich regulacje co do kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu (skreślenia z listy korporacyjnej) i jej skutków w sferze zatarcia oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do samorządu zawodowego są takie same dla wszystkich osób wykonujących dany zawód. Wszyscy adresaci zaskarżonych przepisów są więc traktowani jednakowo. Przepisy są więc zgodne z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą był sędzia TK Wojciech Hermeliński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

18 października 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
I. 1. art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, art. 2 w związku z art. 1 ust. 2 oraz art. 38 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze, art. 26 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie oraz art. 42 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych
2. art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej;
3. art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie;
4. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych;
5. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich;
6. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych;
7. art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich;
8. art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej;
9. art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
10. art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym;
11. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
12. art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych

z art. 17 konstytucji oraz z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji;

 

II. 13. art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze, art. 65 ust. 2c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych;
14. art. 10 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze oraz w związku z art. 65 ust. 2c ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych;
15. art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych;
16. art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych;
17. art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości ponownego ubiegania się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
18. art. 58 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości ponownego ubiegania się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
19. art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości ponownego ubiegania się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu psychologa;
20. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zakresie, w jakim nie stanowiąc o braku zatarcia wpisu o ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby nie przewiduje możliwości ponownego ubiegania się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu architekta, inżyniera budownictwa oraz urbanisty

z art. 32 ust. 1 oraz art. 65 ust 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 

Akty prawne, regulujące podstawy wykonywania zawodów radcy prawnego, adwokata, notariusza i rzecznika patentowego wprowadzają zasadę obowiązkowej przynależności do samorządu. Zdaniem wnioskodawcy naruszają one istotę wolności zrzeszania się, a także stanowią nieproporcjonalną ingerencję w tę wolność.

Art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej mówi, że z chwilą wpisu na listę prawnik z Unii Europejskiej staje się członkiem właściwej izby adwokackiej lub właściwej izby radców prawnych. Przepis ten, w ocenie wnioskodawcy, narusza istotę wolności zrzeszania się.

Kwestionowane przepisy ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, o samorządzie pielęgniarek i położnych, o izbach lekarskich, o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, o izbach aptekarskich, o diagnostyce laboratoryjnej, o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, o doradztwie podatkowym, o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz o kuratorach sądowych (punkty 3-12 powyżej) są zdaniem wnioskodawcy niezgodne z art. 17 ust. 2 konstytucji. W razie gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał, że zawody te są zawodami zaufania publicznego, wówczas wskazane przepis będą niezgodne z art. 17 ust. 1 konstytucji. Ponadto kwestionowane przepisy stanowią nieproporcjonalną ingerencję w wolność zrzeszania się.

Art. 82 ust. 2 Prawa o adwokaturze, art. 65 ust. 2c ustawy o radcach prawnych, art. 24 ust. 7 ustawy o rzecznikach patentowych, art. 44 ust. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz art. 51 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii zawierają wyraźne normy, odbierające osobom, w stosunku do których orzeczono dyscyplinarną karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu, prawa do ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu. W opinii wnioskodawcy trwałe pozbawienie możliwości wykonywania zawodu nie jest uzasadnione ani specyfiką zawodu adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, pielęgniarki, położnej oraz lekarza weterynarii jako zawodu zaufania publicznego, ani rolą organów korporacyjnych, ani też funkcją odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kwestionowane regulacje opierają się na błędnym założeniu, iż utrata cech etycznych, koniecznych do wykonywania zawodu, ma w każdym wypadku charakter trwały i nieusuwalny. Ponadto, ustawodawca dokonał zróżnicowania poszczególnych grup zawodowych, pomiędzy którymi nie zachodzą poważne różnice co do ich wykonywania co powoduje, że przy ustanawianiu kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu naruszono konstytucyjną zasadę równości.

Art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej powoduje, że w razie naruszenia przez prawnika zagranicznego zasad wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego, można w stosunku do niego zastosować karę zakazu świadczenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej. Kara ta, z uwagi na brak regulacji co do jej zatarcia ma skutek dożywotni. W ocenie wnioskodawcy może to stanowić, w związku z dożywotnim skutkiem kary, nieproporcjonalne naruszenie wolności wykonywania zawodu.

W ocenie wnioskodawcy brak wyraźnych przepisów pozbawiających prawa ubiegania się o   ponowne uzyskanie prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz psychologa i skutek orzeczenia kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu, powoduje skreślenie z listy osób wykonujących dany zawód bez prawa ubiegania się o ponowny wpis. Jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą równości i proporcjonalności.

Art. 55 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zakresie, w jakim nie przewiduje zatarcia wpisu o ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby, narusza wolność wykonywania zawodu w kontekście zasady proporcjonalności. Nie jest konieczny dla ochrony wolności i praw osób trzecich, ani wartości określonych w konstytucji oraz narusza konstytucyjną zasadę równości.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.

Ostatnia zmiana: 10/18/2010 14:23:06

 

Poprawiony: środa, 03 listopada 2010 14:07
 

Wyrok Trybunału Konstytucujnego w sprawie dożywotniego skutku sankcji wydalenia z samorządu

Email Drukuj PDF

18 października 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący obowiązku przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Komunikat prasowy Trybunału Konstytucyjnego
Sentencja wyroku, Sygn. akt K 1/09: plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 03 listopada 2010 14:10
 

Wynagrodzenia za czynności z wyznaczenia - ankieta

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

W związku z ciągłym odkładaniem przez Ministerstwo terminu znowelizowania przepisów w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz wysokości i zasad wynagradzania lekarzy weterynarii za czynności z wyznaczenia PLW, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przed podjęciem działań zmierzających do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec takiej postawy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła zasięgnąć opinii członków naszego samorządu zawodowego w tej sprawie przeprowadzając ankietę. Wynik będzie wytyczną, co do dalszego postępowania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Uprzejmie prosimy o pobranie zamieszczonej poniżej ankiety i wyrażenie swojego zdania. Ankietę należy odsyłać na nr fax: 228530928

 

Ankieta: plik w formacie doc

Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:13
 

Zapytanie ofertowe

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

4 października 2010 r.
Zapytanie ofertoweWarszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w związku z realizacją projektu „Sukces w weterynarii” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 planuje prowadzenie następujących działań stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego:

I. Zamawiający:
Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

II. Warunki ogólne:
Niniejsza oferta jest całościowa, zamawiający wyklucza składanie ofert częściowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Konsultacja sprawozdawczości projektu.
2. Koordynacja szkoleń, w tym: warsztatów kompetencji społecznych, szkoleń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, ogólnych i specjalistycznych szkoleń komputerowych, stworzenia platformy e-learningowej i zamieszczania treści na platformie.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie 3 edycji 4 bloków (każdy po 16 godzin) warsztatów kompetencji społecznych:
3.1 Asertywność, jak odpowiadać na potrzeby właściciela zwierząt dbając o własne potrzeby, stawianie granic, techniki asertywnych odpowiedzi, przyjmowanie krytyki
3.2 Jak rozwiązywać potrzeby i mówić o rzeczach trudnych, skuteczna komunikacja, trudne emocje
3.3 Radzenie sobie ze stresem: źródła stresu w pracy lekarza, lekarki weterynarii, jak sobie z nimi radzić
3.4 Komunikacja, czyli jak zachęcić właściciela zwierzęcia do współpracy.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie 3 edycji 4 bloków szkoleniowych (każdy po 16 godzin) szkoleń z prowadzenia działalności gospodarczej:
4.1 Współpraca w środowisku lekarskim
4.2 Budowa strategii firmy
4.3 Marketing i podstawy obsługi klienta
4.4 Przetargi (m.in. źródła informacji o przetargach, dokumentacja przetargu, zawiązywanie konsorcjum do przetargu, opracowanie oferty, strategia współpracy – praca grupowa).
5. Szkolenia ogólne komputerowe dla osób powyżej 45 roku życia – 2 edycje po 16 godzin każda.
6. Stworzenie platformy e-learningowej dla lekarzy i lekarek weterynarii zawierającej m.in. materiały szkoleniowe, interaktywną tablicę ogłoszeń, forum, sondaże.
7. Nadzór techniczny nad platformą i jej moderacja przez okres 16 miesięcy.

  


 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe musi zawierać:
- nazwę i adres oferenta oraz podpis oferenta pod ofertą,
- opis odpowiedzi na ofertę nawiązujący do przedmiotu zamówienia,
- opis doświadczenia oferenta w świadczeniu usług dotyczących przygotowania programów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń interpersonalnych i komputerowych, szczególnie szkoleń dla lekarzy, lekarek weterynarii, jak również w tworzeniu i moderowaniu platform e-learningowych oraz w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach programu POKL,
- kosztorys ofertowy w podziale na poszczególne elementy zamówienia w kwotach brutto,
- warunki płatności.

Termin nadsyłania ofert upływa 11 października 2010 r. o godz. 10.00
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Agnieszką Jackowską-Tracz, E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Oferty prosimy przesyłać faksem na nr +48 22 853 09 28 lub mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- doświadczenie oferenta (lub współpracujących trenerów/rek) w prowadzeniu szkoleń interpersonalnych dla lekarzy/ lekarek weterynarii, prowadzenia działalności gospodarczej oraz komputerowych, szczególnie dla osób po 45 roku życia jak również doświadczenie w tworzeniu platform e-learningowych - 50%,
- doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków EFS (w tym organizacji działających non-profit) oraz w zarządzaniu zgodnym z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn - 30%,
- cena - 20%.

Poprawiony: poniedziałek, 04 października 2010 09:42
 

VII edycja Studiów Podyplomowych Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Email Drukuj PDF

higiena

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie zaprasza Państwa na VII edycję Studiów Podyplomowych Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, temat nr 15.

Dokumenty przyjmowane będą do 15 stycznia 2011 w sekretariacie Katedry.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poprawiony: piątek, 17 września 2010 10:04
 

Odpowiedz GLW na apel KRL-W w sprawie wyznaczeń

Email Drukuj PDF

Poniżej prezentujemy Państwu odpowiedz Janusza Związka, Głównego Lekarza Weterynarii, na apel Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej o podjęcie działań w sprawie wyjaśnienia sposobu zawierania i realizacji umów z wyznaczonymi lekarzami weterynarii.

Odpowiedz GLW: plik w formacie PDF

 

Posiedzenie Rady WIL-W, Łąck 3-4 lipca 2010

Email Drukuj PDF

Relacja filmowa

Poprawiony: piątek, 03 września 2010 11:23
 

Apel w sprawie wyznaczeń

Email Drukuj PDF

Przedstawiamy państwu apel Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej do Janusza Związka, Głównego Lekarza Weterynarii o podjęcie działań w sprawie wyjaśnienia sposobu zawierania i realizacji umów z wyznaczonymi lekarzami weterynarii po 1 stycznia 2011 r.

Apel: plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 25 sierpnia 2010 08:57
 

Obchody 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 


Tradycyjnie przedstawiciele Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uczestniczyli w obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywających się w Ossowie. Lekarze weterynarii od wielu lat są zangażowani w organizację i uświetnienie obchodów rocznicowych. 
Dr Jacek Krzemiński jest współreżyserem rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej. Dr Andrzej Bereznowski z ramienia WIL-W zapewnia opiekę weterynaryjną podczas rekonstrukcji oraz Mistrzostw Formacji Kawaleryjskich.

GALERIA

Poprawiony: piątek, 17 września 2010 10:01
 

Praca Mińsk Maz.

Email Drukuj PDF

Zatrudnię stażystę/lekarza weterynarii do gabinetu weterynaryjnego w Mińsku Maz.
wiadomość na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 502 208 168

 

Rejestr szczepień p/wściekliźnie - Warszawa

Email Drukuj PDF

Uwaga lekarze weterynarii w Warszawie

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna przekazuje informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie o obowiązku raportowania danych z prowadzonych przez lekarzy weterynarii rejestrów szczepionych psów przeciwko wściekliźnie do 15 dnia następnego miesiąca. Dane mogą być przesyłane faksem

tel.: +48 22 841 14 08

lub e-mailem

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: czwartek, 05 sierpnia 2010 10:39
 

Pomoc Powodzianom

Email Drukuj PDF

Fundacja Lekarzy Weterynarii „SENIOR”

W związku z powodzią na terenie Polski oraz szkodami, które dotknęły również lekarzy weterynarii, podjęliśmy akcję zbierania pieniędzy dla powodzianposzkodowanych lekarzy weterynarii.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto FUNDACJI Lekarzy Weterynarii "SENIOR" z dopiskiem: "Powódź 2010":

nr konta: 68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

adres: al. Przyjaciół 1 lok 2

00-565 Warszawa

nr KRS 0000278939

NR REGON 141007547

NIP 701-01-66-651

Poprawiony: wtorek, 25 maja 2010 12:32
 

Zakład leczniczy dla zwierząt na sprzedaż

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Dobrze prosperująca lecznica weterynaryjna w miejscowości Sadlno, powiat Konin, woj. wielkopolskie
Więcej informacji

Poprawiony: piątek, 12 marca 2010 09:50
 

Do adopcji

Email Drukuj PDF

Jednoroczny owczarek kaukaski, samiec, oznakowany mikroczipem, szczepiony zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Pies jest łagodny i bardzo przyjacielski.
Kontakt: 602 268 844

 

Przetarg na elektroniczne znakowanie psów i kotów

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że trwają prace nad ogłoszeniem przez Urząd m.st. Warszawy przetargu na „Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.

Zainteresowanych odsyłamy do strony http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php, na której znajduje się opis przedmiotu zamówienia stanowiący część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Poniżej znajduje się bezpośredni link do ogłoszenia:
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=28187
W razie pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem

 

Anna  Kośnik

Wydział ds. Zwierząt

Biuro Ochrony Środowiska

Urzędu m.st. Warszawy

tel: 22 257 93 69

Poprawiony: piątek, 12 marca 2010 09:57
 

Stanowisko w sprawie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi

Email Drukuj PDF

Przedstawiamy Państwu stanowisko Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej dotyczące dokumentowania rozchodu produktów leczniczych w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Stanowisko porusza kwestię prowadzenia dokumentacji w formie książki leczenia zwierząt i dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Stanowisko plik w formacie PDF
Rozporządzenie Min. Rol. W sprawie prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru dokumentacji plik w formacie PDF
Wzór dokumentacji plik w formacie DOC

 


Strona 9 z 11