ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Usterka

Z uwagi na przerwę w dostawie usług telekomunikacyjnych, numer 22 853 09 28 jest tymczasowo nieczynny.

Proszę o korzystanie w tym czasie z awaryjnie uruchomionej linii
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Posiedzenie Rady WILW

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 28 marca 2019 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny trafić do biura WIL-W najpóźniej do 22 marca 2019 r.

Start Aktualności
Aktualności

Projekt rozp. MRiRW w sprawie określenia zakresu spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii

Email Drukuj PDF

KRLW/03211/20/06

wg rozdzielnika


Niniejszym przedstawiam Państwu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia zakresu spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii, do ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego /Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127/.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 16 czerwca 2006 r. włącznie.


Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski 
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 

Projekt rozp. MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 01.06.2006 r.

KRLW/03211/19/06

wg rozdzielnika


Niniejszym przedstawiam Państwu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu, do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt /Dz. U. Nr 69, poz. 625 ze zm./.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag.


Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 

Propozycje zmian w projekcie rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Email Drukuj PDF

Warszawa, dn. 14 06 2006 r. 

KRLW/03211/22/06

Pan
Marek Chrapek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przedstawia propozycje zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

W związku z koniecznością wprowadzenia wielu zmian do proponowanych projektów rozporządzeń oraz ze względu na istotne znaczenie tych aktów dla właściwego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą do Pana Ministra o zwołanie konferencji uzgodnieniowej w celu omówienia szczegółowych uregulowań prawnych w przedłożonych projektach.dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Zał.: proponowane zmiany wraz z uzasadnieniemZałącznik Nr 1


KRLW/03211/22/06

Proponowane zmiany

1) Proponujemy zmienić zapis § 3 pkt. 2 na następujący:

„w poz. 8, 10 i 31 załącznika Nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia – wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy”.


2) Należy dodać § 9a w brzmieniu:

„Opłaty za badania, o których mowa w poz. 7-9 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonywane w godzinach od 18.00 do 6.00 i w dniach uznanych za wolne od pracy, ulegają powiększeniu o 50% kwot ustalonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”


3) Należy dodać § 13 w brzmieniu:

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o urzędowy wskaźnik inflacji publikowany przez GUS za rok poprzedni dokona nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsca pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania w tym zakresie Komisji Europejskiej o wskaźnik inflacji określony przez GUS.”


4) W załączniku Nr 1 do rozporządzenia proponujemy następujące zapisy:

- poz. 1 pkt. 1 
„b) i c) z tym, że minimalna opłata za kontrole nie może
być niższa niż - 25,00 zł”


- poz. 2 pkt. 1:
„e) bydło hodowlane lub użytkowe do 3 szt. . zwierząt -15,00 zł
-powyżej 3 szt.- za każde następne zwierzę - 5,00 zł
f) świnie, owce, kozy do 15 szt. – 17,00 zł
- powyżej 15 szt., za każde następne zwierzę - 1,00 zł”
- poz.2 pkt. 3) strusi przeznaczonych na rzeź:
„a) do 15 szt. – 17,00 zł
b) powyżej 15 szt. za każde następne zwierzę - 1,00 zł”

- poz. 3 pkt.

„ a) do 3 szt. zwierząt - 15,00 zł
b) powyżej 3 szt., za każde następne zwierzę - 5,00 zł”

- poz. 7:

„ Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – od zwierzęcia, gdy w czasie 1 godziny dokonuj się uboju 30 szt. koni lub bydła, albo 60 szt. świń albo 120 szt. cieląt, owiec lub kóz, albo 1000 szt. drobiu i królików:”


- poz. 10
„pkt. 1: świni - 30,00 zł
pkt. 7: dzika - 30,00 zł”


- poz. 13
„ Nadzór nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa, za każdą tonę
mięsa wprowadzanego do zakładu rozbioru mięsa
lub zakładu przetwórstwa - 6.00 zł, nie mniej jednak niż - 67,50 zł”


5) Proponujemy dodać nowe zapisy:

- poz. 22
„Nadzór nad przetwórstwem wyrobów garmażeryjnych
i zakładów wytwarzających produkty z niewielkim
udziałem surowców pochodzenia zwierzęcego,
za godzinę nadzoru - 67,50 zł”


-poz. 23
„Nadzór nad warunkami pozyskiwania, składowania lub 
przetwarzania jelit i jako produktów odzwierzęcych,
za godzinę nadzoru - 67,50 zł”


- poz. 34
„Obserwacja zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny /Dz. U. Nr 13 poz. 103/
a) z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz
z wystawieniem zaświadczenia – 150,00 zł
b) z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii u właściciela
zwierzęcia, który nie dopełnił obowiązku szczepienia
przeciwko wściekliźnie wraz z wystawieniem zaświadczenia - 250,00 zł”U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej /Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm/. Proponowane zmiany i uzupełnienia wnoszone przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wynikają z przekazanych uwag środowiska lekarzy weterynarii pracujących zarówno w Inspekcji Weterynaryjnej, jak i lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych zgodnie z art. 16 ust. 1 do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna proponuje następujące zmiany:
- dokonać zapisu nowego § 9 wprowadzającego podwyższenia o 50% kwot zapisanych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia w pozycjach 7 do 9 a dotyczących nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych , w tym badanie przedubojowe, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w godzinach 18.00 do 6.00 jak również w dni uznane za wolne od pracy. Taki zapis pozwoli na racjonalne wykonanie urzędowych działań i jest zgodny z obowiązującymi zapisami Kodeksu Pracy.


Wnosimy również o zapis nowego § 13, który zobowiązałby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o coroczną nowelizację rozporządzenia w oparciu o opublikowany urzędowy komunikat wskaźnika inflacji przekazanego przez Prezesa GUS.

W poz. 1 pkt 1 lit. b oraz lit. c załącznika do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii - wprowadza się również obniżenie minimalnej stawki części podstawowej wynagrodzenia z 42,31 zł do kwoty 13,95 zł.


W każdej z tych propozycji projektodawca dostrzega problemy rolników , dla których przy obecnej wysokości opłat i wynagrodzenia za czynności weterynaryjne oraz w warunkach rozdrobnienia – hodowla staje się nieopłacalna .
Z jednej strony nie dziwi fakt dbałości Ministra Rolnictwa o rolników , lecz zastanawia równoczesny brak dostrzegania i doceniania pracy lekarzy weterynarii . A przecież profesjonalne( a tylko o takim może być mowa ) przeprowadzenie kontroli w siedzibie stada (świń , owiec , kóz , cieląt- do 6 miesiąca życia lub źrebiąt – do 12 miesiąca życia) przeznaczonych na wywóz lub do handlu - to średnio ok. 1 godziny pracy lekarza weterynarii. Koszt tej godziny to ponad 41 zł, który powinien znaleźć pełne odzwierciedlenie w wysokości minimalnej opłaty lub stawki minimalnego wynagrodzenia. Dlatego rozumiejąc sytuację proponujemy obniżenie aktualnych stawek za te czynności do kwoty 25,00 zł, uwzględniając racje obu stron.
W załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponujemy o wpisanie nowych pozycji lub uzupełnień i tak w poz. 2 brak określonej stawki dla bydła, świń, kóz i strusi.
W poz. 3 inne stawki od liczby zwierząt proponujemy do 3 szt. koni, bydła dorosłego i niższą kwotę 15,00 zł, a następnie powyżej 3 szt. za każde zwierzę 5,00 zł uzupełnić zapis tej pozycji o badanie strusi.
W poz. 7 precyzyjnie określić zapis nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy.
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wnosi o nowe zapisy kwot w poz. 10, tj. badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstw oraz zwierząt łownych (dzików). Pomimo zapisu w poz. 10 załącznika Nr 1 do rozporządzenia jest powiększona w sposób, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej.
Proponujemy również zmianę zapisu poz. 13 różniąc opłaty dla zakładów o małej zdolności rozbioru i przetwórstwa na opłatę za każdą godzinę nadzoru jak i opłatę za każdą tonę mięsa wprowadzonego do zakładu 6,00 zł i taki zapis jest zgodny z przepisami Komisji Europejskiej.
Zapis nowy poz. 22 i poz. 23 wynika z uwag przesłanych przez Inspektoraty Weterynaryjne, które pozwolą prawidłowo prowadzić nadzór i pobierać opłaty nad zakładami produkującymi wyroby garmażeryjne, zakłady produkujące środki spożywcze z niewielką ilością produktów pochodzenia zwierzęcego, jak i zakłady o specyficznej produkcji, pozyskiwaniu lub składowaniu, np. jelita. Wreszcie proponujemy zapis nowej poz. 34, która ureguluje pobieranie opłat za obserwację zwierzęcia przeciwko wściekliźnie i to będzie wypełnienie zapisu § 2 ust. 6 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt. Tę propozycję zapisu różnicujemy na opłaty za obserwację wykonaną z urzędu dla osób lub podmiotów przestrzegających przepisów, np. właściciele zwierząt, którzy dokonują szczepienia przeciwko wściekliźnie, obserwację zwierząt bezdomnych, dzikich jak i na opłatę dla osób nie przestrzegających zapisu art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Proponowane zapisy uregulują wysokość wynagrodzenia wypłaconego lekarzom weterynarii wyznaczanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii do wykonywania określonych zadań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej a zakres wykonanej pracy będzie wynikał z wenegocjowanej stawki-45.50 zł za roboczo-godzinę.
Projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie na organy Inspekcji Weterynaryjnej porządkując pobieranie opłat od podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjne, prawidłowych relacji pomiędzy osobą wyznaczającą Powiatowym Lekarzem Weterynarii a osobą wyznaczoną , to jest lekarzem wolnej praktyki wyznaczonym na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Proponowane zmiany rozporządzenia nie spowodują skutków finansowych dla budżetu państwa. Wprowadzenie zapisu opłaty za wyznaczenie do tej czynności lekarza weterynarii i według zebranych informacji będzie dotyczyło obserwacji około 3200 sztuk zwierząt i w obecnym budżecie środki te są zabezpieczone w dziale 010 rozdział01022.


Warszawa, dn. 19.06.2006 r.
KRLW/03211/22/06


Pan
Marek Chrapek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


W proponowanych uwagach do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej, jaki wysłaliśmy do Pana Ministra w dniu 14 czerwca 2006 r. w pkt. 1) zakradł się błąd.

W zamian proponujemy następujący zapis:

1) Proponujemy zmienić zapis § 3 pkt. 2 na następujący:
w załączniku Nr 1 „w poz. 8, 10 i 31 dolicza się koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 tego załącznika – wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się bez użycia przesuwu taśmy, lub gdy odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, gdy w czasie 1 godziny dokonuje się uboju poniżej 30 szt. koni lub bydła, lub 60 szt. świń lub 120 szt. cieląt owiec lub kóz, albo 1000 szt. drobiu czy królików.”


Ponadto proponujemy zmiany w załączniku Nr 2 w/w projektu – opłaty za badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną:


W poz. 5

badanie mikrobiologiczne materiału patologicznego:
pkt. 2 a i b zapisać jako jeden punkt a – 55 zł,
pkt. c oznaczanie lekowrażliwości zapisać jako punkt b – 45 zł
pkt. 4 badanie w kierunku zakażeń pałeczkami salmonella u ssaków skreślić „u ssaków”, gdyż nie ma różnicy w metodzie badania w zależności od gatunku – 55 zł


Poz. 7

badanie próbek zbiorczych w kierunku wykrycia pałeczek z rodzaju salmonella z 30 zł na 60 zł
pkt. 1 badanie jaj wylęgowych zamarłych zarodków, meconium, wymazów z kloaki, wymazów z powierzchni obiektów, kału i inne z 40 zł na 90 zł
wprowadzić dodatkowo
pkt. 3 - identyfikacja serologiczna szczepu salmonella - 60 zł

 

U Z A S A D N I E N I E

Urzędowe badania mikrobiologiczne wykonywane są w akredytowanych laboratoriach Inspekcji Weterynaryjnej- Zakładach Higieny Weterynaryjnej. Praca w systemie jakości obowiązujących w tych laboratoriach wymaga dodatkowych nakładów na koszty jakości, tj. prowadzenie wew. kontroli jakości stosowanych podłoży, używania standardów i szczepów referencyjnych, a także uczestnictwa w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Istniejące dotychczas i od wielu lat nie zmieniana wysokość opłat, którą proponuje się utrzymać, jest nie przystająca do realnych cen używanych materiałów i podłoży, które corocznie są podwyższane. Niemożliwym jest np. wykonanie badania mikrobiologicznego za 15 zł czy też badania lekowrażliwości za 9 zł, jak proponuje projekt rozporządzenia, jeśli uwzględni się koszty kontroli jakości krążków i podłoży z użyciem szczepów referencyjnych.
W przypadku badań w kierunku salmonelli metodykę tego badania określa wydana w 2003 r. norma PN-EN ISO 6579, zgodnie z którą wymagane jest używanie jakościowo nowych podłoży płynnych i stałych. Norma ta wprowadza dodatkowe czynności przednamnażania próbek i posiewów co wydłuża czas badania do 5-6 dni, wymaga także poszerzonego cyklu badań biochemicznych poprzez określanie większej ilości cech biochemicznych izolowanego szczepu. Wymagania te podnoszą koszty używanych materiałów i podłoży.
W badaniach mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego obecnie stosowana jest zasada badania 5 próbek- zgodnie z rozporządzeniem Komisji /WE/2073/2005 roku. Natomiast w przedłożonym projekcie rozporządzenia opłaty te nie są uwzględnione. Dlatego też wysokość stawek opłat za wykonywanie poszczególnych kierunków badań wymaga szczegółowego w tej mierze rozpoznania, omówienia i umieszczenia w przedstawionym projekcie rozporządzenia.dr n. wet. Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 20:09
 

Projekt rozporządzenia RM w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 18.05.2006 r.

KRLW/03211/18/06

wg rozdzielnika


Niniejszym przedstawiam Państwu wyciąg z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej /Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm./.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 22 maja 2006 r. włącznie.


Z poważaniem,
lek. wet. Marek Mastalerek
Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 


 WYCIĄG

Projekt

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ...............................2006 r.


w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007).


Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD 2007).

§ 2.
Do celów badań statystycznych, zgodnie z zapisami określonymi w Programie badań polskiej statystyki publicznej, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD 2007) stosuje się równolegle z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.).

§ 3.
Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.).

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

PREZES RADY MINISTRÓW¹) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz.632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.


SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

- eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, 
- uprawą zbóż,
- chowem i hodowlą zwierząt,
- pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
- pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.


01.62 Działalność usługowa pomocnicza związana z chowem i hodowlą zwierząt


Klasa ta obejmuje:

- działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
- działań promujących wzrost produkcji zwierząt,
- nadzoru i opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.
- sztucznego unasienniania,
- kolczykowania zwierząt,
- strzyżenia owiec, 
- prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.
- usługi kowalskie.


Klasa ta nie obejmuje:

- zabezpieczenia przestrzeni na schroniska dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 68.20,
- działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00,
- szczepienia zwierząt, sklasyfikowanego w 75.00,
- wynajmowania zwierząt, sklasyfikowanego w 77.39,
- działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 94.99,
- prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanego w 96.09.
01.70 Łowiectwo, pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową


Klasa ta obejmuje:

- łowiectwo zwierząt w celach handlowych,
- łowiectwo zwierząt dla celów konsumpcyjnych,
- pozyskiwanie zwierząt (martwych lub żywych) dla futer, skóry czy przeprowadzania badań,
- pozyskiwanie zwierząt w celu umieszczenie ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe,
- produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów i ptaków pozyskiwanych z działalności łowieckiej.
- łowiectwo ssaków morskich takich jak morsy lub foki.


Klasa ta nie obejmuje:

- produkcji skór zwierząt futerkowych, gadów pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w grupie 01.4,
- chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 01.49,
- polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 03.11,
- produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 10.11,
- myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 93.19,
- działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 94.99.

 

Warszawa, dnia 22.05.2006 r.

KRLW/03211/18(02)/06

Pan
Wojciech Wojtyra
p.o. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Szanowny Panie Dyrektorze,

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej /Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm./, odnośnie klasyfikacji działalności weterynaryjnej w dziale 75, grupie 75.0, klasie 75.00.
Dział 75 – Działalność weterynaryjna wypełni polskie ustawodawstwo,
a w szczególności art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze zm./, a także ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95/.
Obowiązujące polskie ustawodawstwo – jako jedno z nielicznych w Europie – jednoznacznie określa zakres oraz miejsce wykonywania usług weterynaryjnych.
Niniejszym uchylamy przesłaną faksem w dniu 22 maja 2006 r. opinię
w przedmiotowej sprawie.


Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Do wiadomości:
Pan Krzysztof Jażdżewski, Główny Lekarz Weterynarii
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 


 Warszawa, dnia 22.05.2006 r.

KRLW/03211/18/06 – załącznik nr 1

Projekt sformułowania działu 75 – Działalność weterynaryjna
Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007

75 Działalność weterynaryjna

Dział ten obejmuje ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego i środowiska.

75.0 Działalność weterynaryjna

75.00 Działalność weterynaryjna

Klasa ta obejmuje:

- badanie stanu zdrowia zwierząt;
- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt;
- leczenie zwierząt oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- sprawowanie czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
- badanie i ocena weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne.Działalności te są prowadzone w zakładach leczniczych dla zwierząt.

Klasa ta obejmuje także:

- działalność pomocniczego personelu weterynaryjnego.


Klasa ta nie obejmuje:

- działalności schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 01.62,
- strzyżenia owiec, sklasyfikowanego w 01.62,
- nadzoru i opieki nad stadem, trzebienia drobiu, sklasyfikowanych w 0162,
- sztucznego unasienniania, sklasyfikowanego w 01.62,
- działalności schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 96.09.

 

UZASADNIENIE

Proponowane sformułowanie zakresu działu 75 – Działalność weterynaryjna uwzględnia polskie ustawodawstwo, a w szczególności art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze zm./, a także ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95/.

Obowiązujące polskie ustawodawstwo – jako jedno z nielicznych w Europie – jednoznacznie określa zakres oraz miejsce wykonywania usług weterynaryjnych.


dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007) - w formacie DOC

 

Stanowisko w sprawie projektów ustaw o IBŻ i zmianach w podziale zadań i kompetencji

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 12.05.2006 r.

KRLW/03210/03/06

wg rozdzielnika

 

Niniejszym przedstawiam Państwu pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2005 r. sygn. KRLW/060/06/06 oraz pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2006 r. sygn. KRLW/061/13/06, do których załączone było stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. 
w sprawie projektów ustaw: - o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji.

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Otrzymują:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Rady Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych – wszystkie
Renata Beger, Posłanka na Sejm RP
Krzysztof Czarnecki, Poseł na Sejm RP
Marian Daszyk, Poseł na Sejm RP,
Andrzej Fedorowicz, Poseł na Sejm RP
Jerzy Gosiewski, Poseł na Sejm RP
Aleksander Grad, Poseł na Sejm RP
Józef Klim, Poseł na Sejm RP
Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP
Wojciech Mojzesowicz, Poseł na Sejm RP
Bernard Ptak, Poseł na Sejm RP
Damian Raczkowski, Poseł na Sejm RP
Marek Suski, Poseł na Sejm RP
Marek Strzeliński, Poseł na Sejm RP
Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP – wszyscy 
Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP – wszyscy 
Krzysztof Jażdżewski Główny Lekarz Weterynarii
Maria Boratyn-Laudańska, z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Telesfor Walterbach, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie 
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy Warszawa, dnia 12.05.2006 r.

KRLW/060/06/06

Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady MinistrówSzanowny Panie Premierze,

W dniu 11 maja 2006 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w którym uczestniczyli posłowie Sejmu RP – Krzysztof Czarnecki, Andrzej Fedorowicz, Jerzy Gosiewski, Marian Daszyk, Józef Klim i Marek Strzeliński oraz Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski i zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maria Boratyn-Laudańska.
Tematem posiedzenia były dwa projekty ustaw zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP:
§ o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
§ o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji.
Wspólnie z posłami i przedstawicielami rządu wymieniliśmy opinie dotyczące przedmiotowych projektów.
W załączeniu przesyłam do wiadomości Pana Premiera stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiotowej sprawie.

 

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Załącznik:
stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji

 


 Warszawa, dn. 12.05.2006 r.

KRLW/061/13/06

Pan
Andrzej Lepper
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiSzanowny Panie Ministrze,

W dniu 11 maja 2006 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w którym uczestniczyli posłowie Sejmu RP – Krzysztof Czarnecki, Andrzej Fedorowicz, Jerzy Gosiewski, Marian Daszyk, Józef Klim
i Marek Strzeliński oraz Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski i zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maria Boratyn-Laudańska.
Tematem posiedzenia były dwa projekty ustaw zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP:
§ o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
§ o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji.
Wspólnie z posłami i przedstawicielami rządu wymieniliśmy opinie dotyczące przedmiotowych projektów.
W załączeniu przesyłam do wiadomości Pana Ministra stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiotowej sprawie.Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Załącznik:
stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji

 

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r.


Marek MastalerekMarek MastalerekMarek Mastalerekw sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zebrana na nadzwyczajnym posiedzeniu – po zapoznaniu się z projektami ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji, po przeprowadzeniu w obecności posłów, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii szczegółowej dyskusji nad tymi projektami jednomyślnie zwraca się do Rady Ministrów o odrzucenie tych projektów w całości.
Stanowisko to uzasadnione jest następującymi okolicznościami:
Projekt ustawy o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności stanowi mechaniczne połączenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 poz. 287) i ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. NT 187, poz. 1577) i ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) bez uzgodnienia specyfiki problematyki weterynaryjnej.
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest obecnie zadaniem przede wszystkim Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, a w niewielkim stopniu także Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Połączenie w Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności wyłącznie Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stworzy sytuację, iż bardzo duży obszar działań w zakresie bezpieczeństwa żywności pozostanie w gestii Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Nadal więc zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie będzie przedmiotem działań tylko jednej Inspekcji, jak to było w zamyśle autorów projektu ustawy.
Prawidłowe rozwiązanie licznych problemów związanych z zapewnieniem naszemu społeczeństwu bezpiecznej żywności wymaga pracy zespołu fachowców doskonale orientujących się w tej problematyce.
Negatywnie ocenić należy także uzasadnienie tego projektu, który nie zawiera żadnych konkretnych wyliczeń przedstawiających skutki finansowe dla budżetu państwa utworzenia struktur nowej Inspekcji, a według naszej oceny utworzenie Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności spowoduje znaczny wzrost wydatków z budżetu Państwa w porównaniu do obecnych kosztów funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej.
Wyrażamy pogląd, iż realizacja projektu tej ustawy stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i epizootycznego kraju, dając szerokie kompetencje osobom merytorycznie nie przygotowanym do pełnienia tak odpowiedzialnych zadań jak nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego. Podważy to naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej i będzie tym samym szkodliwe dla interesów państwa polskiego.Marek Mastalerek

Sekretarz
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Tadeusz Jakubowski

Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Stanowisko Min. Gosp. w sprawie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Email Drukuj PDF

Data: 04.05.06
L.dz. 0742/06
Sprawa: 061/11/06

MINISTER GOSPODARKI
DRE-II-5303-28-AG/06

Warszawa, dn. 25 kwietnia 2006 r.

Pan Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 


Szanowny Panie Prezesie
Odpowiadając na pismo z dnia 3 kwietnia br., znak: KRLW/061/11/06 w sprawie propozycji nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póżn. zm.) uprzejmie przedstawiam stanowisko w sprawie, w szczególności w kwestii nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Reglamentacja działalności gospodarczej stanowi ograniczenie swobody jej podejmowania i wykonywania. Zgodnie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ochrona konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej wymaga zatem stałej troski prawodawcy o to, aby zakres i formy reglamentacji działalności gospodarczej pozostawały w proporcji do przyczyn jej stosowania. Należy podkreślić, że ustawa SDG (art. 75 ust. 1) utrzymała część obowiązujących zezwoleń jedynie ze względu na konieczność zachowania zgodności z prawem wspólnotowym oraz w celu sprawowania odpowiedniego nadzoru w szczególnie wrażliwych sferach działalności gospodarczej.

Rozszerzenie katalogu ustaw, na podstawie których wykonywanie działalności gospodarczej wymagałoby uzyskania zezwolenia powinno zatem wynikać albo z dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych, albo powinno być podyktowane szczególnymi względami społecznymi.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług w zakładach leczniczych dla zwierząt nie jest reglamentowane (obowiązujące przepisy nie uzależniają prowadzenia tego typu usług od uzyskania zezwolenia).

W związku z powyższym nie znajduję żadnych merytorycznych podstaw dla wprowadzenia zmian w powyższym zakresie w ustawie SDG

Odrębną kwestią jest natomiast objęcie działalności zakładów dla zwierząt przepisami ustawy SDG. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, do zakładów leczniczych dla zwierząt nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (obecnie ustawy SDG na podstawie art. 86 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)). Dotychczasowe opinie Ministerstwa Gospodarki potwierdzają ww. stan prawny.

Analiza sytuacji prawnej lekarzy weterynarii prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt oraz ewentualna zmiana przepisów w powyższym zakresie należy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Z poważaniem
MINISTER
z.up.
Tomasz Wilczak
PODSEKRETARZ STANU

Do wiadomości:
Pan Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Regulacje prawne w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych

Email Drukuj PDF

Data: 04.05.06
L.dz. 0743/06
Sprawa: 062/06/06

KRAJOWA RADA NOTARIALNA
WARSZAWA

Szanowny Pan
Tadeusz JAKUBOWSKI
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 


Krajowa Rada Notarialna chciałaby zwrócić Państwa uwagę na negatywne skutki wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 281, poz. 2778).

Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła szkodliwe regulacje prawne, które godzą w interesy podmiotów podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu i w poszkodowanych. Z punktu widzenia ubezpieczonych szczególnie niebezpieczny jest art. 11 ust. 2 i 3 znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w myśl którego zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo do dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania, za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.


Uczynienie rażącego niedbalstwa przesłanką dochodzenia od ubezpieczonego regresu jest bardzo niekorzystne, gdyż prawo polskie nie definiuje tego pojęcia. Bliższe określenie znaczenia tego pojęcia jest tym trudniejsze, że przedstawiciele wielu grup zawodowych, między innymi takich jak: detektywi, zarządcy nieruchomościami, dziennikarze, lekarze weterynarii, pielęgniarki, notariusze i adwokaci zobowiązani są do dołożenia szczególnej staranności. Taki obowiązek został nałożony również na banki. Rozwiązanie to może prowadzić do przerzucenia na ubezpieczonych kosztów wypłaconych odszkodowań. Taka regulacja może doprowadzić w znacznej mierze do tego, iż ubezpieczający będzie ubezpieczał swojego klienta, a nie samego siebie. W praktyce dojść może do tego, że ubezpieczeni będą musieli w każdym wypadku wypłaty odszkodowania wykazać na drodze sądowej, że nie dopuścili się rażącego niedbalstwa.

W zasadę ochrony poszkodowanego godzi to, że ubezpieczyciele zostali zwolnieni z odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej ubezpieczonego.

Wprowadzone zmiany rażąco naruszają interesy ubezpieczonych i poszkodowanych. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do konsultacji dotyczących ubezpieczeń OC, co mogłoby być początkiem działań zmierzających do zmiany wadliwych regulacji prawnych.

W wypadku gdybyście wyrazili Państwo zainteresowanie udziałem w takich konsultacjach prosimy o pisemny kontakt. Krajowa Rada Notarialna chciałaby zainicjować spotkania wszystkich grup zawodowych zainteresowanych powyższą problematyką.

Z wyrazami szacunku i poważania
Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej
Andrzej Urbanik

ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa, tel.: +48 22 635 78 40, fax: +48 22 635 79 10
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
internet: www.krn.org.pl

 

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 14:08
 

Wniosek o dokonanie klasyfikacji statystycznej

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 06.04.2006 r.

KRLW/060/02/06

Urząd Statystyczny w Łodzi
Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych
ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź


Wniosek o dokonanie klasyfikacji statystycznej


Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2002 r.[1] w sprawie wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą
o potwierdzenie prawidłowości klasyfikacji statystycznej przedstawionych poniżej czynności wykonywanych przez lekarzy weterynarii (na podstawie PKWiU
w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 maja 2005 r. ze względu na fakt, że PKWiU w tym brzmieniu stosuje się do klasyfikacji towarów i usług m.in. do celów identyfikacji wyrobów i usług na potrzeby podatkowe).

Stan faktyczny
Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2002 Nr 187, poz. 1567, ze zm.; „Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii”) „Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a w szczególności:
1/ badaniu stanu zdrowia zwierząt;
2/ rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;
3/ leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych;
4/ wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
5/ badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
6/ sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
7/ badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
8/ wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne”.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii „Zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu”.
Wobec powyższego przeprowadzanie badań zwierząt rzeźnych, mięsa
i innych produktów pochodzenia zwierzęcego jest zastrzeżone do wykonywania wyłącznie przez lekarzy weterynarii. Czynności te nie mogą być wykonywane przez inne podmioty.

Stanowisko podatnika 1
Zgodnie z pkt 5.1.6 Zasad metodycznych PKWiU „usystematyzowanie poszczególnych grup produktów w PKWiU następuje w oparciu o niżej podane podstawowe kryteria klasyfikacyjne i ich hierarchię:
§ w zakresie usług:
kryterium pochodzenia wg rodzajów działalności,
rodzaj świadczonych usług”
Wobec powyższego, ze względu na ograniczenie możliwości wykonywania tych czynności wyłącznie przez lekarzy weterynarii oraz wskazanie, że wykonywanie tych czynności jest wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, należy naszym zdaniem uznać, że czynności te powinny być klasyfikowane w PKWiU w sekcji
N Dział 85, pod symbolem
PKWiU 85.20.12-00.00 Usługi weterynaryjne, pozostałe.

Stanowisko podatnika 2
W przypadku wykonywania czynności związanych z badaniem zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego polegających na analizie składu tego mięsa lub występujących w nim substancji przez inne osoby niż lekarzy weterynarii, np. laboratoria, czynności te powinny być klasyfikowane w PKWiU w sekcji K Dział 74, pod symbolem
PKWiU 74.30.11 Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji.
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie dokonanej przez nas klasyfikacji powyżej przedstawionych czynności/usług badania zwierząt rzeźnych, mięsa
i innych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenia badań i analiz pobranych od zwierząt lub z produktów zwierzęcych próbek.


dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


 • Do wiadomości:
  Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
  Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
  Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
  Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
  Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
  Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 


[1] Dz. Urz. GUS z 2002 r. Nr 12, poz. 87

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 14:11
 

Wzór pieczątki lekarza weterynarii

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

Warszawa, 2005-01-20

Rada
Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Wrocław

KRL-W-28-4/05/IIIW odpowiedzi na pytanie przesłane pocztą e-mail'ową w dniu 17 stycznia 2005 r. Zespół Radców Prawnych Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie wyjaśnia, że format i treść pieczątek, którymi powinni posługiwać się lekarze weterynarii w związku z wykonywaniem zawodu określa uchwała Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii.


Radca Prawny
Witold Preiss

 


 

 

UCHWAŁA Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r.

w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii

Na podstawie art.10 pkt l ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991r. Nr 8 poz. 27; zm. z 1995r. Nr 120, poz. 576) uchwala się, co następuje:

§ l
1. Ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, który obowiązani są stosować wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego.
2. Dokumenty (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty itp) wystawiane przez wykonującego zawód lekarza weterynarii powinny być podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru określonego uchwałą.


§ 2
Pieczątka, o której mowa w § l, ma mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:

A. Pisane poziomo

 1. imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe (np.dr, prof.dr hab.,
  mgr) - pisane drukiem pochyłym (kursywą),
 2. LEKARZ WETERYNARI - pisane dużymi literami, bez skrótów,
 3. tytuł specjalisty, nadany przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii - pisana kursywą,
 4. adres (ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość i telefon/fax) - pisany kursywą,

B. Pisane pionowo

 1. numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.


§ 3
Zachowują swoją ważność pieczątki lekarza weterynarii wykonane według dotychczas obowiązującego wzoru.


§ 4
Traci moc uchwała Nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii.


§ 5
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SEKRETARZ KRL-W
Zbigniew Jarocki


PREZES KRL-W
Andrzej Komorowski


 JESZCZE W SPRAWIE WZORU PIECZĄTKI LEKARZA WETERYNARII


W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez Kolegów, a dotyczącymi praktycznej realizacji uchwały nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii (Życie Wet. 1994, nr 2, str.40) - Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wyjaśnia, co następuje:


 1. przed nazwiskiem mogą być zamieszczane posiadane stopnie i tytuły naukowe lekarza weterynarii (np. dr, prof.dr hab.,mgr itp),
 2. tytuł zawodowy - LEKARZ WETERYNARII powinien być wykonany dużymi literami, bez skrótów,
 3. imię i nazwisko, wraz ze skrótami posiadanych stopni i tytułów naukowych oraz adres ( ulica, numer domu i mieszkania, kod . pocztowy, miejscowość i telefon) powinny być pisane drukiem pochyłym (kursywa),
 4. numer prawa wykonywania zawodu musi być napisany w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki. Wielkość cyfr i ich rozmieszczenie powinna zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu.


Równocześnie wyjaśnia się, że pieczątka powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm. Faktyczna wielkość /powierzchnia/ pieczątki będzie więc zależała od ilości danych, które lekarz weteryanarii zamieszcza. Ich rozmieszczenie powinno być estetyczne, uwzględniające jednak określone wyżej ustalenia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 15:35
 

Działalność Klubu Seniora Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w 2005 roku

Email Drukuj PDF

Uczczono pamięć kol. lekarza wet. Janiny DZIEDZIANOWICZ zmarłej 2005-07-15.


80-lecie (ur. w 1925 r.) obchodzili:

- prof. n.wet. Krzysztof ŚWIERZYŃSKI
- dr n. rol., lek. wet. Aleksandra KONARSKA-SZUBSKA
- lek. wet. Stefan LESIŃSKI
- lek. wet. Zygmunt WEREMOWICZ
oraz
- dr n. wet. i lek. wet. Aleksandra KONARSKA-SZUBSKA otrzymali złoty dyplom honorowy lekarza weterynarii z okazji 50-lecia ukończenia studiów (1950-1955) na Wydziale Wet. U.W. – SGGW w Warszawie.


Klub Seniora Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej liczy obecnie 39 członków, wśród których są:

- 4 profesorowie nauk weterynaryjnych
- 4 doktorzy nauk weterynaryjnych
- 1 dr n. rol. – lekarz weterynarii
- 1 lekarz wet. – inż. zootechnik
- 27 lekarzy weterynarii
- 1 technik weterynariiPoza Warszawą zamieszkuje trzech kolegów.


Zebrania odbywają się w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie, Aleja Przyjaciół 1 w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca wyłączając okres letni.


Zarząd klubu składa się następująco:

- Prezes – Leon Marian ZANIEWSKI
- Vice – prezesi:

1. Władysław LAUDAŃSKI, kronikarz
2. Jan Zdzisław KRASNODĘBSKI

- Sekretarz : Tadeusz Bolesław KRZEŚNIAKCzłonkowie Klubu Seniora są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i otrzymują bezpłatnie „Życie Weterynaryjne”. 
Własnym funduszem klub nie dysponuje.


Na zebraniach omawiano ważniejsze wydarzenia:

- VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii : 17-19 czerwca 2005 r.  
-Wybory do Krajowej Izby Lek. Wet.- Prezesem został
dr nauk wet. Tadeusz JAKUBOWSKI
- Na terenie SGGW w Warszawie pod patronatem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w dniach 13-14 maja 2005 r. odbyła się wielka majówka, tzw. Kampus na Ursynowie.
- Noworoczne spotkanie seniorów klubu odbyło się 9 stycznia 2006 r.
- Afera mięsna „Constaru” w Starachowicach – „odświeżanie” wędlin.

Wygłoszono kilka referatów naukowo-popularnych:

- Wojskowi lekarze wet. w obronie Warszawy, Modlina i Lubelszczyzny w 1939 roku wraz z wykazem personalnym
- Weterynaria polska w Maroku w oparciu o pracę lekarza wet.
Stefana LESIŃSKIEGO
- Gruźlica ludzi i zwierząt
- Grypa ptasia (influenca)
- BSE
- Medycyna ziołowa andyjska

 

Poza tym klub prowadzi Album fotograficzny oraz Kronikę.WŁADYSŁAW LAUDAŃSKI,
Warszawa, dnia 7 lutego 2006 r.

 

Uczestnictwo w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze oraz opiniowanie

Email Drukuj PDF

Warszawa, dn. 14.11.2005 r.
KRL-W-31-86A/05/IV

Pan
Jan Pastwa
Szef Służby Cywilnej
Warszawa


Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania art. 10 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r . Nr 187 poz. 1567 ze zm./, art. 21-22d i art. 41,43a-44d ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o służbie cywilnej /Dz. U. z 1999 r. Nr 49 poz. 483 ze zm./.

Powołany wyżej artykuł 10 ust. 2 pkt 13 o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych stanowi, iż samorząd zawodowy lekarzy weterynarii wykonuje swoje ustawowe zadania wymienione w art. 10 ust. 1 tejże ustawy m.in. poprzez „uczestnictwo w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze oraz opiniowanie kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii”.

Na podstawie tego przepisu w latach ubiegłych ukształtowała się praktyka polegająca na tym, że Premier, wojewodowie, a także Główny Lekarz Weterynarii oraz wojewódzcy lekarze weterynarii zwracali się do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz właściwych terytorialnie okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych o wyrażenie opinii o kandydatach na stanowiska Głównego (i jego zastępców), wojewódzkich (i ich zastępców), granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii.

Ta praktyka obecnie nie jest powszechnie stosowana. Przyczyną tego, według informacji uzyskiwanych przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną, jest stosowanie przy naborze na wyżej wymienione stanowiska wyłącznie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej.


Zdaniem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przepisy art. 21-22d i art. 41,43a-44d ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej /Dz. U. z 1999 r. Nr 49 poz. 483 ze zm./ nie wyłączają stosowania przy naborze na stanowiska Głównego (i jego zastępców), wojewódzkich (i ich zastępców), granicznych
i powiatowych lekarzy weterynarii dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, który to przepis należy traktować jako lex specialis w odniesieniu do przewidzianej w ustawie o służbie cywilnej procedury naboru na wyżej wymienione stanowiska.

Wyrażamy również opinię, że udział organów samorządu lekarsko-weterynaryjnego w opiniowaniu kandydatów lub komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej przyczyni się w istotny sposób do wyłaniania najlepszych kandydatów na te stanowiska.

Przedstawiając powyższy problem oczekujemy na zajęcie stanowiska przez Pana Ministra.

 

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 


 


Warszawa, dn. 25.01.2006 r.
KRL-W-31-86A/05/IV
Członkowie KRLW (wszyscy)
Okręgowe Izby
Lekarsko-Weterynaryjne (wszystkie)
Dziekani
Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (wszyscy)
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii (wszystkie)
Powiatowi Lekarze Weterynarii
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii (wszystkie)

 


Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiam Państwu pismo Pana Jana Pastwy, Szefa Służby Cywilnej, z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. DRiS-4002-39/05/JO, będące odpowiedzią na moje pismo z dnia 14 listopada 2005 r., sygn. KRL-W-31-86A/05/IV w sprawie uczestnictwa przedstawicieli samorządu lekarzy weterynarii w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w Inspekcji Weterynaryjnej oraz udziału w opiniowaniu kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii.
Zał.: j. w.

 


Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warszawa, dnia 17 stycznia 2006 r.

Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa

DRiS-4002-39/05/JO
Data: 24.01.06
SPRAWA 31-86A/05/IV
L.dz. 0140/06

Pan
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 


Odpowiadając na pismo z dnia 14 listopada 2005 r., dotyczące prośby o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania art. 10 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187 poz. 1567 ze zm.) oraz art. 21-22d i art. 41, 43a-44d ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r., Nr 49, poz. 483 ze zm.) uprzejmie informuję, co następuje.
Odnosząc się do kwestii procedury obsadzania stanowiska Głównego Lekarza Weterynarii uprzejmie wyjaśniam, że obsadzanie tego stanowiska podlega przepisom ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362). Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 ze zm.) podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zatem właściwy do zarządzenia przeprowadzenia tego konkursu (art. 3 ust. 1 ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych).
Kwestie związane z procedurą obsadzania stanowiska wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz jego zastępcy regulują przepisy art. 41, 43a-44d ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasadach przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 91, poz. 1028 ze zm.). Natomiast zasady obsadzania stanowisk powiatowego i granicznego lekarza weterynarii oraz ich zastępców uregulowane są przepisami art. 21-22d ustawy o służbie cywilnej.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy stanowiska wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy są wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej i obsadzane są w drodze konkursu. Przepisy § 2 ust. 1 i 3a rozporządzenia stanowią, że w celu przeprowadzenia konkursu Szef Służby Cywilnej powołuje zespół konkursowy, w którego skład wchodzą: dwaj przedstawiciele Głównego Lekarza Weterynarii, jeden przedstawiciel wojewody, trzej przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej. Przepisy te określają zamknięty katalog podmiotów uprawnionych (i zobowiązanych) do wskazania swoich przedstawicieli do składu zespołu konkursowego. Nie ma zatem prawnych możliwości powiększania składu zespołu konkursowego o przedstawicieli innych podmiotów, w tym przedstawicieli samorządu lekarzy weterynarii. Należy jednocześnie zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych by któryś z podmiotów posiadających prawo zgłaszania swych przedstawicieli do zespołów konkursowych, zgłosił jako swojego przedstawiciela osobę sugerowaną przez samorząd lekarzy weterynarii. Osoba taka, podobnie jak wszyscy pozostali członkowie zespołu konkursowego, musi jednakże spełniać warunki określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia: nie pozostawać w związku małżeńskim z kandydatem, nie być jego krewnym, ani powinowatym do drugiego stopnia włącznie, ani nie pozostawać z kandydatem w takim związku faktycznym lub prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka zespołu. Ze względu na oczywiste związki istniejące między członkami samorządu lekarzy weterynarii, szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie bezstronności członków zespołu konkursowego, którzy mieliby być powoływani do składu zespołu w wyniku propozycji składanych przez samorząd. W mojej opinii zapewnienie takiej bezstronności, w przypadku gdy kandydaci i członkowie zespołu konkursowego należą do tej samej okręgowej izby lekarsko - weterynaryjnej, może być trudne, o ile w ogóle możliwe.
Stanowiska powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (oraz ich zastępców), obsadzane są w drodze otwartego naboru. Przepisy - art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy o służbie cywilnej stanowią, iż Główny Lekarz Weterynarii organizuje nabór na stanowisko granicznego lekarza weterynarii i jego zastępcy. Natomiast wojewódzki lekarz weterynarii organizuje nabór na stanowisko powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy. Przepisy te nie określają szczegółowych procedur przeprowadzania naboru, nie przewidują również uczestnictwa przedstawicieli samorządu lekarzy weterynarii w naborach na te stanowiska kierownicze oraz opiniowanie kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii.
W mojej ocenie, przepisy ustawy o służbie cywilnej nie wyłączają stosowania podczas obsadzania powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy i granicznego lekarza weterynarii i jego zastępcy, dyspozycji zawartej w art, 10 ust, 2 pkt 13 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r, o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze zm.), zwłaszcza, że opinia samorządu w odniesieniu do naboru na stanowiska: powiatowego i granicznego lekarza weterynarii oraz ich zastępców nie musi mieć zasadniczo charakteru opinii wiążącej, a jedynie ma na celu ułatwienie podjęcia decyzji organowi prowadzącemu nabór.Łączę wyrazy szacunku
Jan Pastwa

 


 

 

Warszawa, dn. 01.02.2006 r. 
KRLW/061/02/06
Pan
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Szanowny Panie Ministrze,
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze zm.) stanowi w art. 10 ust.2 pkt 13, że samorząd zawodowy lekarzy weterynarii realizuje swoje ustawowe zadania m.in. poprzez uczestnictwo w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze oraz opiniowanie kandydatów na inne stanowiska wymagające kwalifikacji lekarza weterynarii.
Celem tego przepisu, w intencji ustawodawcy, jest możliwość reprezentowania opinii środowiska lekarzy weterynarii o kandydatach na kierownicze stanowiska m.in. w organach Inspekcji Weterynaryjnej, co ma w konsekwencji zapewnić wybór rzeczywiście najlepszych kandydatów poprzez zebranie opinii pochodzących
z różnych instytucji.
Uwzględniając różnorodny tryb wyłaniania Głównego Lekarza Weterynarii, wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastępców, powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii oraz ich zastępców zwracam się do Pana Ministra – zgodnie
z sugestią Szefa Służby Cywilnej – z prośbą o podjęcie decyzji, aby
w postępowaniach zmierzających do obsady wyżej wymienionych kierowniczych stanowisk w Inspekcji Weterynaryjnej przyjęta została zasada, iż organ prowadzący nabór na te stanowiska będzie zasięgał opinii o kandydatach we właściwych organach samorządu lekarzy weterynarii. Proszę również o rozważenie przyjęcia zasady, iż w komisjach konkursowych na stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastępców Główny Lekarz Weterynarii będzie zgłaszał jako swoich przedstawicieli osoby uzgodnione z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną.
W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i własnym wyrażam przekonanie, iż realizacja wyżej przedstawionych postulatów przyczyni się do podejmowania optymalnych decyzji o obsadzie kierowniczych stanowisk w Inspekcji Weterynaryjnej.

W załączeniu przesyłam do wiadomości pismo Szefa Służby Cywilnej z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn.DRiS-4002-39/05/IO dotyczące powyższej przedstawionej sprawy.

Zał.: j.w.


Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Do wiadomości:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 


 Warszawa, dnia 06.03.2006 r.
KRLW/061/02/06
wg rozdzielnika

 


W załączeniu przedstawiam odpowiedź Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 23 lutego 2006 r. sygn. BMos-076/8/kt/06, na pismo KRLW z dnia 1 lutego 2006 r. sygn. KRLW/061/02/06 w sprawie realizacji zapisu art. 10 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 ze zm.), dotyczącego opiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze
w Inspekcji Weterynaryjnej oraz kandydatów do składu komisji konkursowych.

 


dr n. wet. Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Załączniki:
pismo KRLW z dnia 1 lutego 2006 r. sygn. KRLW/061/02/06
pismo Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 23 lutego 2006 r. sygn. BMos-076/8/kt/06


Otrzymują:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy

 


Warszawa, 2006-02-23
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Krzysztof Jurgiel
BMos-076/8/kt/06
Przekazano do wiadomości
Podpis Data 02.03.06


Pan
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 


W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 1 lutego 2006 r. o sygnaturze KRLW/061/02/06 dotyczące realizacji zapisu art. 10 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że pełne wyjaśnienie aspektów prawnych powoływania komisji konkursowych w celu wyłonier-ia kandydatów na kierownicze stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej zostało zawarte w piśmie Szefa Służby Cywilnej z dnia 17 stycznia 2006 r.
Przytoczone w w/w piśmie regulacje prawne nie przewidują zasięgania opinii o kandydatach na kierownicze stanowiska w Inspekcji Weterynaryjnej we właściwych organach samorządu lekarzy weterynarii. Zmiana przepisów w tym zakresie nie jest przewidziana, jednak nie wykluczam zasięgania opinii samorządu lekarzy weterynarii przy powoływaniu na stanowiska kierownicze w Inspekcji Weterynaryjnej, jak również przy zgłaszaniu przedstawicieli do składu komisji konkursowych.
Opinie takie, chociaż nie mogą mieć charakteru opinii wiążących, mogą ułatwić podjęcie decyzji organom przeprowadzającym nabór.
Data: 28.02.06

L.dz. 0350/06

SPRAWA 061/02/06

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 14:20
 

Rozporządzenie MRiRW w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Email Drukuj PDF

Warszawa, dnia 13.01.2006 r.
KRL-W-91-34/05/IV


Członkowie KRLW (wszyscy)
Okręgowe Izby
Lekarsko-Weterynaryjne (wszystkie)
Dziekani
Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (wszyscy)
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii (wszystkie)
Powiatowi Lekarze Weterynarii
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii (wszystkie)

 


Szanowni Państwo,
Niniejszym przedstawiam rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. /Dz. U. z 2006 r. Nr 1, poz. 5/ w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych do ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji /Dz. U. Nr 91, poz. 872 ze zm./.
Nadmieniam, że ostateczna wersja projektu rozporządzenia nie była konsultowana z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną.


Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 14:24
 

Uchwała 609/2005/IV ustalania przez lekarzy weterynarii na zebraniach środowiskowych rejonów, w których będą wykonywali szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie

Email Drukuj PDF

UCHWAŁA Nr 609/2005/IV Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie: ustalania przez lekarzy weterynarii na zebraniach środowiskowych rejonów, w których będą wykonywali szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie

Na podstawie art. 29 pkl 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weierynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr IS7. poz. 1567 z póz. zm.). w związku z uchwalą Nr 5 Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uchwala co następuje:§1
Zobowiązuje lekarzy weterynarii w powiatach do organizowania każdego roku zebrań, na których w obecności członka Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii, ustalą między sobą rejony, na których będą wykonywali profilaktyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

§2
Przy podejmowaniu ustaleń, co do rejonów szczepień należy brać pod uwagę sprawiedliwy rozdział wyznaczeń innych urzędowych czynności.

§3

Dane z rejestru szczepień zwierząt należy przekazać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

§4
Uchwala została podjęta zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy składu Rady, która wynosi 21 członków: obecnych na posiedzeniu 19


za podjęciem uchwały - 19
przeciw podjęciu uchwały - 0
wstrzvmało się - 0


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:40
 

Opinia prawna dotycząca zakładów leczniczych dla zwierząt

Email Drukuj PDF

Opinia prawna

dotycząca pytań Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zawartych 
w pismach:

 1. z dnia 31 marca 2005 r., L.dz. 48/2005 r. – Czy może być zarejestrowany zakład o nazwie własnej „Lecznica dla zwierząt ....”, opisany w dokumentacji jako gabinet weterynaryjny?
 2. z dnia 28 lipca 2005 r., L.dz. 136/2005 r. – Czy zapis Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95/ o treści „Klinika weterynaryjna zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt.” obliguje do jej otwarcia przez całą dobę, czy też dopuszcza ewentualny „dyżur pod telefonem” fachowego pracownika weterynarii dla „ ... nagłych wypadków i zachorowań...”?

 

Ad. 1.

Przepis Art. 4 ust. l ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95/, który cytuję niżej, ustala terminologię, jaką ustawodawca oznaczył każdy rodzaj zakładu leczniczego dla zwierząt, a w następnych przepisach określił też odpowiednio ich wymagania w zakresie pomieszczeń, wyposażenia i inne.

Art. 4.1. Zakładem leczniczym dla zwierząt jest:

 1. gabinet weterynaryjny;
 2. przychodnia weterynaryjna;
 3. lecznica weterynaryjna;
 4. klinika weterynaryjna;
 5. weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.


Terminologię tę, skoro została ona przyjęta w ustawie, należy więc uznać za wiążącą dla oznaczenia zakładów leczniczych dla zwierząt. Z przepisu tego wynika więc także i to, że oznaczenie zakładu leczniczego dla zwierząt w jakikolwiek odmienny sposób niż określony tym przepisem ustawy, np. „Lecznica dla Zwierząt ....” należy uznać za niedopuszczalny, ponieważ prowadzi do chaosu terminologicznego, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

Ad. 2.

Należy przyjąć, że treścią tego przepisu (Art. 10 ust. 2 ustawy) ustawodawca przesądził, że „Klinika weterynaryjna zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt.”, a zatem tak semantycznie, jak i logicznie jego znaczenia normatywnego nie da się objaśnić inaczej niż w taki sposób, iż klinika musi świadczyć swoje usługi nieprzerwanie w ciągu całej doby. Natomiast zawężenie zakresu usług świadczonych przez klinikę do „.... pomocy lekarsko-weterynaryjnej w nagłych przypadkach ...”, pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z tym przepisem, tym bardziej że mówi on także o całodobowej obserwacji zwierząt, co „pod telefonem” jest raczej trudne do wyobrażenia.

 mec. Zdzisław Czarnecki
radca prawny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 22:38
 

Budżet IW

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Warszawa, dn. 13 09 2005 r. 

KRL-W-31-49/05/IV

Pan J.Jerzy Pilarczyk Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przedstawia szczegółową kalkulację dotyczącą zabezpieczenia środków budżetowych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2006.

 

1. Stan faktyczny obecny

Zatrudnienie w Inspektoratach w świetle wykonania zadań narzuconych przepisami prawa. 

Inspekcja Weterynaryjna wykonuje zadania w oparciu 13 ustaw, ok. 200 rozporządzeń wykonawczych, ok. 400 Dyrektyw i Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego.

W Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii zatrudnionych jest 1340 osób, w tym 542 lekarzy weterynarii. W Powiatowych Inspektoratach Weterynarii zatrudnionych jest 2666 osób, w tym 935 lekarzy weterynarii. W tej sytuacji na 1 inspektora przypada 100-350 podmiotów do skontrolowania rocznie. Na rzetelną kontrolę większych podmiotów trzeba poświęcić 2-3 dni. Aby zapewnić bezstronność i obiektywizm kontroli, należy ją przeprowadzać w zespole 2-osobowym. Tak więc na 2-osobowy zespól przypada rocznie 700 kontroli.

Na terenie kraju funkcjonuje 16 WIW-etów i 304 PIW-ety, w ponad połowie PIW-etów rocznie wydaje się ok. 1000 decyzji administracyjnych.

 

2. Potrzeby kadrowe na 2006 rok.

Znowelizowane ustawy weterynaryjne nakładają na Inspekcję szereg nowych zadań i, zdaniem Głównego Inspektoratu Weterynarii, potrzeba do ich wykonania ok. 1000 etatów lekarzy weterynarii. Z wyliczeń Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej należy zabezpieczyć:

 • • 1050 etatów dla lekarzy weterynarii – inspektorów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii;
 • • 64 etaty dla lekarzy weterynarii – inspektorów w Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii;
 • • 138 etatów dla prawników zatrudnionych po 0.5 etatu w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii;
 • • 145 etatów dla informatyków po 0.5 etatu w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii;
 • • 150 etatów dla księgowych, uzupełnienie do zatrudnienia w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii wynikające z nałożonych zadań:
 • - Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14.06.1960r. (Dz. U. 02.98.1071);
 • - Kodeks cywilny z 23.04.1964r. (Dz. U. 71.16.93 ze zm.);
 • - Ustawa o działalności gospodarczej z 23.12.1988r. (Dz. U. 90.41.324 ze zm.);
 • - Ustawa Prawo działalności gospodarczej z 19.11.1999r. (Dz. U 00.101.1178 ze zm.);
 • - Ustawa Prawo budżetowe z 05.01.1991r. (Dz. U.93.72.344 ze zm.);
 • - Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz. U.97.121.591. ze zm.);
 • - Ustawa o finansach publicznych z 26.11.1998r. (Dz. U. 99.155.1014 ze zm.);
 • - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991r. (Dz. U. 91.80.35 ze zm.);
 • - Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12.01.1991r. (Dz. U. 91.9.31 ze zm.);
 • - Ustawa o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. 04.54.535);
 • - Ustawa o służbie cywilnej z 18.12.1998r. (Dz. U. 99.44.483 ze zm.).

 

3. Skutki finansowe płac

określone na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej wraz z późniejszymi zmianami.

1050 etatów dla lekarzy weterynarii PIW – rocznie wraz z pochodnymi 97 milionów złotych; 
64 etaty dla lekarzy weterynarii WIW – 1.356 tys. złotych;
138 etatów dla prawników 2.700 zł x 12 mies. = 3.800 tys. złotych;
145 etatów dla informatyków 1.650 zł x 12 mieś. = 2.871 tys. złotych;
150 etatów księgowych 2.000 x 12 mieś. – 3.600 tys. złotych

Razem: 108.627.000 złotych

 

4. Wydatki rzeczowe Inspektoratów Weterynarii

W chwili obecnej wydatki rzeczowe stanowią 11-12% wydatków budżetu Inspekcji, co w skali budżetów wszystkich 304 PIW-etów stanowi ok. 8-9 milionów rocznie. W roku 2006 należy zwiększyć wydatki rzeczowe do poziomu 35% wydatków budżetu Inspekcji.

 

UZASADNIENIE

Od roku 2004 obniżane są wydatki rzeczowe inspektoratów, a rosną obiektywnie koszta (opłaty, podatki, wydatki na delegację, sprzęt i inne). Skutek finansowy to dodatkowe 18 milionów na wydatki rzeczowe dla inspektoratów.

Nowe stanowiska pracy kosztować będą po ok. 10.000 zł na jedną osobę, zatrudnionych będzie 1547 pełnych etatów, co stanowi wydatek 15.470 tys złotych.

Razem wydatki rzeczowe w roku 2006 powinny wynieść 42.470.000 złotych.

 

5. Płace określone na podstawie cytowanego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie zatrudnieni lekarze weterynarii wynagradzani wg załącznika nr 2. 

Tabela mnożników kwoty bazowej służących do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej z uwzględnieniem wysokość wykorzystania średnio mnożnika:

Wyższe stanowisko w służbie cywilnej 0,604-10,850 – wykorzystanie ok. 26%;
Średni szczebel zarządzania 0,604-9,630 – wykorzystanie ok. 17%;
Stanowiska koordynujące i samodzielne 0,540-7,15 – wykorzystanie ok. 25%;
Stanowiska specjalistyczne 0,480-4,34 – wykorzystanie ok. 28%;
Stanowiska wspomagające 0,480-2,713 – wykorzystanie ok. 35%.

Lekarz weterynarii zarabia brutto:
Powiatowy od 2.700 do 4.600 złotych;
Z-ca powiatowego od 1.700 do 3.500 złotych;
Inspektor zatrudniony w PIW-ecie od 1.200 do 2.100 złotych.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wnosi o podniesienie mnożnika zgodnie z obowiązującą tabelą nr 2 cytowanego rozporządzenia do poziomu wykorzystania ok. 50%, co spowoduje zwiększenie nakładów na płace obecnie zatrudnionych lekarzy weterynarii w Inspekcji o kwotę ok. 67.000.000 złotych. 6.

Nadzór i kontrola nad identyfikacją i rejestracją stad bydła.

W Polsce wg ARiMR zarejestrowanych jest stad bydła - stan na 02.02.2005r.: Liczba sztuk bydła w stadzie Liczba stad 1-5 644.203 6-10 134.321 11-20 84.526 21-30 32.753 Powyżej 30 31.018 Razem 946.821 Kontrola 10% stad w tak rozdrobnionych obsadą gospodarstwach wyniesie od 94.000 do 110.000 stad.

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii do wykonania tych zadań potrzebują:
867 etatów – koszt zatrudnienia 31.212 tys. złotych;
wyposażenie w terenowe środki transportu – 21.675 tys. złotych;
urządzenie dodatkowych stanowisk – 28.900 tys. złotych
Razem: 81.787 złotych.

Budżet niezbędny na 2006 r. Nakłady na niezbędną liczbę dodatkowych etatów 108.627.000 Wydatki rzeczowe Inspektoratów Weterynarii 42.470.000 Zwiększenie nakładów na płace 67.000.000 Nadzór i kontrola IRZ 81.787.000 Razem 299.884.000 W przedstawionym zestawieniu nie uwzględniano nakładów na badania monitoringowe bydła i innych gatunków zwierząt oraz kwot przeznaczanych na rezerwę epizootyczną kraju.

Przedstawione wyliczenia stanowią niezbędne kwoty, które powinny być zabezpieczone z Budżetu Państwa dla Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2006.

Na pytania, wątpliwości odpowiemy szczegółowo.Opracował zespół pod przewodnictwem Wiceprezesa KRLW
Mirosława Tomaszewskiego 

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

Do wiadomości:
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 
Główny Inspektorat Weterynarii 
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy 
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 22:33
 

Zebrane Uchwały VI Krajowego Zjazdu Lekarzy-Weterynarii

Email Drukuj PDF

Zebrane uchwały VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 06 2005 r.


Razem 18 uchwał podjętych na VI Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii 
17-19 06 2006 TORUŃ

 1. Uchwała Nr 1/2005/VI, VI KZL-W z 17.06.05 w sprawie Regulaminu VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
 2. Uchwała Nr 2/2005/VI, VI KZL-W z 17.06.05 w sprawie porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
 3. Uchwała Nr 3/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rady Lekarsko- Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 4. Uchwała Nr 4/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 5. Uchwała Nr 5/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 6. Uchwała Nr 6/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001 – 2005
 7. Uchwała Nr 7/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Komisji Rewizyjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 8. Uchwała Nr 8/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie ustalenia liczby członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 9. Uchwała Nr 9/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez komitet protestacyjny ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń lekarzy weterynarii wolnej praktyki
 10. Uchwała Nr 10/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie wykonywania badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy
 11. Uchwała Nr 11/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie etatyzacji stanowiska prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 12. Uchwała Nr 12/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie wysokości składki płaconej przez lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania
 13. Uchwała Nr 13/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie powołania Krajowej Rady Sanitarno-Epizootycznej
 14. Uchwała Nr 14/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii
 15. Uchwała Nr 15/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie wniosku o zmianę zasad finansowania wydziałów medycyny weterynaryjnej
 16. Uchwała Nr 16/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie odpłatności za studenckie praktyki kliniczne
 17. Uchwała Nr 17/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie rzecznika prasowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 18. Uchwała Nr 18/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie postępowania z nierozpatrzonymi przez zjazd wnioskami

 

UCHWAŁA Nr 1/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie Regulaminu VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii


Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

Uczestnicy VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii


§ 1

 1. W VI Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii, zwanym dalej „Zjazdem”, uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci na VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy weterynarii na kadencję 2005-2009, zwani dalej „delegatami”.
 2. Do udziału w Zjeździe upoważnieni są także z głosem doradczym nie będący delegatami na Zjazd członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna lub Zjazd może zaprosić do uczestnictwa w obradach Zjazdu gości i ekspertów.


§ 2

 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Zjazdu i Komisji Zjazdowych.
 2. Delegat może być członkiem tylko jednej Komisji Zjazdowej.
 3. Udział delegata w głosowaniach podczas posiedzeń Zjazdu i Komisji jest jednym z jego podstawowych obowiązków.
 4. Za przyczynę usprawiedliwiającą niemożność wzięcia przez delegata udziału w pracach Zjazdu uważa się:

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym, 
2) wykonywanie pracy zawodowej,
3) inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody.


§ 3

 1. Obecność delegata na posiedzeniach Zjazdu potwierdzana jest własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności każdego dnia przed rozpoczęciem Zjazdu, a także po zakończeniu obrad Zjazdu.
 2. Listy obecności sporządza się oddzielnie dla delegatów i dla pozostałych osób uczestniczących w Zjeździe.

 

ROZDZIAŁ II

Organy Zjazdu


§ 4
Organami Zjazdu są:

 1. przewodniczący Zjazdu,
 2. Prezydium Zjazdu,
 3. Komisje Zjazdowe.


§ 5
Prezydium Zjazdu stanowią przewodniczący Zjazdu, 3 zastępców przewodniczącego i 4 sekretarzy.


§ 6

 1. Organy Zjazdu wybierają delegaci na Zjazd.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom wybranym na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii przez okręgowe zjazdy lekarzy weterynarii, których mandat nie wygasł z przyczyn wymienionych w art. 13 pkt. 2-7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.


§ 7

 1. Prawo zgłoszenia kandydatów do organów Zjazdu przysługuje Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej i każdemu delegatowi na Zjazd.
 2. Zgłoszenie kandydata przez delegata dokonuje się ustnie lub pisemnie, wskazując organ lub funkcję, imię i nazwisko, numer mandatu kandydata i siedzibę okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, której jest członkiem, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło pisemnie, wymaga ono podpisu zgłaszającego.
 3. Liczba kandydatów na członków Prezydium Zjazdu i do Komisji Zjazdowych jest nieograniczona.


§ 8
Przewodniczącego Zjazdu wybiera Zjazd niezwłocznie po otwarciu Zjazdu przez prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.


§ 9

 1. Wybory przewodniczącego Zjazdu przeprowadza prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z pomocą członków Komisji Organizacyjnej Zjazdu.
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Jeżeli na funkcję przewodniczącego Zjazdu:


a) kandyduje tylko jeden delegat, dla ważności jego wyboru wymagane jest oddanie na jego kandydaturę bezwzględnej większości głosów delegatów uczestniczących w Zjeździe,
b) kandyduje więcej niż jeden delegat, a wybrany zostaje ten kandydat, na którego kandydaturę oddano bezwzględną większość głosów delegatów.


W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczy dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał w tym głosowaniu największą liczbę głosów.


§ 10
Przewodniczący Zjazdu:

 1. przeprowadza wybory 3 zastępców przewodniczącego i 4 sekretarzy Zjazdu,
 2. reprezentuje Zjazd,
 3. zwołuje posiedzenia Zjazdu,
 4. przewodniczy obradom Zjazdu,
 5. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 11

 1. Zastępcy przewodniczącego Zjazdu zastępują przewodniczącego Zjazdu w zakresie przez niego określonym.
 2. Sekretarze Zjazdu:

1) dokonują obliczeń głosów delegatów,

2) przyjmują zapisy do głosowania,

3) gromadzą dokumentację Zjazdu,

4) podejmują inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 12
Prezydium Zjazdu:

 1. przeprowadza wybory Komisji Zjazdowych,
 2. rozstrzyga odwołania od decyzji przewodniczącego Zjazdu,
 3. wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 13
Zjazd wybiera spośród delegatów na Zjazd Komisje:

 1. Mandatową,
 2. Regulaminową,
 3. Uchwał i Wniosków,
 4. Wyborczą,
 5. Skrutacyjne.


§ 14
Komisja Mandatowa:

 1. sprawdza ważność mandatów delegatów na Zjazd,
 2. stwierdza uprawnienia Zjazdu do dokonania wyboru jego organów i podejmowania uchwał.


§ 15
Komisja Regulaminowa:

 1. dokonuje wykładni przepisów Regulaminu Zjazdu,
 2. wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 16
Komisja Uchwał i Wniosków:

 1. przedstawia Zjazdowi wnioski o przyjęcie lub odrzucenie projektu uchwały zgłoszonej przez podmiot wymieniony w § 26,
 2. opracowuje projekty uchwał Zjazdu.


§ 17
Zadanie Komisji Wyborczej określa § 32 w zw. z § 26 uchwały nr 78/00/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2000 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów, a zadanie Komisji Skrutacyjnej określa § 32 w zw. z § 24 i 16 ust. 3 tejże uchwały.


§ 18

 1. Komisja Zjazdowa wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach.
 3. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.
 4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu członków.
 5. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu Komisji.

 

ROZDZIAŁ III

Posiedzenia Zjazdu


§ 19

 1. Zjazd obraduje na posiedzeniach.
 2. Każdy dzień obrad stanowi oddzielne posiedzenie Zjazdu.


§ 20

 1. Posiedzenia Zjazdu są jawne. Jawność posiedzeń Zjazdu zapewnia się poprzez umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzenia sprawozdań z obrad Zjazdu.
 2. Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu lub co najmniej 30 delegatów może uchwalić tajność posiedzenia w czasie rozpatrywania określonego punktu porządku obrad Zjazdu.
 3. Zjazd rozstrzyga o tajności obrad bez udziału gości i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku.


§ 21

 1. Obradami Zjazdu kieruje przewodniczący Zjazdu lub w jego zastępstwie wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego przy pomocy sekretarzy Zjazdu.
 2. Przewodniczący Zjazdu czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Zjazdu oraz porządku i powagi na sali posiedzeń.


§ 22

 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom i innym uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Zjazdu.
 2. Delegaci i inni uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad Zjazdu, zapisują się do głosu u sekretarza Zjazdu prowadzącego listę mówców.
 3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu według kolejności zapisów z zastrzeżeniem ust.4.
 4. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu prezesowi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przewodniczącemu Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz gościom Zjazdu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu.
 5. Uczestnik Zjazdu zamiast ustnej wypowiedzi może złożyć głos na piśmie, który będzie stanowić załącznik do sprawozdania stenograficznego.


§ 23

 1. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od spraw objętych przedmiotem obrad Zjazdu. 
  Po dwukrotnym zwróceniu uwagi mówcy przewodniczący Zjazdu może odebrać temu mówcy głos.
 2. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uczestnikowi Zjazdu uwagę, jeżeli zakłóca on porządek obrad.
 3. Od decyzji przewodniczącego Zjazdu, o której mowa w ust. 1 i 2, uczestnik Zjazdu może odwołać się do Prezydium Zjazdu, które rozstrzyga sprawę niezwłocznie po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej. Decyzję Prezydium Zjazdu o rozstrzygnięciu odwołania podaje się do wiadomości Zjazdu. Decyzja Prezydium Zjazdu jest ostateczna.


§ 24

 1. Przemówienia delegatów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 10 minut.
 2. W debacie nad daną sprawą delegat może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne przemówienie delegata w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 3. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
 4. Przewodniczący Zjazdu może udzielić delegatowi głosu dodatkowo lub przedłużyć czas przemówienia.


§ 25

 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad Zjazdu lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędów albo zrozumianego wadliwie przytoczonego stwierdzenia mówcy. Wystąpienie w tych sprawach nie może trwać dłużej niż trzy minuty.
 2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem obrad Zjazdu i przebiegu posiedzenia.
 3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia, 
2) zamknięcie listy mówców,
3) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
4) przejście do porządku dziennego,
5) odesłanie do komisji,
6) głosowanie bez dyskusji,
7) zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania,
8) ograniczenie czasu przemówień,
9) głosowanie imienne,
10) przeliczenie głosów,
11) stwierdzenie kworum.

4. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym wymienionym w ust. 3, pkt 1-10:

1) po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, 
2) większością głosów obecnych na sali delegatów.


§ 26
Projekt uchwały może zgłosić każdy delegat, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, Prezydium Zjazdu oraz Komisja Uchwał i Wniosków.


§ 27

 1. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej przewodniczącemu Zjazdu.
 2. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały.
 3. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt uchwały do czasu poddania projektu pod głosowanie, a także zgłasza autopoprawki.
 4. Każdy projekt uchwały przed poddaniem go pod głosowanie Zjazdu powinien być zaopiniowany przez Komisję Uchwał i Wniosków. Komisja wyraża opinię o projekcie w formie wniosku po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej formalnej poprawności projektu i jego zgodności z obowiązującym prawem.
 5. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia Zjazdowi wniosek o:

1) przyjęcie projektu uchwały bez poprawek,

2) przyjęcie projektu uchwały z określonymi poprawkami,

3) odrzucenie projektu uchwały.

6. Przepisy ust. 1-5 nie dotyczą uchwały podjętej w wyniku rozpatrzenia wniosku formalnego.


§ 28
Przewodniczący Zjazdu zarządza doręczenie delegatom na Zjazd projektów uchwał zgłoszonych na Zjeździe.


§ 29

 1. Prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwały przysługuje na posiedzeniu Zjazdu każdemu delegatowi oraz organom wymienionym w § 4.
 2. Komisja Uchwał i Wniosków obowiązana jest zaopiniować zgłoszone poprawki, o których mowa w ust. 1, jeżeli mają one charakter merytoryczny.


§ 30
Po wyczerpaniu listy mówców zapisanych do głosu mogą przemawiać jedynie wnioskodawca i przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, następnie przewodniczący Zjazdu zamyka dyskusję.


§ 31

 1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem przez przewodniczącego Zjazdu delegatów do głosowania.
 2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki wraz z mandatem delegata.
 3. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Zjazd większością głosów delegatów na wniosek Prezydium Zjazdu lub na pisemny wniosek poparty co najmniej przez 30 delegatów. Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu listy; delegaci kolejno, w porządku alfabetycznym, wzywani przez sekretarza Zjazdu, wrzucają do urny kartkę do głosowania opatrzoną swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem mandatu.
 4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Zjazdu. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji, z zastrzeżeniem § 34.


§ 32

1. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony,

2) głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,

3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

2. Przewodniczący Zjazdu ustala kolejność głosowa projektów uchwał.


§ 33

 1. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd, z zastrzeżeniem § 25, ust. 4, pkt 2.
 2. Uchwały Zjazdu podpisują członkowie Prezydium Zjazdu.


§ 34

 1. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Zjazd może dokonać reasumpcji glosowania.
 2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
 4. Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 delegatów.
 5. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.


§ 35
W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazdu może podejmować:

 1. rezolucje – zawierające wezwanie określonego podmiotu do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego działania,
 2. deklaracje – zawierające zobowiązanie samorządu lekarzy weterynarii do określonego postępowania,
 3. apele – zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
 4. oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

 

ROZDZIAŁ IV

Wybory


§ 36
Wybory prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, członków Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców odbywają się na zasadach i w trybie określonym uchwałą nr 78/00/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2000 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów.

 

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe


§ 37
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie, z tym że Prezydium Zjazdu po jego zamknięciu wykonuje czynności określone w § 38.


§ 38

 1. Z przebiegu posiedzenia Zjazdu sporządza się stenogram, sprawozdanie stenograficzne oraz protokół, które stanowią jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
 2. Przebieg Zjazdu utrwala się również na elektronicznych nośnikach głosu.
 3. Sprawozdanie stenograficzne obejmuje opracowany pod względem redakcyjnym i stylistycznym pełny zapis stenogramu przebiegu obrad. Głos w dyskusji złożony na piśmie, a nie wygłoszony stanowi załącznik do sprawozdania stenograficznego. O złożeniu takiego głosu dokonuje się wzmianki w protokóle.
 4. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis o przebiegu obrad, a także w załącznikach pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, innych materiałów rozpatrywanych przez Zjazd oraz listy obecności.
 5. Sprawozdanie stenograficzne i protokół posiedzenia Zjazdu powinny być opracowane pod względem redakcyjnym i stylistycznym i podpisane przez członków Zjazdu, a ponadto sprawozdanie stenograficzne – przez sporządzającego to sprawozdanie, a protokół również przez protokolanta.
 6. Stenogram, sprawozdanie i protokół posiedzenia Zjazdu wyłożone będą do wglądu uczestników Zjazdu w lokalu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie, przy al. Przyjaciół 1, w okresie 10-31 lipca 2005 r. w każdy dzień roboczy w godz. 8-16.
 7. Kopi protokółu posiedzeń Zjazdu Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prześle do 10 lipca 2005 r. do okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych, które wyłożą kopie protokółów do wglądu uczestników Zjazdu w okresie 18-31 lipca 2005 r. w każdy dzień roboczy w godzinach pracy biura Rady.
 8. Delegat oraz każdy uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, wprowadzając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści sprawozdania stenograficznego albo protokółu posiedzenia Zjazdu, przesyłając je Prezydium Zjazdu do 5 sierpnia 2005 r.
 9. Prezydium Zjazdu rozstrzyga poprawki zgłoszone do sprawozdania stenograficznego i protokółu posiedzenia Zjazdu do 20 sierpnia 2005 r.
 10. Decyzja Prezydium Zjazdu o uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonej poprawki jest ostateczna.
 11. Protokół po uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych poprawek uważa się za przyjęty.
 12. Prezydium Zjazdu pokaże Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej sprawozdanie stenograficzne i protokół Zjazdu do 25 sierpnia 2005 r.


§ 39
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Prezydentowi Rzeczypospolitej, marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innym właściwym instytucjom i organizacjom.


§ 40
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 2/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii


Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) uchwala się porządek obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, stanowiący załącznik do uchwały.

Załącznik do uchwały nr 2/2005/VI VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

PORZĄDEK OBRAD

VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 17-19 czerwca 2005 r. Toruń

 

17 czerwca 2005 r.


I posiedzenie plenarne godz. 10-13

 

1. Wprowadzenie sztandaru Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

2. Przywitanie gości i delegatów

3. Wystąpienie prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

4. Wręczenie odznaczeń państwowych

5. Wręczenie odznaczeń resortowych

6. Wręczenie Medali Honorowych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

7. Wręczenie odznak „Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego MERITUS”

8. Wystąpienia gości

9. Koncert

 


II posiedzenie plenarne godz. 15-20

 

10. Wybory

1) przewodniczącego VI Krajowego Zjazdu Lekarzy-Weterynarii

2) wiceprzewodniczących i sekretarzy Zjazdu

3) Komisji Mandatowej 3 osoby

4) Komisji Uchwał i Wniosków 7 osób

5) Komisji Regulaminowej 3 osoby

11. Przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu

12. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu

13. Wybór Komisji Wyborczej

14. Sprawozdania kadencyjne ustępujących organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
2) Krajowej Komisji Rewizyjnej

15. Komunikat Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Zjazdu

16. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi ważnymi sprawami kadencyjnymi

17. Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i o udzieleniu absolutorium 
2) Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
4) Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

18 czerwca 2005 r.


III posiedzenie plenarne godz. 8-13:30


18. Wybory prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

1) zgłaszanie kandydatów na prezesa KRL-W 
2) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na prezesa KRLW
3) wystąpienia programowe kandydatów i odpowiedzi na zapytania
4) zgłaszanie kandydatów na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

5) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

6) wystąpienia programowe kandydatów i odpowiedzi na zapytania

19. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów prezesa KRLW i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

20. Głosowanie

21. Ogłoszenie wyników wyborów prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 


IV posiedzenie plenarne godz. 15-20

 

22. Podjecie uchwały w sprawie liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

23. Wybory:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów
2) zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów
4) Krajowej Komisji Rewizyjnej
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów

24. Wybory Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

25. Dyskusja

26. Głosowanie nad kandydatami do organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

27. Przedstawienie projektów uchwał Zjazdu

28. Dyskusja na projektami uchwał Zjazdu

 

19 czerwca 2005 r.


V posiedzenie plenarne godz. 9-13

 

29.Ogłoszenie wyników wyborów do:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
2) zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
4) Krajowej Komisji Rewizyjnej

30. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu-ciąg dalszy

31. Głosowanie nad uchwałami Zjazdu

32. Wolne wnioski

33. Zakończenie obrad 


UCHWAŁA Nr 3/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951), o rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005 - zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 4/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001–2005, udziela absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005.

UCHWAŁA Nr 5/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz.1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres III kadencji w latach 2001 – 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 6/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres III kadencji w latach 2001 – 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 7/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres III kadencji w latach 2001 – 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 8/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARIIz dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) uchwala, co następuje:


§ 1
Ustala się liczbę członków:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w tym:

a) prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 
b) 16 prezesów okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych,
c) 16 lekarzy weterynarii wybranych przez VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,

2) Krajowej Komisji Rewizyjnej – 8 lekarzy weterynarii 
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego – 21 lekarzy weterynarii
4) zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – 8 lekarzy weterynarii


§ 2
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 9/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez komitet protestacyjny ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń lekarzy weterynarii wolnej praktyki


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
Zjazd uznaje protest przeprowadzony w sierpniu 2004 r. za zasadny i legalny


§2
Wszystkie działania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki były wyrazem troski o status zawodu lekarza weterynarii


§3
Zjazd potępia wszelkie restrykcje, które dotknęły organizatorów i uczestników protestu


§4
Zjazd postanawia, aby skutkujące do chwili obecnej niezgodne z prawem restrykcje wobec organizatorów i uczestników protestu zostały natychmiast cofnięte


§5
Zjazd zobowiązuje nowo wybraną Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do pilnego wznowienia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi rozmów dotyczących wszystkich postulatów zgłoszonych przed protestem


§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 10/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie wykonywania badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 i nr 240 poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwraca się do lekarzy weterynarii o niewykonywanie badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy do czasu uregulowania treści umów dotyczących tych badań oraz ustalenia właściwego wynagrodzenia lekarzy weterynarii wykonujących te czynności w ramach wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 11/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie etatyzacji stanowiska prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii postanawia, aby stanowisko prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej było pełnione w ramach etatowego zatrudnienia.


§2
Zjazd zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do podjęcia uchwały o wysokości wynagrodzenia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z tytułu zatrudnienia.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej należnej od lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
Lekarze weterynarii emeryci i renciści, nie osiągający przychodów z tytułu zarobkowania, obowiązani są do uiszczania składki członkowskiej z tytułu przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej w wysokości 10 zł miesięcznie.


§2
Z kwoty, o której mowa w §1, 8 zł należne jest Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, a 2 zł okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej, której lekarz weterynarii, o którym mowa w § 1, jest członkiem.


§3
Okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne zobowiązane są do przekazywania Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej wykazu lekarzy weterynarii, o których mowa w §1, do 10 dnia każdego miesiąca.


§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 13/2005/III VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Rady Sanitarno-Epizootycznej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
Zobowiązuje się Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie Rady Sanitarno-Epizootycznej.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 14/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1

 1. Upoważnia się Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do powołania Krajowego Komitetu Akredytacyjnego do spraw ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii.
 2. Kształcenie, o którym mowa w ust.1, odbywać się będzie w ramach Continuing Proffesional Development opracowanego przez Europejską Federację Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe).


§2
Ustala się, że Krajowy Komitet Akredytacyjny będzie działać na podstawie regulaminu określającego zasady prowadzenia ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii.


§3
Zobowiązuje się okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne do prowadzenia indywidualnej ewidencji z ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii według zasad ustalonych przez krajowy komitet akredytacyjny.


§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 15/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie wniosku o zmianę zasad finansowania wydziałów medycyny weterynaryjnej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną o wystąpienie z wnioskami do:

 1. Ministra Edukacji i Sportu o zmianę zasad finansowania Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej poprzez zmianę współczynnika kosztochłonności kształcenia studentów do 6,
 2. Ministra Edukacji i Sportu o finansowanie praktyk studentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej,
 3. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o finansowanie stażów zawodowych absolwentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie odpłatności za studenckie praktyki kliniczne


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do podjęcia starań o wprowadzenie zerowej stawki odpłatności za studenckie praktyki kliniczne.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 17/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie rzecznika prasowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do powołania rzecznika prasowego odpowiedzialnego za przekazywanie informacji środkom masowego przekazu i kształtowanie opinii publicznej na tematy związane z zawodem lekarza weterynarii.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 18/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie postępowania z nierozpatrzonymi przez Zjazd wnioskami


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz.1567 i nr 240, poz.2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii postanawia, że nierozpatrzone podczas trwania Zjazdu uchwały i wnioski zostaną przekazane Krajowej Radzie Lekarsko- Weterynaryjnej celem ich rozpatrzenia i wykorzystania.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:39
 

Uchwała 7/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 7/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie powołania przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną zespołów do prac legislacyjnych nad projektami ustaw i rozporządzeń oraz do spraw organizacyjnych


Na podstawie art.39, ust.1, pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz.1567, zm. Nr 240, poz.2052; z 2003 r. Nr 208, poz.2018 i z 2004 r. Nr 11, poz.95) uchwala się, co następuje:


§1
Powołuje się niżej wymienione zespoły robocze:

 1. Zespół do spraw opłat i wynagrodzeń lekarzy weterynarii z tytułu wyznaczenia w składzie: Wacław Czaja, Zdzisław Jabłoński, Julian Kruszyński, Krzysztof Matras, Andrzej Moskal, Piotr Skrzypczak i Jerzy Smogorzewski.
 2. Zespół do spraw Bilansu Otwarcia nowej kadencji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w składzie: Zdzisław Jabłoński, Andrzej Juchniewicz, Andrzej Lisowski, Marek Mastalerek, Piotr Skrzypczak i Jerzy Smogorzewski oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Zespół do spraw Farmacji w składzie: Tomasz Górski, Jarosław Kaba, Jacek Łukaszewicz, Marek Mastalerek, Tadeusz Perskiewicz, Piotr Skrzypczak i Jacek Sośnicki.
 4. Zespół do spraw Pasz w składzie: Stanisława Dębińska, Maciej Gajęcki, Jacek Karwacki, Krzysztof Strawa i Maria Wiechetek.
 5. Zespół do spraw ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego: Zdzisław Jabłoński, Marek Mastalerek, Włodzimierz Przewoski i Krzysztof Strawa.


§2
W prace Zespołów, o których mowa w § 1, włączać się będą Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Tadeusz Jakubowski i Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Marek Mastalerek.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:39
 

Uchwała 4/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 4/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie zatrudnienia Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Na podstawie art.39, ust.1, pkt.1 i art.64, ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz.1567, zm. Nr 240, poz.2052; z 2003 r. Nr 208, poz.2018 i z 2004 r. Nr 11, poz.95) - w celu usprawnienia działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uchwala się, co następuje:

§1 
Postanawia się zawrzeć, na czas trwania kadencji organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i pełnienia funkcji Sekretarza KRL-W w latach 2005-2009, umowę o pracę na stanowisko Dyrektora Biura Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Sekretarzem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, lek. wet. Markiem Mastalerkiem w wymiarze 1 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 6000,00 zł brutto.

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2005 r.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:39
 

Refleksje na temat warsztatów psychoedukacyjnych dla lekarzy weterynarii

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Refleksje na temat warsztatów psychoedukacyjnych dla lekarzy weterynarii, pt. „Jak korzystać ze stresu”, które odbyły się 9-10 kwietnia 2005 na Wydziale SGGW w Warszawie.

 

Jak to się stało...

Pomysł powstania warsztatów psychoedukacyjnych, dotyczący radzenia sobie ze stresem w praktyce lekarskiej, „radzenie sobie z klientami” :-), dla lekarzy weterynarii, narodził się dzięki znajomości lekarzy z psychologami. To, co zdarzyło się 9 i 10 kwietnia 2005, nie miałoby miejsca, bez aktywnej współpracy obu środowisk, w czasie przygotowań i w czasie ich trwania. Sądzę, że właśnie to zaangażowanie stron, przyczyniło się do tak aktywnych zajęć. Stąd też, pomysł na napisanie krótkich refleksji. Oczywiście nie byłoby to możliwe beż propozycji dr Marka Nowickiego, umieszczenia tego na stronie oraz akceptacji prezesa dr Tadeusza Jakubowskiego.

Droga do realizacji....

Początek, to pomysł i wspólnik do podjęcia ryzyka. Idea wykuła się dość dawno. Znalezienie drugiego entuzjasty było trochę trudniejsze. Czekanie zostało jednak wynagrodzone. Drugim zapaleńcem, pełnym pomysłów, zaangażowania i wiary, okazała się mgr Justyna Kuczmierowska. Następnie, znany mi lekarz weterynarii, jeden z ojców warsztatów, zasugerował udanie się do prof. Jacka Szczawińskiego. Udałyśmy się do Niego, we dwie. Wówczas jeszcze nie byłam pewna, czy środowisko jest zainteresowane takimi zajęciami. Profesor okazał się naszym pierwszym sprzymierzeńcem, który pokierował nas dalej. Zgodnie z jego wytycznymi, udałyśmy się do Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Cały czas miałam przekonanie, że będzie trudno. Ku mojemu zaskoczeniu pomysł spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem, przejawiającym się konkretnym wsparciem. Ze względu na dość duże koszty podobnych zajęć – częściowym ich dofinansowaniem. Po tak miłych początkach, pojawiły się trudności.

Marketing...

Pomimo takiego wsparcia, pomocy i entuzjazmu z naszej strony, znalezienie chętnych do wzięcia udziału w warsztatach, okazało się dużo trudniejsze. Zajęcia, jakie proponujemy, techniki w nich wykorzystywane, wymagają odpowiedniej dynamiki grupowej, która może się pojawić wyłącznie przy pewnej liczbie osób. W związku z powyższym, jest określona ich zarówno minimalna, jak i maksymalna ilość. Po zaproponowaniu kilku terminów, odpowiednia liczba uczestników, zebrała się dopiero na trzeci.
Trudności mogły być spowodowane różnorodnymi czynnikami, m.in.:

 • Bardzo długi tydzień pracy lekarzy
 • Duża popularność obecnie różnego rodzaju kursów zawodowych i studiów podyplomowych, w przypadku czasu, konkurencyjnych dla warsztatów,
 • Brak tradycji uczestnictwa w podobnych zajęciach

 

Pionierzy....

W związku z powyższym, może to nie był dopiero trzeci termin, a już trzeci?
Zastanawiałam się, któż to zdecydował się zrezygnować z innych ważnych spraw i przybyć? Byłam nastawiona na opór grupy, krytykę i trudności z braniem udziału w pewnych ćwiczeniach. Życie, jak to czasem bywa, zaskoczyło mnie jednak zupełnie.
Uczestnicy warsztatów, okazały się osobami bardzo aktywnymi i wymagający. Byli bardzo otwarci, pochłaniali informacje z dużą uwagą i zaangażowaniem. Pojawiały się dyskusje, które niestety musiały być ucinane, z powodów czasowych. Trudne, moim zdaniem ćwiczenia psychologiczne, były realizowane bez większych wahań. Wszystko to wytworzyło, dużą aktywność grupy, mimo stosunkowo małej jej liczebności. Jednym słowem były to niezapomniane warsztaty, inspirujące do następnych.

Monika Żurawicka„JAK KORZYSTAĆ ZE STRESU?”

Warsztaty dla lekarzy weterynarii

Jeśli tylko nauczyć się z niego korzystać, to byłoby, z czego. Można tu choćby dla przykładu nadmienić takie stresujące sytuacje w pracy lekarza weterynarii jak:

 • relacje z właścicielami zwierząt: wyniosłymi, bezczelnymi, wymagającymi, pogardliwymi, gadułami, dłużnikami, paniusiami z Yorkiem, wszechwiedzącymi mądralami (lista typów właścicieli zwierząt jest bardzo długa, zapewne każdy mógłby do niej dopisać własne przykłady).
 • na dodatek ciężko chorzy pacjenci: cierpiący, gryzący, drapiący, nie dający się uleczyć.
 • I pracownicy: wciąż wymagający, wiecznie niezadowoleni, chcący więcej pieniędzy.
 • Do tego przełożeni: za mało płacący, za dużo wymagający, za mało wspierający.
 • I koledzy i koleżanki po fachu różni: rywalizujący, zajęci, zmęczeni, przepracowani.
 • Brak czasu i pośpiech.
 • Biurokracja, przez którą trudno się przebić.
 • I własne ograniczenia: zmęczenie, poczucie niekompetencji, pomyłki.

Na niektóre z tych „stresorów”, nie mamy bezpośredniego wpływu. Nie pokonamy przecież śmierci, jeśli przyszedł na nią czas. Nie zmienimy klientów, jeśli stawali się „sobą” przez całe życie. Inne zaś „stresory” takie, jak niedoskonałe przepisy prawne, wygórowane oczekiwania i niewystarczający szacunek do lekarzy weterynarii, wymagają zaciętości i lat ciężkiej pracy, aby przyjęły inną, satysfakcjonującą „formę”. Jedyne (aż), co możemy zmienić szybko i bardzo realnie to własne postrzeganie, odczuwanie, doświadczanie oraz zachowanie. A czasami nasza zmiana paradoksalnie wpływa na świat (ten trudno zamienialny).

„Jeśli Ci źle to dobry znak, bo lepiej może być”. Nasze warsztaty to dobry początek tego „lepiej”. To czas refleksji nad sobą, nad swoimi celami, potrzebami i uczuciami. To miejsce, w którym można przypomnieć sobie swój młodzieńczy zapał do bycia lekarzem weterynarii i postawić sobie realne cele zawodowe. To czas, w którym można spotkać siebie i drugiego człowieka. Odkryć siłę do radzenia sobie z trudnościami.

To miejsce, w którym można brać dla siebie garściami, jeśli się tylko chce i potrzebuje oddechu. Niektórzy cieszą się odkryciem, że nie są sami, że inni mają podobne problemy. Inni zaś wynoszą z warsztatów nowy sposób rozmowy z trudnymi właścicielem lub wykorzystującym szefem. Są też tacy, którzy odświeżają pamięć o dawnych pasjach lub nabierają odwagi do pielęgnowania nowych, które świetnie służą oderwaniu się od przytłaczającej rzeczywistości.

Innymi słowy, warsztaty to przystanek dla strudzonych i zmęczonych, stacja paliwowa dla doświadczonych i początkujących, ciekawe przeżycie dla świadomych i chcących jeszcze bardziej świadomie i radośnie wykonywać swój zawód w służbie braciom mniejszym.


Justyna Kuczmierowska


Poprawiony: środa, 23 września 2009 10:17
 

Zapytanie o badanie bydła w kieruku ebb

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Zwracam się z zapytaniem do lekarzy wet. w powiecie otwockim badających bydło - czy będą wykonywać dwukrotne badanie bydła w kierunku ebb?

Proszę o odpowiedź na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (odpowiadając można również skorzystać z opcji komentarzy dla tego artykułu - Administrator)

Poprawiony: środa, 23 września 2009 10:19
 

Sprawozdanie Prezesa WIL-W za okres 2001-2005

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie Prezesa Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres 2001-2005


Cztery lata jakie minęły od rozpoczęcia kadencji Rady WIL-Wet splotły się z doniosłymi wydarzeniami w naszym życiu publicznym, samorządowym, gospodarczym i politycznym. Najbardziej pilnymi zadaniami w tym czasie było dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego.

W latach 2002,2003 zajmowaliśmy się problemami znakowania i identyfikacji bydła . Uznaliśmy ,że lekarze województwa mazowieckiego powinni włączyć się aktywnie do akcji. Wielu lekarzy wykonywało znakowanie, które było dla nich źródłem dodatkowego przychodu. W tym czasie powołaliśmy również 2 nadzwyczajne komisje ds. laboratoriów weterynaryjnych i ds. pracy nad ustawą Prawo Farmaceutyczne i aktami wykonawczych do tej ustawy. Sprawozdania z prac tych komisji zamieszczone są w sprawozdaniu. W imieniu Rady serdecznie dziękuję wszystkim członkom tych komisji za ich pełną poświecenia pracę. Również w tym czasie trwały w sejmie prace nad ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt. Dzięki naszym staraniom udało się wykreślić zapisy dyskryminujące lekarzy weterynarii zatrudnionych na uczelniach - zapis mówiący, że nie mogą oni być właścicielami zakładu leczniczego dla zwierząt. Oceniając z perspektywy tę ustawę można stwierdzić, że od tego jak będzie ona przez nas stosowana takie będą jej skutki. Jak będą pracowali technicy weterynarii i kto będzie właścicielem zakładów leczniczych dla zwierząt.

Również w tych latach Polska w szybkim tempie musiała nadrobić zaległości w przystosowaniu całego prawa, w tym prawa weterynaryjnego, do standardów europejskich. Wszyscy wiedzieli, że jest to konieczne, ale prace legislacyjne postępowały w ślimaczym tempie . Dopiero w latach 2003 i 2004 nastąpiło nadzwyczajne przyśpieszenie procedowania nad ustawami i aktami wykonawczymi – rozporządzeniami weterynaryjnymi. Spowodowało to niezwykłą nerwowość w ustanawianiu prawa. Projekty dokumentów do opiniowania przysyłano do naszej Izby z terminami do wykonania kilkunastogodzinnymi lub „ na wczoraj”. Nieprzestrzeganie przez Rząd ustawowego trybu konsultacji kwalifikowało wiele aktów prawnych do zaskarżenie w Trybunale Konstytucyjnym, czego nie podejmowano z powodu braku sił i środków ale również z poczucia odpowiedzialności za sprawy kraju, co zwykle nie było doceniane przez stronę rządową. Wiele aktów prawnych trzeba było natychmiast poprawiać z powodu błędów legislacyjnych. Ułomność ustanowionego prawa weterynaryjnego ciąży do dnia dzisiejszego na funkcjonowaniu naszego zawodu. W związku z narastającymi problemami Zjazd Lekarzy Weterynarii WIL-Wet w 2004 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do KRL-Wet o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w celu omówienia aktualnych zagrożeń i stanu weterynarii w Polsce. Nasza inicjatywa nie została podjęta przez KRL-Wet i przez rady okręgowe Izby. 
Dzień akcesji Polski w Unii Europejskiej zastał naszą weterynarię bez niezbędnych rozporządzeń lub z niekorzystnymi dla naszego zawodu aktami wykonawczymi do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

W przypadku rozporządzenia Ministra R i RW z dnia 28 kwietnia 2004 roku „ w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną , miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej „ (Dz.U.nr 100, poz.1019) nie przeprowadzono ostatecznej konsultacji z samorządem lekarzy weterynarii. W opłatach zostały znacznie zaniżone ceny za usługi w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa , co skutkowało i skutkuje obniżeniem przychodów Inspekcji Weterynaryjnej, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych. Nie dokonano podwyżek cen za badania monitoringowe bydła. Brak było jednoznacznego określenia regulacji obowiązujących w kwestii naliczania, pobierania i odprowadzania podatku VAT od wartości świadczonych usług. Wszystkie te sprawy spowodowały ogólnopolski protest lekarzy weterynarii. Prezes , Rada i Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej byli inicjatorami opracowania kilku stanowisk KRL-Wet dotyczących opiniowania aktów prawnych oraz apelu z dnia 11 maja 2004 r. „ do lekarzy weterynarii, członków okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych o odmowę zawierania umów z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności z wyznaczenia „. Nie było rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania lekarzy weterynarii wyznaczanych do wykonywania czynności urzędowych. Brak klarownego stanowiska Izby Krajowej , wobec narastających problemów w zawodzie, spowodowała zaangażowanie się moje i członków Rady WIL-Wet w prace Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki. Ja i przedstawiciele Rady WIL-Wet uczestniczyliśmy we wszystkich zjazdach, spotkaniach i w negocjacjach z rządem prowadzonych przez Porozumienie i naszą Izbę. Na specjalnie organizowanych zebraniach, lekarze weterynarii województwa mazowieckiego zostali szczegółowo poinformowani o przyczynach naszego sporu z rządem oraz mieli możliwość wyrażenia swojego poparcia dla protestu poprzez tajne głosowanie. Opinia co do konieczności protestu wyrażona przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy pracujących w Inspekcji była zgodna. Około 100% lekarzy poparło protest. Wspólnie z Porozumieniem opracowaliśmy postulaty do negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (załączono w materiałach). Niestety nie było w tym czasie żadnej konstruktywnej współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Piotrem Kołodziejem i jego zastępcami. Na rozmowy konsultacyjne w GIW zapraszani byli selektywnie reprezentujący KRL-Wet lekarze pracujący w Inspekcji, a nie dopuszczani byli do rozmów przedstawiciele lekarzy wolnej praktyki . Pomimo naszego protestu nie było w tej sprawie zdecydowanej reakcji Prezesa i większości członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. We wcześniejszych konferencjach uzgodnieniowych również nie uczestniczyli przedstawiciele lekarzy wolnej praktyki. Dlatego niewłaściwi negocjatorzy łatwo oddawali nie swoje pieniądze ( zgoda w sierpniu 2003 na zmianę rozporządzenia Min RiRW z 14 lutego 2003 roku). W czasie trwania protestu pracownicy GIW dopuścili się uchybień wobec naszego zawodu, deprecjonując pracę lekarzy urzędowych oraz przedstawiając ich jako krezusów finansowych niewłaściwie wykonujących swoje obowiązki. Pomimo , że zostały złożone wnioski wobec tych osób do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sprawa nie jest we właściwym tempie prowadzona. Prowadzący sprawę Rzecznik Krajowy jest pracownikiem Inspekcji przez co jest skrępowany przy osądzaniu swoich przełożonych, gdyż uzależniony jest od nich służbowo. O przebiegu protestu informowaliśmy na stronie internetowej WIL-Wet oraz szczegółową informacje otrzymywali delegaci na Zjazd WIL-Wet. Faktycznie do dnia dzisiejszego protest nie został zakończony. Został nagłośniony w mediach i skonsolidował dużą liczbę lekarzy pracujących w terenie. Lekarze w naszym województwie w większości uczestniczyli w proteście, a pracownicy Inspekcji kosztem swoich innych obowiązków wykonywali za nich czynności urzędowe. Jednak w przyszłości przy upominaniu się o swoje prawa i warunki do godnego wykonywania zawodu powinniśmy być jeszcze bardziej jednomyślni, zdyscyplinowani i solidarni.

Nasza Rada wielokrotnie apelowała o naprawę funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej poprzez jej lepsze finansowanie, zwiększenie liczby etatów przy lawinowo rosnących obowiązkach. Nadmiar pracy i brak pieniędzy rodzi frustrację u naszych kolegów zatrudnionych w Inspekcji i może być korupcjogenny. W postulatach Porozumienia domagaliśmy się, właściwego dla wykształcenia i nakładu pracy, wynagradzania pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Domagaliśmy się również zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych do wykonania czynności urzędowych, opłacanych z budżetu - wykupywanie bydła chorego na białaczkę i innych. Nie stosowanie obowiązującego prawa przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt naraża nasz kraj na poważne konsekwencje gospodarcze , zagraża bezpieczeństwu epizootycznemu kraju i kompromituje cały nasz zawód.
Do dnia dzisiejszego negocjujemy sprawę umów zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia. Proponowany przez GLW wzór umowy jest wyjątkowo jednostronny i nie zabezpiecza interesów lekarzy. Umowa wymusza oświadczenie, że nie wnosi on o opłacanie na jego rzecz składek na ubezpieczenia społeczne. Umowa narzuca lekarzowi status osoby fizycznej („cywilnej”), nie dopuszcza możliwości jej podpisania przez podmiot gospodarczy. Wiemy, że nadzór weterynaryjny w zakładach mięsnych o dużej zdolności ubojowej musi być traktowany jako czynność zespołowa i ograniczenie tej formy przez podpisywanie umów indywidualnych w poważny sposób utrudnia prawidłowe funkcjonowania tego nadzoru. Lekarze ci pracują bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, bez osłony socjalnej, bez płatnych urlopów zatrudniając się fikcyjnie na ¼ etatu w bardzo dziwnych miejscach. Wcześniej zabezpieczali to sobie w ramach działalności podmiotu gospodarczego. Sytuacja ta urąga zdrowemu rozsądkowi i godności osobistej każdego lekarza weterynarii i świadczy o ciężkiej chorobie systemu.

Umowa w proponowanej formie dopuszcza możliwość jej podpisania przez lekarzy weterynarii, którzy nie wykonują działalności w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt i jest sprzeczna z ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz z ustawą Prawo Farmaceutyczne.


Uważamy, że należy konsekwentnie dążyć do unormowania w najbliższym czasie tych wszystkich spraw, których funkcjonowanie w dzisiejszym kształcie paraliżuje nasz zawód.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy wdrażanie w życie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Ustawa ta wymusza podwyższenie standardów warunków, w jakich wykonujemy nasze usługi. Tylko od nas zależy jak zostanie ona skonsumowana . Musimy pamiętać , że zostało nam bardzo mało czasu, żeby dokonać rejestru i kontroli wszystkich zakładów leczniczych dla zwierząt do końca 2005 roku. Została uwolniona od wyznaczania i finansowego rozliczania przez PLWet czynność profilaktycznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Lekarze w dużych miastach są bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, natomiast lekarze w powiatach ziemskich muszą się sami dyscyplinować ustalając zakres terytorialny prowadzonych przez siebie szczepień. Rada proponuje w tej sprawie odpowiedni projekt uchwały Zjazdu.

Dużym sukcesem zakończyło się staranie lekarzy weterynarii o możliwość wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących w celach niehandlowych - psów, kotów i fretek. Stanowisko Prezesa Warszawskiej Izby doprowadziło do uchwalenia przez KRL-Wet odpowiedniej uchwały w tej sprawie przy znacznym sprzeciwie kilku kolegów. Trzeba pamiętać , że do 28 września 2004 nie zapadła jeszcze decyzja, kto będzie obsługiwał wystawianie paszportów dla wymienionych zwierzat, gdy wiadomo było że system musi rozpocząć działanie od 01 października 2004 roku. W rozmowach z V-ce Ministrem J. Pilarczykiem,, w obecności przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz GIW, reprezentowałem z kolegą T. Perskiewiczem KRL-Wet. Pomimo , że termin do podjęcia działania był wydawało się beznadziejny , oświadczyłem Ministrowi, że Izba podejmuje się zadania i w ciągu 4 dni uruchomi system wystawiania paszportów w całej Polsce. Przedstawiliśmy Ministrowi warunki, które musi spełnić abyśmy podjęli zadanie. Podjęta przez nas decyzja została źle przyjęta przez Prezesa KIL-Wet. Z korzyści jakie mogą uzyskać lekarze weterynarii, z obsługi paszportów, doskonale zdawał sobie sprawę skarbnik KIL-Wet kolega A. Lisowski , który aktywnie włączył się do wdrażania systemu . Pierwsze wydrukowane w Warszawie, z jednodniowym opóźnieniem, paszporty zostały rozprowadzone przez rady okręgowe Izby i wystawione przez lekarzy weterynarii. W ciągu kilku dni udało nam się sprawnie uruchomić system wydawania paszportów.

Później trzeba było uczestniczyć w pracach legislacyjnych i bronić wcześniej uzyskanych uprawnień samorządu, gdyż w Sejmie różne grupy interesów chciały wyeliminować nas z obsługi systemu paszportowego. Ostatecznie udało się , dzięki intensywnej pracy kilku członków naszej Rady z posłami, obronić w Sejmie uzgodniony z nami wcześniej, rządowy projekt ustawy o paszportach dla zwierząt towarzyszących. Sukces ten w dniu dzisiejszym wyraża się w liczbach – w województwie mazowieckim już 220 lekarzy weterynarii wystawiło ponad 2500 paszportów, przy tym szczepiąc i znakując zwierzęta. Dla wielu jest to znaczące źródło przychodu i stanowi dobrą perspektywę na przyszłość.
Pamiętaliśmy zawsze o naszych Seniorach i wspomagaliśmy ich inicjatywy. W Święto Zmarłych byliśmy na grobach lekarzy weterynarii , którzy od nas odeszli.
Rada wykorzystywała fundusz Koleżeńskiej Kasy Zapomogowej do wspierania koleżanek i kolegów oraz ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
Przez kolejne lata, w ramach posiadanych środków ze składek członkowskich, ubezpieczaliśmy w zakresie OC wszystkich lekarzy weterynarii systematycznie płacących składki.

Podjęliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych w celu pogłębiania wiedzy lekarzy weterynarii i większej integracji ze środowiskiem naukowym. Byliśmy współorganizatorami konferencji , seminariów, warsztatów i szkoleń. Przy tak rozbudowanym prawie weterynaryjnym należy w najbliższym czasie podjąć szersze szkolenia w zakresie znajomości prawa i wdrożyć permanentne szkolenie lekarzy weterynarii.

Jestem zdania, że nasza korporacja powinna być apolityczna. Wiadomo, że każdy z nas ma różne poglądy i sympatie polityczne. I trzeba to uszanować. Nie wolno jednak tych preferencji przenosić na grunt naszego Samorządu. Zwykle kierujemy się w naszym postępowaniu interesem ogólnospołecznym, narodowym, regionalnym i zawodowym – korporacyjnym. Powinniśmy popierać tych polityków, którzy rozumieją zadania naszego zawodu, pomagają w osiąganiu naszych celów i nie przeszkadzają nam. Listę senatorów i posłów , którzy z nami współpracowali w kończącej się kadencji zamieszczamy w naszym sprawozdaniu. Kilku posłów przedstawiło w Sejmie RP interpelacje w naszych sprawach.

Przed naszym Samorządem jest i będzie wiele nowych zadań. Musimy być cierpliwi i konsekwentni w tym co robimy i do czego dążymy. Musimy bronić naszych miejsc pracy oraz poszukiwać nowych możliwości zatrudnienia. Powinniśmy stale podnosić nasze kwalifikacje i jakość świadczonych usług. Wybierać samorząd, który będzie nas godnie reprezentował. Nie powinniśmy bać się walczyć o nasze słuszne sprawy i godne warunki pracy. Wielu osobom w naszym kraju nie zależy na samorządach zawodowych. Przygotowywana jest ustawa o zawodach regulowanych zaufania publicznego tzw „ustawa kagańcowa”, z której wykreślono samorząd lekarzy weterynarii. Przy okazji krytyki samorządów zawodowych mówi się o monopolu korporacyjnym. Znając te zagrożenia powinniśmy wiedzieć, że chodzi tu o przejęcie całkowitego władztwa przez administrację państwową i ręczne sterowanie ludźmi, co doskonale znamy z przeszłości. Poprzez naszą postawę przyczyniajmy się do wzmocnienia naszego Samorządu, wpisanego w demokratyczną strukturę kraju i wykazujmy jak największą aktywność, gdyż w przypadku naszego podzielenia nikt się o nas nie upomni.

Należy pamiętać, że weterynaria polska stanowi jeden organizm złożony z lekarzy wolnej praktyki, lekarzy zatrudnionych w inspekcji, laboratoriach, na uczelniach i innych firmach. Żadna z tych grup nie może być dyskryminowana, poniżana i szantażowana. Ten kto będzie chciał nas podzielić będzie działał na nasza szkodę.

Kończąc chciałbym podziękować za współpracę wszystkim członkom Rady, pracownikom biura WIL-Wet , wszystkim Osobom , które wspomagały Nasz Samorząd oraz władzom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i SGGW za wieloletnią gościnność i życzyć Wszystkim Wszelkiej Pomyślności.
PREZES
dr Tadeusz Jakubowski

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 22:36
 


Strona 11 z 11