ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 18 grudnia2018 r. Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze do 13 grudnia 2018 r.

Start Aktualności
Aktualności

Zebrane Uchwały VI Krajowego Zjazdu Lekarzy-Weterynarii

Email Drukuj PDF

Zebrane uchwały VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 06 2005 r.


Razem 18 uchwał podjętych na VI Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii 
17-19 06 2006 TORUŃ

 1. Uchwała Nr 1/2005/VI, VI KZL-W z 17.06.05 w sprawie Regulaminu VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
 2. Uchwała Nr 2/2005/VI, VI KZL-W z 17.06.05 w sprawie porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
 3. Uchwała Nr 3/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rady Lekarsko- Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 4. Uchwała Nr 4/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 5. Uchwała Nr 5/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 6. Uchwała Nr 6/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001 – 2005
 7. Uchwała Nr 7/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Komisji Rewizyjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 8. Uchwała Nr 8/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie ustalenia liczby członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 9. Uchwała Nr 9/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez komitet protestacyjny ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń lekarzy weterynarii wolnej praktyki
 10. Uchwała Nr 10/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie wykonywania badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy
 11. Uchwała Nr 11/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie etatyzacji stanowiska prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 12. Uchwała Nr 12/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie wysokości składki płaconej przez lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania
 13. Uchwała Nr 13/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie powołania Krajowej Rady Sanitarno-Epizootycznej
 14. Uchwała Nr 14/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii
 15. Uchwała Nr 15/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie wniosku o zmianę zasad finansowania wydziałów medycyny weterynaryjnej
 16. Uchwała Nr 16/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie odpłatności za studenckie praktyki kliniczne
 17. Uchwała Nr 17/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie rzecznika prasowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 18. Uchwała Nr 18/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie postępowania z nierozpatrzonymi przez zjazd wnioskami

 

UCHWAŁA Nr 1/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie Regulaminu VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii


Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

Uczestnicy VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii


§ 1

 1. W VI Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii, zwanym dalej „Zjazdem”, uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci na VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy weterynarii na kadencję 2005-2009, zwani dalej „delegatami”.
 2. Do udziału w Zjeździe upoważnieni są także z głosem doradczym nie będący delegatami na Zjazd członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna lub Zjazd może zaprosić do uczestnictwa w obradach Zjazdu gości i ekspertów.


§ 2

 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Zjazdu i Komisji Zjazdowych.
 2. Delegat może być członkiem tylko jednej Komisji Zjazdowej.
 3. Udział delegata w głosowaniach podczas posiedzeń Zjazdu i Komisji jest jednym z jego podstawowych obowiązków.
 4. Za przyczynę usprawiedliwiającą niemożność wzięcia przez delegata udziału w pracach Zjazdu uważa się:

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym, 
2) wykonywanie pracy zawodowej,
3) inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody.


§ 3

 1. Obecność delegata na posiedzeniach Zjazdu potwierdzana jest własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności każdego dnia przed rozpoczęciem Zjazdu, a także po zakończeniu obrad Zjazdu.
 2. Listy obecności sporządza się oddzielnie dla delegatów i dla pozostałych osób uczestniczących w Zjeździe.

 

ROZDZIAŁ II

Organy Zjazdu


§ 4
Organami Zjazdu są:

 1. przewodniczący Zjazdu,
 2. Prezydium Zjazdu,
 3. Komisje Zjazdowe.


§ 5
Prezydium Zjazdu stanowią przewodniczący Zjazdu, 3 zastępców przewodniczącego i 4 sekretarzy.


§ 6

 1. Organy Zjazdu wybierają delegaci na Zjazd.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom wybranym na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii przez okręgowe zjazdy lekarzy weterynarii, których mandat nie wygasł z przyczyn wymienionych w art. 13 pkt. 2-7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.


§ 7

 1. Prawo zgłoszenia kandydatów do organów Zjazdu przysługuje Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej i każdemu delegatowi na Zjazd.
 2. Zgłoszenie kandydata przez delegata dokonuje się ustnie lub pisemnie, wskazując organ lub funkcję, imię i nazwisko, numer mandatu kandydata i siedzibę okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, której jest członkiem, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło pisemnie, wymaga ono podpisu zgłaszającego.
 3. Liczba kandydatów na członków Prezydium Zjazdu i do Komisji Zjazdowych jest nieograniczona.


§ 8
Przewodniczącego Zjazdu wybiera Zjazd niezwłocznie po otwarciu Zjazdu przez prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.


§ 9

 1. Wybory przewodniczącego Zjazdu przeprowadza prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z pomocą członków Komisji Organizacyjnej Zjazdu.
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Jeżeli na funkcję przewodniczącego Zjazdu:


a) kandyduje tylko jeden delegat, dla ważności jego wyboru wymagane jest oddanie na jego kandydaturę bezwzględnej większości głosów delegatów uczestniczących w Zjeździe,
b) kandyduje więcej niż jeden delegat, a wybrany zostaje ten kandydat, na którego kandydaturę oddano bezwzględną większość głosów delegatów.


W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczy dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał w tym głosowaniu największą liczbę głosów.


§ 10
Przewodniczący Zjazdu:

 1. przeprowadza wybory 3 zastępców przewodniczącego i 4 sekretarzy Zjazdu,
 2. reprezentuje Zjazd,
 3. zwołuje posiedzenia Zjazdu,
 4. przewodniczy obradom Zjazdu,
 5. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 11

 1. Zastępcy przewodniczącego Zjazdu zastępują przewodniczącego Zjazdu w zakresie przez niego określonym.
 2. Sekretarze Zjazdu:

1) dokonują obliczeń głosów delegatów,

2) przyjmują zapisy do głosowania,

3) gromadzą dokumentację Zjazdu,

4) podejmują inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 12
Prezydium Zjazdu:

 1. przeprowadza wybory Komisji Zjazdowych,
 2. rozstrzyga odwołania od decyzji przewodniczącego Zjazdu,
 3. wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 13
Zjazd wybiera spośród delegatów na Zjazd Komisje:

 1. Mandatową,
 2. Regulaminową,
 3. Uchwał i Wniosków,
 4. Wyborczą,
 5. Skrutacyjne.


§ 14
Komisja Mandatowa:

 1. sprawdza ważność mandatów delegatów na Zjazd,
 2. stwierdza uprawnienia Zjazdu do dokonania wyboru jego organów i podejmowania uchwał.


§ 15
Komisja Regulaminowa:

 1. dokonuje wykładni przepisów Regulaminu Zjazdu,
 2. wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 16
Komisja Uchwał i Wniosków:

 1. przedstawia Zjazdowi wnioski o przyjęcie lub odrzucenie projektu uchwały zgłoszonej przez podmiot wymieniony w § 26,
 2. opracowuje projekty uchwał Zjazdu.


§ 17
Zadanie Komisji Wyborczej określa § 32 w zw. z § 26 uchwały nr 78/00/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2000 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów, a zadanie Komisji Skrutacyjnej określa § 32 w zw. z § 24 i 16 ust. 3 tejże uchwały.


§ 18

 1. Komisja Zjazdowa wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach.
 3. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.
 4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu członków.
 5. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu Komisji.

 

ROZDZIAŁ III

Posiedzenia Zjazdu


§ 19

 1. Zjazd obraduje na posiedzeniach.
 2. Każdy dzień obrad stanowi oddzielne posiedzenie Zjazdu.


§ 20

 1. Posiedzenia Zjazdu są jawne. Jawność posiedzeń Zjazdu zapewnia się poprzez umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzenia sprawozdań z obrad Zjazdu.
 2. Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu lub co najmniej 30 delegatów może uchwalić tajność posiedzenia w czasie rozpatrywania określonego punktu porządku obrad Zjazdu.
 3. Zjazd rozstrzyga o tajności obrad bez udziału gości i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku.


§ 21

 1. Obradami Zjazdu kieruje przewodniczący Zjazdu lub w jego zastępstwie wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego przy pomocy sekretarzy Zjazdu.
 2. Przewodniczący Zjazdu czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Zjazdu oraz porządku i powagi na sali posiedzeń.


§ 22

 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom i innym uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Zjazdu.
 2. Delegaci i inni uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad Zjazdu, zapisują się do głosu u sekretarza Zjazdu prowadzącego listę mówców.
 3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu według kolejności zapisów z zastrzeżeniem ust.4.
 4. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu prezesowi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przewodniczącemu Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz gościom Zjazdu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu.
 5. Uczestnik Zjazdu zamiast ustnej wypowiedzi może złożyć głos na piśmie, który będzie stanowić załącznik do sprawozdania stenograficznego.


§ 23

 1. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od spraw objętych przedmiotem obrad Zjazdu. 
  Po dwukrotnym zwróceniu uwagi mówcy przewodniczący Zjazdu może odebrać temu mówcy głos.
 2. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uczestnikowi Zjazdu uwagę, jeżeli zakłóca on porządek obrad.
 3. Od decyzji przewodniczącego Zjazdu, o której mowa w ust. 1 i 2, uczestnik Zjazdu może odwołać się do Prezydium Zjazdu, które rozstrzyga sprawę niezwłocznie po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej. Decyzję Prezydium Zjazdu o rozstrzygnięciu odwołania podaje się do wiadomości Zjazdu. Decyzja Prezydium Zjazdu jest ostateczna.


§ 24

 1. Przemówienia delegatów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 10 minut.
 2. W debacie nad daną sprawą delegat może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne przemówienie delegata w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 3. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
 4. Przewodniczący Zjazdu może udzielić delegatowi głosu dodatkowo lub przedłużyć czas przemówienia.


§ 25

 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad Zjazdu lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędów albo zrozumianego wadliwie przytoczonego stwierdzenia mówcy. Wystąpienie w tych sprawach nie może trwać dłużej niż trzy minuty.
 2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem obrad Zjazdu i przebiegu posiedzenia.
 3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia, 
2) zamknięcie listy mówców,
3) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
4) przejście do porządku dziennego,
5) odesłanie do komisji,
6) głosowanie bez dyskusji,
7) zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania,
8) ograniczenie czasu przemówień,
9) głosowanie imienne,
10) przeliczenie głosów,
11) stwierdzenie kworum.

4. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym wymienionym w ust. 3, pkt 1-10:

1) po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, 
2) większością głosów obecnych na sali delegatów.


§ 26
Projekt uchwały może zgłosić każdy delegat, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, Prezydium Zjazdu oraz Komisja Uchwał i Wniosków.


§ 27

 1. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej przewodniczącemu Zjazdu.
 2. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały.
 3. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt uchwały do czasu poddania projektu pod głosowanie, a także zgłasza autopoprawki.
 4. Każdy projekt uchwały przed poddaniem go pod głosowanie Zjazdu powinien być zaopiniowany przez Komisję Uchwał i Wniosków. Komisja wyraża opinię o projekcie w formie wniosku po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej formalnej poprawności projektu i jego zgodności z obowiązującym prawem.
 5. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia Zjazdowi wniosek o:

1) przyjęcie projektu uchwały bez poprawek,

2) przyjęcie projektu uchwały z określonymi poprawkami,

3) odrzucenie projektu uchwały.

6. Przepisy ust. 1-5 nie dotyczą uchwały podjętej w wyniku rozpatrzenia wniosku formalnego.


§ 28
Przewodniczący Zjazdu zarządza doręczenie delegatom na Zjazd projektów uchwał zgłoszonych na Zjeździe.


§ 29

 1. Prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwały przysługuje na posiedzeniu Zjazdu każdemu delegatowi oraz organom wymienionym w § 4.
 2. Komisja Uchwał i Wniosków obowiązana jest zaopiniować zgłoszone poprawki, o których mowa w ust. 1, jeżeli mają one charakter merytoryczny.


§ 30
Po wyczerpaniu listy mówców zapisanych do głosu mogą przemawiać jedynie wnioskodawca i przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, następnie przewodniczący Zjazdu zamyka dyskusję.


§ 31

 1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem przez przewodniczącego Zjazdu delegatów do głosowania.
 2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki wraz z mandatem delegata.
 3. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Zjazd większością głosów delegatów na wniosek Prezydium Zjazdu lub na pisemny wniosek poparty co najmniej przez 30 delegatów. Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu listy; delegaci kolejno, w porządku alfabetycznym, wzywani przez sekretarza Zjazdu, wrzucają do urny kartkę do głosowania opatrzoną swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem mandatu.
 4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Zjazdu. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji, z zastrzeżeniem § 34.


§ 32

1. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony,

2) głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,

3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

2. Przewodniczący Zjazdu ustala kolejność głosowa projektów uchwał.


§ 33

 1. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd, z zastrzeżeniem § 25, ust. 4, pkt 2.
 2. Uchwały Zjazdu podpisują członkowie Prezydium Zjazdu.


§ 34

 1. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Zjazd może dokonać reasumpcji glosowania.
 2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
 4. Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 delegatów.
 5. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.


§ 35
W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazdu może podejmować:

 1. rezolucje – zawierające wezwanie określonego podmiotu do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego działania,
 2. deklaracje – zawierające zobowiązanie samorządu lekarzy weterynarii do określonego postępowania,
 3. apele – zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
 4. oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

 

ROZDZIAŁ IV

Wybory


§ 36
Wybory prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, członków Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców odbywają się na zasadach i w trybie określonym uchwałą nr 78/00/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2000 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów.

 

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe


§ 37
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie, z tym że Prezydium Zjazdu po jego zamknięciu wykonuje czynności określone w § 38.


§ 38

 1. Z przebiegu posiedzenia Zjazdu sporządza się stenogram, sprawozdanie stenograficzne oraz protokół, które stanowią jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
 2. Przebieg Zjazdu utrwala się również na elektronicznych nośnikach głosu.
 3. Sprawozdanie stenograficzne obejmuje opracowany pod względem redakcyjnym i stylistycznym pełny zapis stenogramu przebiegu obrad. Głos w dyskusji złożony na piśmie, a nie wygłoszony stanowi załącznik do sprawozdania stenograficznego. O złożeniu takiego głosu dokonuje się wzmianki w protokóle.
 4. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis o przebiegu obrad, a także w załącznikach pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, innych materiałów rozpatrywanych przez Zjazd oraz listy obecności.
 5. Sprawozdanie stenograficzne i protokół posiedzenia Zjazdu powinny być opracowane pod względem redakcyjnym i stylistycznym i podpisane przez członków Zjazdu, a ponadto sprawozdanie stenograficzne – przez sporządzającego to sprawozdanie, a protokół również przez protokolanta.
 6. Stenogram, sprawozdanie i protokół posiedzenia Zjazdu wyłożone będą do wglądu uczestników Zjazdu w lokalu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie, przy al. Przyjaciół 1, w okresie 10-31 lipca 2005 r. w każdy dzień roboczy w godz. 8-16.
 7. Kopi protokółu posiedzeń Zjazdu Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prześle do 10 lipca 2005 r. do okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych, które wyłożą kopie protokółów do wglądu uczestników Zjazdu w okresie 18-31 lipca 2005 r. w każdy dzień roboczy w godzinach pracy biura Rady.
 8. Delegat oraz każdy uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, wprowadzając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści sprawozdania stenograficznego albo protokółu posiedzenia Zjazdu, przesyłając je Prezydium Zjazdu do 5 sierpnia 2005 r.
 9. Prezydium Zjazdu rozstrzyga poprawki zgłoszone do sprawozdania stenograficznego i protokółu posiedzenia Zjazdu do 20 sierpnia 2005 r.
 10. Decyzja Prezydium Zjazdu o uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonej poprawki jest ostateczna.
 11. Protokół po uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych poprawek uważa się za przyjęty.
 12. Prezydium Zjazdu pokaże Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej sprawozdanie stenograficzne i protokół Zjazdu do 25 sierpnia 2005 r.


§ 39
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Prezydentowi Rzeczypospolitej, marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innym właściwym instytucjom i organizacjom.


§ 40
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 2/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii


Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) uchwala się porządek obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, stanowiący załącznik do uchwały.

Załącznik do uchwały nr 2/2005/VI VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

PORZĄDEK OBRAD

VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 17-19 czerwca 2005 r. Toruń

 

17 czerwca 2005 r.


I posiedzenie plenarne godz. 10-13

 

1. Wprowadzenie sztandaru Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

2. Przywitanie gości i delegatów

3. Wystąpienie prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

4. Wręczenie odznaczeń państwowych

5. Wręczenie odznaczeń resortowych

6. Wręczenie Medali Honorowych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

7. Wręczenie odznak „Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego MERITUS”

8. Wystąpienia gości

9. Koncert

 


II posiedzenie plenarne godz. 15-20

 

10. Wybory

1) przewodniczącego VI Krajowego Zjazdu Lekarzy-Weterynarii

2) wiceprzewodniczących i sekretarzy Zjazdu

3) Komisji Mandatowej 3 osoby

4) Komisji Uchwał i Wniosków 7 osób

5) Komisji Regulaminowej 3 osoby

11. Przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu

12. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu

13. Wybór Komisji Wyborczej

14. Sprawozdania kadencyjne ustępujących organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
2) Krajowej Komisji Rewizyjnej

15. Komunikat Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Zjazdu

16. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi ważnymi sprawami kadencyjnymi

17. Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i o udzieleniu absolutorium 
2) Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
4) Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

18 czerwca 2005 r.


III posiedzenie plenarne godz. 8-13:30


18. Wybory prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

1) zgłaszanie kandydatów na prezesa KRL-W 
2) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na prezesa KRLW
3) wystąpienia programowe kandydatów i odpowiedzi na zapytania
4) zgłaszanie kandydatów na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

5) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

6) wystąpienia programowe kandydatów i odpowiedzi na zapytania

19. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów prezesa KRLW i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

20. Głosowanie

21. Ogłoszenie wyników wyborów prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 


IV posiedzenie plenarne godz. 15-20

 

22. Podjecie uchwały w sprawie liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

23. Wybory:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów
2) zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów
4) Krajowej Komisji Rewizyjnej
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów

24. Wybory Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

25. Dyskusja

26. Głosowanie nad kandydatami do organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

27. Przedstawienie projektów uchwał Zjazdu

28. Dyskusja na projektami uchwał Zjazdu

 

19 czerwca 2005 r.


V posiedzenie plenarne godz. 9-13

 

29.Ogłoszenie wyników wyborów do:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
2) zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
4) Krajowej Komisji Rewizyjnej

30. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu-ciąg dalszy

31. Głosowanie nad uchwałami Zjazdu

32. Wolne wnioski

33. Zakończenie obrad 


UCHWAŁA Nr 3/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951), o rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005 - zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 4/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001–2005, udziela absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005.

UCHWAŁA Nr 5/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz.1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres III kadencji w latach 2001 – 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 6/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres III kadencji w latach 2001 – 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 7/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres III kadencji w latach 2001 – 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 8/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARIIz dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) uchwala, co następuje:


§ 1
Ustala się liczbę członków:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w tym:

a) prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 
b) 16 prezesów okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych,
c) 16 lekarzy weterynarii wybranych przez VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,

2) Krajowej Komisji Rewizyjnej – 8 lekarzy weterynarii 
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego – 21 lekarzy weterynarii
4) zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – 8 lekarzy weterynarii


§ 2
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 9/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez komitet protestacyjny ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń lekarzy weterynarii wolnej praktyki


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
Zjazd uznaje protest przeprowadzony w sierpniu 2004 r. za zasadny i legalny


§2
Wszystkie działania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki były wyrazem troski o status zawodu lekarza weterynarii


§3
Zjazd potępia wszelkie restrykcje, które dotknęły organizatorów i uczestników protestu


§4
Zjazd postanawia, aby skutkujące do chwili obecnej niezgodne z prawem restrykcje wobec organizatorów i uczestników protestu zostały natychmiast cofnięte


§5
Zjazd zobowiązuje nowo wybraną Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do pilnego wznowienia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi rozmów dotyczących wszystkich postulatów zgłoszonych przed protestem


§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 10/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie wykonywania badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 i nr 240 poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwraca się do lekarzy weterynarii o niewykonywanie badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy do czasu uregulowania treści umów dotyczących tych badań oraz ustalenia właściwego wynagrodzenia lekarzy weterynarii wykonujących te czynności w ramach wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 11/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie etatyzacji stanowiska prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii postanawia, aby stanowisko prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej było pełnione w ramach etatowego zatrudnienia.


§2
Zjazd zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do podjęcia uchwały o wysokości wynagrodzenia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z tytułu zatrudnienia.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej należnej od lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
Lekarze weterynarii emeryci i renciści, nie osiągający przychodów z tytułu zarobkowania, obowiązani są do uiszczania składki członkowskiej z tytułu przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej w wysokości 10 zł miesięcznie.


§2
Z kwoty, o której mowa w §1, 8 zł należne jest Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, a 2 zł okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej, której lekarz weterynarii, o którym mowa w § 1, jest członkiem.


§3
Okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne zobowiązane są do przekazywania Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej wykazu lekarzy weterynarii, o których mowa w §1, do 10 dnia każdego miesiąca.


§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 13/2005/III VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Rady Sanitarno-Epizootycznej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
Zobowiązuje się Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie Rady Sanitarno-Epizootycznej.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 14/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1

 1. Upoważnia się Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do powołania Krajowego Komitetu Akredytacyjnego do spraw ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii.
 2. Kształcenie, o którym mowa w ust.1, odbywać się będzie w ramach Continuing Proffesional Development opracowanego przez Europejską Federację Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe).


§2
Ustala się, że Krajowy Komitet Akredytacyjny będzie działać na podstawie regulaminu określającego zasady prowadzenia ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii.


§3
Zobowiązuje się okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne do prowadzenia indywidualnej ewidencji z ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii według zasad ustalonych przez krajowy komitet akredytacyjny.


§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 15/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie wniosku o zmianę zasad finansowania wydziałów medycyny weterynaryjnej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną o wystąpienie z wnioskami do:

 1. Ministra Edukacji i Sportu o zmianę zasad finansowania Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej poprzez zmianę współczynnika kosztochłonności kształcenia studentów do 6,
 2. Ministra Edukacji i Sportu o finansowanie praktyk studentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej,
 3. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o finansowanie stażów zawodowych absolwentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie odpłatności za studenckie praktyki kliniczne


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do podjęcia starań o wprowadzenie zerowej stawki odpłatności za studenckie praktyki kliniczne.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 17/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie rzecznika prasowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do powołania rzecznika prasowego odpowiedzialnego za przekazywanie informacji środkom masowego przekazu i kształtowanie opinii publicznej na tematy związane z zawodem lekarza weterynarii.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 18/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie postępowania z nierozpatrzonymi przez Zjazd wnioskami


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz.1567 i nr 240, poz.2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii postanawia, że nierozpatrzone podczas trwania Zjazdu uchwały i wnioski zostaną przekazane Krajowej Radzie Lekarsko- Weterynaryjnej celem ich rozpatrzenia i wykorzystania.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:39
 

Uchwała 7/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 7/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie powołania przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną zespołów do prac legislacyjnych nad projektami ustaw i rozporządzeń oraz do spraw organizacyjnych


Na podstawie art.39, ust.1, pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz.1567, zm. Nr 240, poz.2052; z 2003 r. Nr 208, poz.2018 i z 2004 r. Nr 11, poz.95) uchwala się, co następuje:


§1
Powołuje się niżej wymienione zespoły robocze:

 1. Zespół do spraw opłat i wynagrodzeń lekarzy weterynarii z tytułu wyznaczenia w składzie: Wacław Czaja, Zdzisław Jabłoński, Julian Kruszyński, Krzysztof Matras, Andrzej Moskal, Piotr Skrzypczak i Jerzy Smogorzewski.
 2. Zespół do spraw Bilansu Otwarcia nowej kadencji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w składzie: Zdzisław Jabłoński, Andrzej Juchniewicz, Andrzej Lisowski, Marek Mastalerek, Piotr Skrzypczak i Jerzy Smogorzewski oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Zespół do spraw Farmacji w składzie: Tomasz Górski, Jarosław Kaba, Jacek Łukaszewicz, Marek Mastalerek, Tadeusz Perskiewicz, Piotr Skrzypczak i Jacek Sośnicki.
 4. Zespół do spraw Pasz w składzie: Stanisława Dębińska, Maciej Gajęcki, Jacek Karwacki, Krzysztof Strawa i Maria Wiechetek.
 5. Zespół do spraw ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego: Zdzisław Jabłoński, Marek Mastalerek, Włodzimierz Przewoski i Krzysztof Strawa.


§2
W prace Zespołów, o których mowa w § 1, włączać się będą Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Tadeusz Jakubowski i Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Marek Mastalerek.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:39
 

Uchwała 4/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 4/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie zatrudnienia Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Na podstawie art.39, ust.1, pkt.1 i art.64, ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz.1567, zm. Nr 240, poz.2052; z 2003 r. Nr 208, poz.2018 i z 2004 r. Nr 11, poz.95) - w celu usprawnienia działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uchwala się, co następuje:

§1 
Postanawia się zawrzeć, na czas trwania kadencji organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i pełnienia funkcji Sekretarza KRL-W w latach 2005-2009, umowę o pracę na stanowisko Dyrektora Biura Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Sekretarzem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, lek. wet. Markiem Mastalerkiem w wymiarze 1 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 6000,00 zł brutto.

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2005 r.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:39
 

Refleksje na temat warsztatów psychoedukacyjnych dla lekarzy weterynarii

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Refleksje na temat warsztatów psychoedukacyjnych dla lekarzy weterynarii, pt. „Jak korzystać ze stresu”, które odbyły się 9-10 kwietnia 2005 na Wydziale SGGW w Warszawie.

 

Jak to się stało...

Pomysł powstania warsztatów psychoedukacyjnych, dotyczący radzenia sobie ze stresem w praktyce lekarskiej, „radzenie sobie z klientami” :-), dla lekarzy weterynarii, narodził się dzięki znajomości lekarzy z psychologami. To, co zdarzyło się 9 i 10 kwietnia 2005, nie miałoby miejsca, bez aktywnej współpracy obu środowisk, w czasie przygotowań i w czasie ich trwania. Sądzę, że właśnie to zaangażowanie stron, przyczyniło się do tak aktywnych zajęć. Stąd też, pomysł na napisanie krótkich refleksji. Oczywiście nie byłoby to możliwe beż propozycji dr Marka Nowickiego, umieszczenia tego na stronie oraz akceptacji prezesa dr Tadeusza Jakubowskiego.

Droga do realizacji....

Początek, to pomysł i wspólnik do podjęcia ryzyka. Idea wykuła się dość dawno. Znalezienie drugiego entuzjasty było trochę trudniejsze. Czekanie zostało jednak wynagrodzone. Drugim zapaleńcem, pełnym pomysłów, zaangażowania i wiary, okazała się mgr Justyna Kuczmierowska. Następnie, znany mi lekarz weterynarii, jeden z ojców warsztatów, zasugerował udanie się do prof. Jacka Szczawińskiego. Udałyśmy się do Niego, we dwie. Wówczas jeszcze nie byłam pewna, czy środowisko jest zainteresowane takimi zajęciami. Profesor okazał się naszym pierwszym sprzymierzeńcem, który pokierował nas dalej. Zgodnie z jego wytycznymi, udałyśmy się do Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Cały czas miałam przekonanie, że będzie trudno. Ku mojemu zaskoczeniu pomysł spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem, przejawiającym się konkretnym wsparciem. Ze względu na dość duże koszty podobnych zajęć – częściowym ich dofinansowaniem. Po tak miłych początkach, pojawiły się trudności.

Marketing...

Pomimo takiego wsparcia, pomocy i entuzjazmu z naszej strony, znalezienie chętnych do wzięcia udziału w warsztatach, okazało się dużo trudniejsze. Zajęcia, jakie proponujemy, techniki w nich wykorzystywane, wymagają odpowiedniej dynamiki grupowej, która może się pojawić wyłącznie przy pewnej liczbie osób. W związku z powyższym, jest określona ich zarówno minimalna, jak i maksymalna ilość. Po zaproponowaniu kilku terminów, odpowiednia liczba uczestników, zebrała się dopiero na trzeci.
Trudności mogły być spowodowane różnorodnymi czynnikami, m.in.:

 • Bardzo długi tydzień pracy lekarzy
 • Duża popularność obecnie różnego rodzaju kursów zawodowych i studiów podyplomowych, w przypadku czasu, konkurencyjnych dla warsztatów,
 • Brak tradycji uczestnictwa w podobnych zajęciach

 

Pionierzy....

W związku z powyższym, może to nie był dopiero trzeci termin, a już trzeci?
Zastanawiałam się, któż to zdecydował się zrezygnować z innych ważnych spraw i przybyć? Byłam nastawiona na opór grupy, krytykę i trudności z braniem udziału w pewnych ćwiczeniach. Życie, jak to czasem bywa, zaskoczyło mnie jednak zupełnie.
Uczestnicy warsztatów, okazały się osobami bardzo aktywnymi i wymagający. Byli bardzo otwarci, pochłaniali informacje z dużą uwagą i zaangażowaniem. Pojawiały się dyskusje, które niestety musiały być ucinane, z powodów czasowych. Trudne, moim zdaniem ćwiczenia psychologiczne, były realizowane bez większych wahań. Wszystko to wytworzyło, dużą aktywność grupy, mimo stosunkowo małej jej liczebności. Jednym słowem były to niezapomniane warsztaty, inspirujące do następnych.

Monika Żurawicka„JAK KORZYSTAĆ ZE STRESU?”

Warsztaty dla lekarzy weterynarii

Jeśli tylko nauczyć się z niego korzystać, to byłoby, z czego. Można tu choćby dla przykładu nadmienić takie stresujące sytuacje w pracy lekarza weterynarii jak:

 • relacje z właścicielami zwierząt: wyniosłymi, bezczelnymi, wymagającymi, pogardliwymi, gadułami, dłużnikami, paniusiami z Yorkiem, wszechwiedzącymi mądralami (lista typów właścicieli zwierząt jest bardzo długa, zapewne każdy mógłby do niej dopisać własne przykłady).
 • na dodatek ciężko chorzy pacjenci: cierpiący, gryzący, drapiący, nie dający się uleczyć.
 • I pracownicy: wciąż wymagający, wiecznie niezadowoleni, chcący więcej pieniędzy.
 • Do tego przełożeni: za mało płacący, za dużo wymagający, za mało wspierający.
 • I koledzy i koleżanki po fachu różni: rywalizujący, zajęci, zmęczeni, przepracowani.
 • Brak czasu i pośpiech.
 • Biurokracja, przez którą trudno się przebić.
 • I własne ograniczenia: zmęczenie, poczucie niekompetencji, pomyłki.

Na niektóre z tych „stresorów”, nie mamy bezpośredniego wpływu. Nie pokonamy przecież śmierci, jeśli przyszedł na nią czas. Nie zmienimy klientów, jeśli stawali się „sobą” przez całe życie. Inne zaś „stresory” takie, jak niedoskonałe przepisy prawne, wygórowane oczekiwania i niewystarczający szacunek do lekarzy weterynarii, wymagają zaciętości i lat ciężkiej pracy, aby przyjęły inną, satysfakcjonującą „formę”. Jedyne (aż), co możemy zmienić szybko i bardzo realnie to własne postrzeganie, odczuwanie, doświadczanie oraz zachowanie. A czasami nasza zmiana paradoksalnie wpływa na świat (ten trudno zamienialny).

„Jeśli Ci źle to dobry znak, bo lepiej może być”. Nasze warsztaty to dobry początek tego „lepiej”. To czas refleksji nad sobą, nad swoimi celami, potrzebami i uczuciami. To miejsce, w którym można przypomnieć sobie swój młodzieńczy zapał do bycia lekarzem weterynarii i postawić sobie realne cele zawodowe. To czas, w którym można spotkać siebie i drugiego człowieka. Odkryć siłę do radzenia sobie z trudnościami.

To miejsce, w którym można brać dla siebie garściami, jeśli się tylko chce i potrzebuje oddechu. Niektórzy cieszą się odkryciem, że nie są sami, że inni mają podobne problemy. Inni zaś wynoszą z warsztatów nowy sposób rozmowy z trudnymi właścicielem lub wykorzystującym szefem. Są też tacy, którzy odświeżają pamięć o dawnych pasjach lub nabierają odwagi do pielęgnowania nowych, które świetnie służą oderwaniu się od przytłaczającej rzeczywistości.

Innymi słowy, warsztaty to przystanek dla strudzonych i zmęczonych, stacja paliwowa dla doświadczonych i początkujących, ciekawe przeżycie dla świadomych i chcących jeszcze bardziej świadomie i radośnie wykonywać swój zawód w służbie braciom mniejszym.


Justyna Kuczmierowska


Poprawiony: środa, 23 września 2009 10:17
 

Zapytanie o badanie bydła w kieruku ebb

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Zwracam się z zapytaniem do lekarzy wet. w powiecie otwockim badających bydło - czy będą wykonywać dwukrotne badanie bydła w kierunku ebb?

Proszę o odpowiedź na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (odpowiadając można również skorzystać z opcji komentarzy dla tego artykułu - Administrator)

Poprawiony: środa, 23 września 2009 10:19
 

Sprawozdanie Prezesa WIL-W za okres 2001-2005

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie Prezesa Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za okres 2001-2005


Cztery lata jakie minęły od rozpoczęcia kadencji Rady WIL-Wet splotły się z doniosłymi wydarzeniami w naszym życiu publicznym, samorządowym, gospodarczym i politycznym. Najbardziej pilnymi zadaniami w tym czasie było dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego.

W latach 2002,2003 zajmowaliśmy się problemami znakowania i identyfikacji bydła . Uznaliśmy ,że lekarze województwa mazowieckiego powinni włączyć się aktywnie do akcji. Wielu lekarzy wykonywało znakowanie, które było dla nich źródłem dodatkowego przychodu. W tym czasie powołaliśmy również 2 nadzwyczajne komisje ds. laboratoriów weterynaryjnych i ds. pracy nad ustawą Prawo Farmaceutyczne i aktami wykonawczych do tej ustawy. Sprawozdania z prac tych komisji zamieszczone są w sprawozdaniu. W imieniu Rady serdecznie dziękuję wszystkim członkom tych komisji za ich pełną poświecenia pracę. Również w tym czasie trwały w sejmie prace nad ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt. Dzięki naszym staraniom udało się wykreślić zapisy dyskryminujące lekarzy weterynarii zatrudnionych na uczelniach - zapis mówiący, że nie mogą oni być właścicielami zakładu leczniczego dla zwierząt. Oceniając z perspektywy tę ustawę można stwierdzić, że od tego jak będzie ona przez nas stosowana takie będą jej skutki. Jak będą pracowali technicy weterynarii i kto będzie właścicielem zakładów leczniczych dla zwierząt.

Również w tych latach Polska w szybkim tempie musiała nadrobić zaległości w przystosowaniu całego prawa, w tym prawa weterynaryjnego, do standardów europejskich. Wszyscy wiedzieli, że jest to konieczne, ale prace legislacyjne postępowały w ślimaczym tempie . Dopiero w latach 2003 i 2004 nastąpiło nadzwyczajne przyśpieszenie procedowania nad ustawami i aktami wykonawczymi – rozporządzeniami weterynaryjnymi. Spowodowało to niezwykłą nerwowość w ustanawianiu prawa. Projekty dokumentów do opiniowania przysyłano do naszej Izby z terminami do wykonania kilkunastogodzinnymi lub „ na wczoraj”. Nieprzestrzeganie przez Rząd ustawowego trybu konsultacji kwalifikowało wiele aktów prawnych do zaskarżenie w Trybunale Konstytucyjnym, czego nie podejmowano z powodu braku sił i środków ale również z poczucia odpowiedzialności za sprawy kraju, co zwykle nie było doceniane przez stronę rządową. Wiele aktów prawnych trzeba było natychmiast poprawiać z powodu błędów legislacyjnych. Ułomność ustanowionego prawa weterynaryjnego ciąży do dnia dzisiejszego na funkcjonowaniu naszego zawodu. W związku z narastającymi problemami Zjazd Lekarzy Weterynarii WIL-Wet w 2004 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do KRL-Wet o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w celu omówienia aktualnych zagrożeń i stanu weterynarii w Polsce. Nasza inicjatywa nie została podjęta przez KRL-Wet i przez rady okręgowe Izby. 
Dzień akcesji Polski w Unii Europejskiej zastał naszą weterynarię bez niezbędnych rozporządzeń lub z niekorzystnymi dla naszego zawodu aktami wykonawczymi do ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

W przypadku rozporządzenia Ministra R i RW z dnia 28 kwietnia 2004 roku „ w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną , miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej „ (Dz.U.nr 100, poz.1019) nie przeprowadzono ostatecznej konsultacji z samorządem lekarzy weterynarii. W opłatach zostały znacznie zaniżone ceny za usługi w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa , co skutkowało i skutkuje obniżeniem przychodów Inspekcji Weterynaryjnej, a w konsekwencji obniżenie wynagrodzenia lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych. Nie dokonano podwyżek cen za badania monitoringowe bydła. Brak było jednoznacznego określenia regulacji obowiązujących w kwestii naliczania, pobierania i odprowadzania podatku VAT od wartości świadczonych usług. Wszystkie te sprawy spowodowały ogólnopolski protest lekarzy weterynarii. Prezes , Rada i Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej byli inicjatorami opracowania kilku stanowisk KRL-Wet dotyczących opiniowania aktów prawnych oraz apelu z dnia 11 maja 2004 r. „ do lekarzy weterynarii, członków okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych o odmowę zawierania umów z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności z wyznaczenia „. Nie było rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania lekarzy weterynarii wyznaczanych do wykonywania czynności urzędowych. Brak klarownego stanowiska Izby Krajowej , wobec narastających problemów w zawodzie, spowodowała zaangażowanie się moje i członków Rady WIL-Wet w prace Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki. Ja i przedstawiciele Rady WIL-Wet uczestniczyliśmy we wszystkich zjazdach, spotkaniach i w negocjacjach z rządem prowadzonych przez Porozumienie i naszą Izbę. Na specjalnie organizowanych zebraniach, lekarze weterynarii województwa mazowieckiego zostali szczegółowo poinformowani o przyczynach naszego sporu z rządem oraz mieli możliwość wyrażenia swojego poparcia dla protestu poprzez tajne głosowanie. Opinia co do konieczności protestu wyrażona przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy pracujących w Inspekcji była zgodna. Około 100% lekarzy poparło protest. Wspólnie z Porozumieniem opracowaliśmy postulaty do negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (załączono w materiałach). Niestety nie było w tym czasie żadnej konstruktywnej współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Piotrem Kołodziejem i jego zastępcami. Na rozmowy konsultacyjne w GIW zapraszani byli selektywnie reprezentujący KRL-Wet lekarze pracujący w Inspekcji, a nie dopuszczani byli do rozmów przedstawiciele lekarzy wolnej praktyki . Pomimo naszego protestu nie było w tej sprawie zdecydowanej reakcji Prezesa i większości członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. We wcześniejszych konferencjach uzgodnieniowych również nie uczestniczyli przedstawiciele lekarzy wolnej praktyki. Dlatego niewłaściwi negocjatorzy łatwo oddawali nie swoje pieniądze ( zgoda w sierpniu 2003 na zmianę rozporządzenia Min RiRW z 14 lutego 2003 roku). W czasie trwania protestu pracownicy GIW dopuścili się uchybień wobec naszego zawodu, deprecjonując pracę lekarzy urzędowych oraz przedstawiając ich jako krezusów finansowych niewłaściwie wykonujących swoje obowiązki. Pomimo , że zostały złożone wnioski wobec tych osób do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sprawa nie jest we właściwym tempie prowadzona. Prowadzący sprawę Rzecznik Krajowy jest pracownikiem Inspekcji przez co jest skrępowany przy osądzaniu swoich przełożonych, gdyż uzależniony jest od nich służbowo. O przebiegu protestu informowaliśmy na stronie internetowej WIL-Wet oraz szczegółową informacje otrzymywali delegaci na Zjazd WIL-Wet. Faktycznie do dnia dzisiejszego protest nie został zakończony. Został nagłośniony w mediach i skonsolidował dużą liczbę lekarzy pracujących w terenie. Lekarze w naszym województwie w większości uczestniczyli w proteście, a pracownicy Inspekcji kosztem swoich innych obowiązków wykonywali za nich czynności urzędowe. Jednak w przyszłości przy upominaniu się o swoje prawa i warunki do godnego wykonywania zawodu powinniśmy być jeszcze bardziej jednomyślni, zdyscyplinowani i solidarni.

Nasza Rada wielokrotnie apelowała o naprawę funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej poprzez jej lepsze finansowanie, zwiększenie liczby etatów przy lawinowo rosnących obowiązkach. Nadmiar pracy i brak pieniędzy rodzi frustrację u naszych kolegów zatrudnionych w Inspekcji i może być korupcjogenny. W postulatach Porozumienia domagaliśmy się, właściwego dla wykształcenia i nakładu pracy, wynagradzania pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Domagaliśmy się również zabezpieczenia niezbędnych środków budżetowych do wykonania czynności urzędowych, opłacanych z budżetu - wykupywanie bydła chorego na białaczkę i innych. Nie stosowanie obowiązującego prawa przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt naraża nasz kraj na poważne konsekwencje gospodarcze , zagraża bezpieczeństwu epizootycznemu kraju i kompromituje cały nasz zawód.
Do dnia dzisiejszego negocjujemy sprawę umów zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia. Proponowany przez GLW wzór umowy jest wyjątkowo jednostronny i nie zabezpiecza interesów lekarzy. Umowa wymusza oświadczenie, że nie wnosi on o opłacanie na jego rzecz składek na ubezpieczenia społeczne. Umowa narzuca lekarzowi status osoby fizycznej („cywilnej”), nie dopuszcza możliwości jej podpisania przez podmiot gospodarczy. Wiemy, że nadzór weterynaryjny w zakładach mięsnych o dużej zdolności ubojowej musi być traktowany jako czynność zespołowa i ograniczenie tej formy przez podpisywanie umów indywidualnych w poważny sposób utrudnia prawidłowe funkcjonowania tego nadzoru. Lekarze ci pracują bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, bez osłony socjalnej, bez płatnych urlopów zatrudniając się fikcyjnie na ¼ etatu w bardzo dziwnych miejscach. Wcześniej zabezpieczali to sobie w ramach działalności podmiotu gospodarczego. Sytuacja ta urąga zdrowemu rozsądkowi i godności osobistej każdego lekarza weterynarii i świadczy o ciężkiej chorobie systemu.

Umowa w proponowanej formie dopuszcza możliwość jej podpisania przez lekarzy weterynarii, którzy nie wykonują działalności w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt i jest sprzeczna z ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz z ustawą Prawo Farmaceutyczne.


Uważamy, że należy konsekwentnie dążyć do unormowania w najbliższym czasie tych wszystkich spraw, których funkcjonowanie w dzisiejszym kształcie paraliżuje nasz zawód.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy wdrażanie w życie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Ustawa ta wymusza podwyższenie standardów warunków, w jakich wykonujemy nasze usługi. Tylko od nas zależy jak zostanie ona skonsumowana . Musimy pamiętać , że zostało nam bardzo mało czasu, żeby dokonać rejestru i kontroli wszystkich zakładów leczniczych dla zwierząt do końca 2005 roku. Została uwolniona od wyznaczania i finansowego rozliczania przez PLWet czynność profilaktycznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Lekarze w dużych miastach są bardzo zadowoleni z tego rozwiązania, natomiast lekarze w powiatach ziemskich muszą się sami dyscyplinować ustalając zakres terytorialny prowadzonych przez siebie szczepień. Rada proponuje w tej sprawie odpowiedni projekt uchwały Zjazdu.

Dużym sukcesem zakończyło się staranie lekarzy weterynarii o możliwość wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących w celach niehandlowych - psów, kotów i fretek. Stanowisko Prezesa Warszawskiej Izby doprowadziło do uchwalenia przez KRL-Wet odpowiedniej uchwały w tej sprawie przy znacznym sprzeciwie kilku kolegów. Trzeba pamiętać , że do 28 września 2004 nie zapadła jeszcze decyzja, kto będzie obsługiwał wystawianie paszportów dla wymienionych zwierzat, gdy wiadomo było że system musi rozpocząć działanie od 01 października 2004 roku. W rozmowach z V-ce Ministrem J. Pilarczykiem,, w obecności przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz GIW, reprezentowałem z kolegą T. Perskiewiczem KRL-Wet. Pomimo , że termin do podjęcia działania był wydawało się beznadziejny , oświadczyłem Ministrowi, że Izba podejmuje się zadania i w ciągu 4 dni uruchomi system wystawiania paszportów w całej Polsce. Przedstawiliśmy Ministrowi warunki, które musi spełnić abyśmy podjęli zadanie. Podjęta przez nas decyzja została źle przyjęta przez Prezesa KIL-Wet. Z korzyści jakie mogą uzyskać lekarze weterynarii, z obsługi paszportów, doskonale zdawał sobie sprawę skarbnik KIL-Wet kolega A. Lisowski , który aktywnie włączył się do wdrażania systemu . Pierwsze wydrukowane w Warszawie, z jednodniowym opóźnieniem, paszporty zostały rozprowadzone przez rady okręgowe Izby i wystawione przez lekarzy weterynarii. W ciągu kilku dni udało nam się sprawnie uruchomić system wydawania paszportów.

Później trzeba było uczestniczyć w pracach legislacyjnych i bronić wcześniej uzyskanych uprawnień samorządu, gdyż w Sejmie różne grupy interesów chciały wyeliminować nas z obsługi systemu paszportowego. Ostatecznie udało się , dzięki intensywnej pracy kilku członków naszej Rady z posłami, obronić w Sejmie uzgodniony z nami wcześniej, rządowy projekt ustawy o paszportach dla zwierząt towarzyszących. Sukces ten w dniu dzisiejszym wyraża się w liczbach – w województwie mazowieckim już 220 lekarzy weterynarii wystawiło ponad 2500 paszportów, przy tym szczepiąc i znakując zwierzęta. Dla wielu jest to znaczące źródło przychodu i stanowi dobrą perspektywę na przyszłość.
Pamiętaliśmy zawsze o naszych Seniorach i wspomagaliśmy ich inicjatywy. W Święto Zmarłych byliśmy na grobach lekarzy weterynarii , którzy od nas odeszli.
Rada wykorzystywała fundusz Koleżeńskiej Kasy Zapomogowej do wspierania koleżanek i kolegów oraz ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
Przez kolejne lata, w ramach posiadanych środków ze składek członkowskich, ubezpieczaliśmy w zakresie OC wszystkich lekarzy weterynarii systematycznie płacących składki.

Podjęliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych w celu pogłębiania wiedzy lekarzy weterynarii i większej integracji ze środowiskiem naukowym. Byliśmy współorganizatorami konferencji , seminariów, warsztatów i szkoleń. Przy tak rozbudowanym prawie weterynaryjnym należy w najbliższym czasie podjąć szersze szkolenia w zakresie znajomości prawa i wdrożyć permanentne szkolenie lekarzy weterynarii.

Jestem zdania, że nasza korporacja powinna być apolityczna. Wiadomo, że każdy z nas ma różne poglądy i sympatie polityczne. I trzeba to uszanować. Nie wolno jednak tych preferencji przenosić na grunt naszego Samorządu. Zwykle kierujemy się w naszym postępowaniu interesem ogólnospołecznym, narodowym, regionalnym i zawodowym – korporacyjnym. Powinniśmy popierać tych polityków, którzy rozumieją zadania naszego zawodu, pomagają w osiąganiu naszych celów i nie przeszkadzają nam. Listę senatorów i posłów , którzy z nami współpracowali w kończącej się kadencji zamieszczamy w naszym sprawozdaniu. Kilku posłów przedstawiło w Sejmie RP interpelacje w naszych sprawach.

Przed naszym Samorządem jest i będzie wiele nowych zadań. Musimy być cierpliwi i konsekwentni w tym co robimy i do czego dążymy. Musimy bronić naszych miejsc pracy oraz poszukiwać nowych możliwości zatrudnienia. Powinniśmy stale podnosić nasze kwalifikacje i jakość świadczonych usług. Wybierać samorząd, który będzie nas godnie reprezentował. Nie powinniśmy bać się walczyć o nasze słuszne sprawy i godne warunki pracy. Wielu osobom w naszym kraju nie zależy na samorządach zawodowych. Przygotowywana jest ustawa o zawodach regulowanych zaufania publicznego tzw „ustawa kagańcowa”, z której wykreślono samorząd lekarzy weterynarii. Przy okazji krytyki samorządów zawodowych mówi się o monopolu korporacyjnym. Znając te zagrożenia powinniśmy wiedzieć, że chodzi tu o przejęcie całkowitego władztwa przez administrację państwową i ręczne sterowanie ludźmi, co doskonale znamy z przeszłości. Poprzez naszą postawę przyczyniajmy się do wzmocnienia naszego Samorządu, wpisanego w demokratyczną strukturę kraju i wykazujmy jak największą aktywność, gdyż w przypadku naszego podzielenia nikt się o nas nie upomni.

Należy pamiętać, że weterynaria polska stanowi jeden organizm złożony z lekarzy wolnej praktyki, lekarzy zatrudnionych w inspekcji, laboratoriach, na uczelniach i innych firmach. Żadna z tych grup nie może być dyskryminowana, poniżana i szantażowana. Ten kto będzie chciał nas podzielić będzie działał na nasza szkodę.

Kończąc chciałbym podziękować za współpracę wszystkim członkom Rady, pracownikom biura WIL-Wet , wszystkim Osobom , które wspomagały Nasz Samorząd oraz władzom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i SGGW za wieloletnią gościnność i życzyć Wszystkim Wszelkiej Pomyślności.
PREZES
dr Tadeusz Jakubowski

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 22:36
 

Sprawozdanie Komisji ds. Diagnostyki Laboratoryjnej WIL-W za rok 2004

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Diagnostyki Laboratoryjnej przy Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2004

W 2004 roku rozpoczęłam organizację warsztatów laboratoryjnych. Odbywają się one pod patronatem i przy wsparciu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.Spotkania odbywają się w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Zajęcia przygotowuję i prowadzę wraz z dr. Andrzejem Degórskim z Zakładu Patofizjologii Katedry Nauk Przedklinicznych. Przeznaczone są one dla lekarzy weterynarii:
1) prowadzących duże laboratoria analityczne, do których materiał biologiczny dowożony jest z terenu jednej dzielnicy, całego miasta lub regionu, oraz
2) obsługujących punkty analityczne przy lecznicach weterynaryjnych.

Dotychczas odbyły się trzy edycje warsztatów poświęconych badaniu układu czerwonokrwinkowego oraz dwie dotyczące badania układu białokrwinkowego, trzy kolejne spotkania warsztatowe są w trakcie organizacji. Do chwili obecnej w szkoleniach uczestniczyło ponad 140 osób.

Informacja o warsztatach dociera do lekarzy za pośrednictwem ogłoszeń w Życiu Weterynaryjnym.Przewodnicząca
Komisji ds. Diagnostyki Laboratoryjnej
przy Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
dr hab. Anna Winnicka prof. SGGW


Warszawa, 10 04 2005

 

Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (2001-2005)

Email Drukuj PDF

W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w następującym składzie:
Prezes: Tadeusz Jakubowski
Wiceprezesi: Jan Prandota (do czerwca 2002), Józef Białowąs, Andrzej Gotz (do grudnia 2002), Wiesław Łada, Marek Mastalerek, Czesław Żurawski
Skarbnik: Hanna Łubińska
Sekretarz: Krzysztof Anusz
Członkowie: Zofia Batorczak, Jerzy Chodkowski, Zdzisław Gajewski, Jacek Gruszczyński, Cezariusz Hułas (do czerwca 2004), Zbigniew Jarocki, Edmund Matey, Adam Meyer, Andrzej Niziński, Marek Radzikowski, Marek Sankiewicz, Anna StaszewskaW latach 2001-2005 odbyło się 31 posiedzeń Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Rada podjęła w tym czasie 693 Uchwały, w tym w okresie 2004-2005 318.

W Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej Warszawską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali: Tadeusz Jakubowski, Krzysztof Anusz, Jan Prandota ( do czerwca 2002)Tematyka posiedzeń Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie kwiecień 2004 - kwiecień 2005:


- analiza sytuacji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z wyznaczeniami i w tym kontekście z zawieraniem umów

- przygotowania do procesu wydawania paszportów weterynaryjnych przez Biuro Izby

- uchylenie na wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Uchwały Nr1450/2002/III z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia wzorcowych nieurzędowych cen minimalnych na usługi weterynaryjne w aglomeracji miejskiej i poza aglomeracją miejską

- organizacja spotkań informacyjnych dla lekarzy weterynarii członków WIL-W w okresie przed protestem ogólnopolskim dotyczącym sposobu finansowania i zawierania umów na badanie mięsa

- pomoc prawna lekarzom weterynarii, którym Inspekcja Weterynaryjna zalega z płatnościami za zadania z wyznaczenia

- analiza problemów związanych z rozpatrywaniem wniosków o rejestrację Zakładów Leczniczych dla Zwierząt oraz ustalenie systemu kontroli Zakładów aplikujących

- nawiązanie współpracy WIL-W z Oddziałem Warszawskim PTNW

- ocena skuteczności i opłacalności grupowego ubezpieczenia lekarzy weterynarii od odpowiedzialności cywilnej oraz zawarcie odpowiedniej umowy

- wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie wyjaśnienia statusu lekarzy weterynarii w Korpusie Służby Cywilnej

- organizacja spotkania świątecznego połączonego z uroczystym wręczeniem praw wykonywania zawodu

- omawianie zagadnień i wybór form poparcia działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius

- dostarczanie członkom samorządu pełnej informacji o pracach WIL-W poprzez jej stronę internetową

- rozpatrywanie podań członków WIL-W o obniżenie, rozłożenie na raty, zwolnienie z płacenia składki

- opiniowanie i przyznawanie zapomóg dla lekarzy weterynarii lub ich rodzin

- przyjęcia nowych członków WIL-W, powoływanie komisji egzaminacyjnych i egzaminowanie lekarzy weterynarii, którzy utracili prawo wykonywania zawodu

- przygotowanie wniosków o przyznanie odznaki „Meritus-zasłużony dla Samorządu Lekarzy Weterynarii” oraz Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa

- organizacja warsztatów laboratoryjnych : „Badanie układu czerwonokrwinkowego” (3 zjazdy); „Badanie układu białokrwinkowego” (2 zjazdy)

 Tematyka posiedzeń Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w latach 2001-2004:


- omawianie cennika czynności urzędowych z postulowaniem jego urealnienia poprzez podwyższenie cen, utworzenie cennika cen minimalnych na usługi nieurzędowe

- sporny problem podatku VAT przy badaniu mięsa

- organizacja szczepień przeciwko wściekliźnie

- współpraca WIL-W z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, między innymi w sprawie pomocy w organizacji staży dla absolwentów

- utworzenie Komisji ds. diagnostyki laboratoryjnej w związku z uruchamianiem systemu akredytacji laboratoriów oraz badań międzylaboratoryjnych

- przygotowanie ankiety o usługach laboratoryjnych w województwie mazowieckim

- opiniowanie projektów Ustaw w tym Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

- spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii dr Ireneuszem Michasiem, w czasie którego omawiano problemy związane z: priorytetami w działalności administracji weterynaryjnej, proponowanymi zmianami organizacyjnymi w administracji weterynaryjnej (pionizacja), znakowaniem zwierząt, funkcjonowaniem zbiornic padliny oraz utylizacji, konfliktem dotyczącym płatności podatku VAT w przypadku badania mięsa, nieopłacalnymi cenami monitoringów

- powołanie zespołów projektodawczych wzorcowych cen minimalnych na usługi stosowane w praktyce weterynaryjnej w aglomeracji miejskiej i poza aglomeracją miejską

- protest przeciwko zapisowi art. 13 ust. 4 projektu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt i zasadach wykonywania praktyki lekarsko-weterynaryjnej, dyskryminującemu lekarzy weterynarii będących nauczycielami akademickimi

- program znakowania bydła: spotkanie z dr Bogdanem Twarowskim z AR i MR oraz Grzegorzem Kurkowskim z mazowieckiej AR i MR, podczas którego zapoznano się ze stopniem realizacji programu, cenami za usługę oraz innymi sprawami organizacyjnymi

- opiniowanie Ustawy Prawo Farmaceutyczne, z udziałem lekarzy wolnej praktyki oraz prowadzącymi hurtownie leków, zaniepokojonymi biernością Izby Krajowej w trakcie prac Komisji Sejmowej nad w/w Ustawą

- monitorowanie „sprawy techników”

- problemy akredytacji Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz strategii rozwoju urzędowych laboratoriów weterynaryjnych

- organizacja szkoleń o następującej tematyce:

 1. Patologia okresu okołolęgowego strusi
 2. Aktualne problemy diagnostyki i terapii chorób gołębi
 3. Praktyczna interpretacja wyników monitoringu serologicznego w drobiarstwie
 4. Najczęściej występujące w Polsce choroby psów przenoszone przez kleszcze – problemy z rozpoznawaniem i postępowaniem
 5. Choroby zwierząt przenoszone przez kleszcze – rozpoznawanie i postępowanie
 6. Syndrom urologiczny kotów
 7. Proces starzenia się mózgu u psów – diagnostyka oraz postępowanie terapeutyczne


- organizacja i współorganizacja konferencji naukowych:

 1. XXXII Annual Meeting of ESNA (European Society For New Methods in Agricultural Research, 10–14 września 2002, Warszawa
 2. Doroczny Przegląd Dorobku Studenckich Kół Naukowych SGGW, 25-27 październik 2002
 

Sprawozdanie Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki

Email Drukuj PDF

Od ostatniego zjazdu odbyły się 4 spotkania Komisji:

15 czerwca – wspólne spotkanie z kolegami ze stowarzyszenia Lekarzy Wolnej Praktyki w celu omówienia postulatów do GIW w sprawie zmiany niekorzystnych rozwiązań dla lekarzy wolnej praktyki, powstałych po pierwszym maja 2004 roku

9 sierpnia – uczestnictwo w proteście lekarzy weterynarii pod Ministerstwem Rolnictwa

15 listopada – opracowanie pisma do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podtrzymaniu apelu o nie podpisywaniu żadnych umów przy wykonywaniu przy wykonywaniu czynności urzędowych przez lekarzy weterynarii i podjęciu działań, w trybie pilnym, zmierzających do zmian prawa niekorzystnego dla lekarzy

18 styczeń 2005 – omówienie zbliżających się wyborów na delegatów na Zjazd. Uczestnictwo w wyborach w celu zachęcenia lekarzy wolnej praktyki do większego zaangażowania się w prace Izby Lekarskiej
Przewodniczący Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki
Wiesław Łada

 

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL-W

Email Drukuj PDF

Warszawa, dn. 23 03 2005 r.

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z działalności w III kadencji

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło 99 skarg (łącznie z tymi, które pozostały nie zakończone po II kadencji)
Dotyczyły one następujących spraw:


• 11 - związanych z konfliktami między lekarzami weterynarii –(dotyczących problemów z wyznaczeniami powiatowych lekarzy weterynarii),
• 1 - związana z obrotem produktami leczniczymi,
• 68 - związanych z błędem w sztuce lekarsko – weterynaryjnej,
• 2 - związane z odmową udzielenia pomocy lekarsko – weterynaryjnej,
• 17 - innych ( dotyczyły one m.in. niepłacenia składek członkowskich na rzecz Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, zbyt wysokiej zdaniem właściciela opłaty za wykonaną usługę lekarsko – weterynaryjną, działania lekarza weterynarii niezgodne z Ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt, uchylania się lekarzy weterynarii od uregulowania należności w hurtowni weterynaryjnej, „jakie są granice reklamy usług lekarsko – weterynaryjnych?”, nie wydania dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej właścicielowi zwierzęcia, lekceważenia samorządu lekarsko – weterynaryjnego poprzez niestawiennictwo na wezwania Rzecznika – sprawa wszczęta z urzędu.

Rozpatrując ww. skargi Rzecznik wydał 18 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, na które wniesiono 4 zażalenia do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Okręgowy Rzecznik wydał 43 postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, na które wniesiono 7 zażaleń do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W związku przychyleniem się do zażalenia i uchyleniem postanowienia przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej prowadzone są 4 sprawy. Okręgowy Rzecznik skierował 17 wniosków o ukaranie do okręgowego sądu lekarsko – weterynaryjnego. 1 sprawa została przekazana do dalszego rozpatrywania do KROZ, gdyż lekarz weterynarii, którego dotyczyło postępowanie był członkiem Rady WIL-Wet i jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. 
1 sprawa została przekazana do Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Okręgowy Rzecznik otrzymał 1 sprawę do dalszego rozpatrzenia z Zachodnio – Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej. W trakcie prowadzenia jednej ze spraw okazało się, że technik weterynarii wykonuje czynności do których uprawnieni są wyłącznie lekarze weterynarii – sprawa została przekazana Radzie WIL-Wet.

Aktualnie w trakcie prowadzenia jest 19 spraw. 
Łącznie do biura Okręgowego Rzecznika wpłynęło 450 pism a wysłano 895 pism. Przeprowadzono 276 przesłuchań.
Na zakończenie pragnę podziękować moim Zastępcom lekarzom weterynarii: Michałowi Olszewskiemu, Stanisławowi Tęsiorowskiemu, Przemysławowi Laudańskiemu, Robertowi Janikowi za bardzo dobrą współpracę i wkład w pracę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Dziękuję również lek. wet. Sylwii Rytych za bardzo sumienne i odpowiedzialne prowadzenie biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w tym pełnienie funkcji protokólantki podczas 276 przeprowadzonych przesłuchań.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za lata 2001-2004

Email Drukuj PDF

Warszawa 13.04.2005


Komisja w składzie:
• przewodniczący lek. wet. Jerzy Sowula
• sekretarz lek. wet. Andrzej Koryś
• członek lek. wet. Krzysztof Miszczuk


W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyła jedenaście posiedzeń. W trakcji posiedzeń Komisja skontrolowała działalność Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Przewodniczący komisji brał udział w większości posiedzeń Rady WIL - Wet. w Warszawie. Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o budżety zatwierdzone na Zjazdach delegatów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Do Izby Krajowej odprowadzano należną część składki. Należności te są odprowadzane na bieżąco. Na posiedzeniu w dniu 19.02.05 Komisja zapoznała się z opinią biegłego powołanego przez sąd na wniosek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Biegły wydał opinię dotyczącą roszczeń Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o kwotę w wysokości 207.755,00 zł. od WIL- Wet. Opinia biegłego wskazuje, że to Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna jest winna pieniądze Warszawskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej. Na koniec 2004 roku na koncie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej znajdowało się 210.801,30 zł. Na koncie KKZ na koniec 2004 roku znajdowało się 46.127,41 zł. Telefony komórkowe używane są zgodnie z podjętą uchwałą. Zadłużenie członków Izby wynosi 735.847,06 zł. Rada czyni starania odzyskania tych należności. Podkreślić należy, że rok 2004 został zamknięty zyskiem bilansowym w wysokości 99.789,87 zł.

Rada WIL - Wet w miarę potrzeb dokonywała urealnienia budżetu w poszczególnych pozycjach. Komisja dokonała wyrywkowej kontroli faktur i rachunków, komisja nie wnosi zastrzeżeń do prowadzenia gospodarki finansowej. 
Na uwagę zasługuje zaangażowanie Prezesa oraz członków Warszawskiej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej w rozwiązywaniu problemów nurtujących środowisko weterynaryjne w całej Polsce. Brali oni udział w posiedzeniach podkomisji i komisji Sejmowych oraz konferencjach uzgodnieniowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzięki temu Lekarze Weterynarii uzyskali w drodze ustawy prawo wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Na wniosek WIL - Wet. został utrzymany obowiązek szczepienia psów przeciw wściekliźnie bez obciążenia biurokratycznego z możliwością wykonywania tych czynności przez zakłady lecznicze dla zwierząt. Członkowie Rady zaangażowali się w tworzenie nowych regulacji prawnych, które miałyby na celu poprawę warunków na jakich wyznacza się prywatnych lekarzy weterynarii do działań urzędowych, w tym bardziej satysfakcjonującego wynagrodzenia za czynności zlecone. Członkowie Okręgowej Rady wspierali strajkujących oraz w inny sposób wyrażających swoje niezadowolenie kolegów z sytuacji w weterynarii. Jest to tym bardziej godne zauważenia, że nie wszystkie Izby Okręgowe zachowały się podobnie. Ponadto Komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2005 rok. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu. 
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.


Wyjaśnień udzielali:
Skarbnik WIL-Wet. – Hanna Łubińska 
Księgowa WIL-Wet. – Jadwiga Wałdykowska Przewodniczący Komisji: Jerzy Sowula

 

Apel

Email Drukuj PDF

Lekarze weterynarii wolnej praktyki.


Dziękuję za liczny udział w manifestacji w dniu 9 08 2004 r. w Warszawie. 
Dziękuję za determinację w obronie godności naszego zawodu.
Dziękuję Glównemu Lekarzowi ,że jego upór i chęć zniszczenia wolnego zawodu lekarza weterynarii, przyczynił się do niespotykanej konsolidacji naszej korporacji.
Szczególnie apeluję do koleżanek i kolegów lekarzy weterynarii-tych najmłodszych i najstarszych-nie dajcie się zwieść obiecankom GIW-u.
Honor i lojalność wobec kolegów z własnej grupy zawodowej jest ważniejsza.Trzymajmy się razem! Radomsko nie pęka!!!
Dołączają się coraz to nowe powiaty.


Pozdrawiam,

Krzysztof Matras 
Komitet Protestacyjny

 


Szanowne koleżanki i koledzy-powiatowi lekarze weterynarii!


W ostatnich dniach zostaliście poddani niespotykanej presji i szantażowi ze strony GIW-u. Po raz pierwszy w historii naszego zawodu próbuje się na taką skalę skonfliktować lekarzy państwowych i prywatnych. Wielu lekarzy powiatowych w rozmowach bezpośrednich solidaryzuje się z nami.
Rozumiemy Waszą trudną sytuację. Główny Lekarz Wet. poprzez wojewódzkich próbuje wymóc na Was rzeczy niemożliwe.
Przeciwstawcie się terrorowi. Jesteście urzędnikami korpusu cywilnego.
Apeluję do Was-przestańcie koloryzować sytuację,nie róbcie rzeczy niemożliwych i przyłączcie się do nas. Zawsze byliśmy na dole razem do czarnej roboty i niech pseudopolitycy dadzą nam spokojnie pracować.
Zorganizujmy ogółnopolskie spotkanie.


Zapraszam do Radomska.


Krzysztof Matras 
Komitet Protestacyjny


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: +48 501 35 07 10

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:31
 

Przyłączcie się!

Email Drukuj PDF

Kochani przyłączcie się do czynnego protestu, powiatowe inspektoraty i ich pracownicy nie dadzą rady ogarnąć roboty, którą my wykonujemy, nie dajmy się zastraszyć, odstąpcie od badania zwierząt rzeźnych i mięsa, apeluję do dużych zakładów. Przyłączcie się do nas.


pozdrawiam, 
jakubwet

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:37
 

Koniec weterynarii

Email Drukuj PDF

Do powiatow wpłynęły projekty umów zawieranych przez lekarzy powiatowych i lekarzy prywatnych na wykonywanie czynności zleconych. Zgodnie z interpretacją GIW powiat będzie odbierał nam zus i podatek dochodowy od kazdej sumy zarobionej ze zlecenia i to niezależnie od tego jaką działalność prowadzimy i jak się rozliczamy ze skarbówką. Szybko można policzyć,że jest to około pięćdziesiąt procent.Zrobili z nas pracowników inspektoratów!!!! A może rozpoczyna się świadoma likwidacja prywatnych praktyk weterynaryjnych.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:38
 

Nagła zmiana warunków badania mięsa

Email Drukuj PDF

Badałem mięso z kolegą na zmianę co drugi miesiąc (około 6 godzin dzienne). Powiatowy twierdzi,że ostatnio przepisy się zmieniły i za te samie pieniądze mam badać mięso cały czas, a kolega będzie przy nadzorze nad warunkami rozbioru (żeby było sprawiedliwie będziemy sie zmieniać). Finał jest taki, że każdego miesiąca będziemy w zakładzie ja i kolega po około 8 godzin dziennie (żeby sprostać wymogom, ubój się nawet nieco wydłużył). Czyli czas pracy wydłużył się nam ponad 2 razy, a pieniądze zostaną te same (tyle samo zbadanych sztuk ). Wyjdzie na godzinę około 10 zł.To sie chyba nie opłaca. Co tu jest grane?

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:35
 

Szczepienie p wściekliżnie za 15 zł w terenie!

Email Drukuj PDF

Urzędasy znowu zrobiłu coś ciekawego cenniku dla lekarzy wyznaczonych w pozycji szczepienie p wściekilżnie kosztuję 15 zł ale razem z dojazdem na miejsce( urzędowo zwracane jest nam za km 0.7648 to jadąc 16 km w jedną stronę mamy 32 km dojazd jest to kwota amortyzacji samochodu i paliwa wynosi 24,47 zł )

Czy to nie jest temat na kabaret? A jeszcze z pobranych 15 zł zabiorą nam 1 zł haraczu za bliżej nieokreślone korzyści które otrzymujemy od powiatowego. Całe szczęście niewiele osób czyta rozporządzenia bo wtedy mogliby zażądać świadczenia takiej usługi.


Chciałoby się powiedzieć nowe wraca kiedyś Rabiesvac był tylko przez określony okres czasu na stolikach i psy szczepiono tylko np. w maju lub lutym do wyboru, po latach pracy lekarzy wolnej praktyki i namawianiu właścicielizwierząt do systematycznych szczepień p.wściekliżnie psów i kotów powracamy do stolikowej akcyjności (ciekawe kto przytaszczy kota pomiędzy 20 szczekających psów do sołtysa no chyba że wściekliznę przenoszą tylko psy , lisy i jenoty)
Kali.

 

Rozporządzenie z Księżyca(z 7 VI 2004 w spr. wynagr.)

Email Drukuj PDF

Anonim napisał "Nie tylko rozporządzenie ale i jego interpretacja przez administrację wet.
W ubojni drobiu , w której badam mięso, do tej pory każdy z dwóch obsługujacych lekarzy badał co drugi miesiąc codziennie około 5 godzin.

Teraz planuje się obowiązek obecności dwóch lekarzy wet. Jednego przy badaniu drugiego przy przy rozbiorze.Każda z tych działek to ponad 8 godzin (9 lub 10) bo żeby sprostać wymogom ubój się wydłużył ,Co z tego , że według rozporządzenia opłata za godzinę wynosi 41 zł jak pieniądze na ten cel pozyskiwane są tylko za sztuki zbadane co da miesięcznie brutto ok 2000 zł dla jednego lekarza. Do tej pory przebywałem w zakładzie ok 5 godzin i jakoś to można i zosstawało trochę czasu na pracę w terenie.Drugi miesiąc miałem wolny. Teraz gdy będę nie dostępny przez 10 godzin miesiąc w miesiąc ,moja praca w terenie padnie. Po opłaceniu zusu i podatku zostanie mi na czysto ok 1000 na miesiąc. Dokąd właściwie zmierzamy . Kto podejmie pracę za te pieniądze. Czy były robione jakieś symulacje działania tego rozporządzenia? A może twórcy tego aktu prawnego mieszkają na Księżycu??Gdzie prawo pracy?Dlaczego proponuje się nam pracę ponad 8 godzin dziennie bez możliwości odebrania nadgodzin np w czasie wolnym (bo go nie ma Zreszta administracja odpowie :wyznaczymy jeszcze jednego lekarza .Tylko wtedy wynagrodzenie spadnie do około1300 brutto .Po opłaceniu zusu i podatku ok 600 na rękę za ok 200 godzin pracy w miesiącu. Ze smutną ciekawośćią patrzę jak to wszysko się ułoży."

 

Spotkania w Radomsku i w Cęstochowie

Email Drukuj PDF

3 czerwca z mojej inicjatywy odbylo się spotkanie lek. wet. wolnej praktyki w Radomsku i w Częstochowie.W Radomsku 17 osob, w Częstochowie 26 osob w 100%poparło postanowienia Zjazdu Lekarzy Wet. z 30 maja.Udzielono pełnomonictwa i wyrażono poparcie do dalszych dzialań dla wylonionego Komitetu Protestacyjnego.(listy obecności z podpisami kolegow i koleżanek ). Postulowano zaostrzenie protestu.Rozgoryczenie i frustracja naszej korporacji osiągnęly apogeum. W najbliższym czasie spotykamy sie w Bełchatowie, Piotrkowie, Kłobucku i Lublińcu. Apeluję do koleżanek i kolegow o spotkania w swoich powiatach i udzielania poparcia Komitetowi Protestacyjnemu przed rozmowami z Min. Rolnictwa.


Pozdrawiam, 
Krzysztof Matras

 


Strona 11 z 11