ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Szkolenia dla lekarzy weterynarii

Zarządzanie komunikacją kryzysową w weterynarii?

Marketing i PR zakładu leczniczego dla zwierząt w ramach obowiązujących przepisów?

Zarządzanie sobą w czasie?

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest pozyskanie informacji na temat najbardziej interesujących Państwa obszarów tematycznych. Szkolenia planujemy na wiosnę tego roku.
Odpowiedzi posłużą do wybrania tematyki warsztatów, a także przygotowania ich programów. Państwa aktywność w tej ankiecie jest dla nas bardzo ważna, a każda uwaga bardzo cenna. To od tego zależy, które szkolenia i w jakiej skali zostaną przeprowadzone.

Informacje na temat szkoleń:

>> zarządzanie sobą w czasie: szkolenie, podczas którego uczestnicy – lekarze weterynarii, którzy bardzo często w jednym tygodniu realizują wiele zajęć w różnych lokalizacjach – uczą się wyznaczać priorytety, godzić ze sobą różne aktywności, rozdzielać życie zawodowe od prywatnego,

>> zarządzanie komunikacją kryzysową w weterynarii: w trakcie szkolenia uczestnicy uzyskują umiejętność konstruktywnego i efektywnego sposobu komunikowania o sytuacjach kryzysowych, takich jak np. pojawiające się groźne epizoocje; tworzenia scenariuszy informowania o sytuacjach kryzysowych, ułatwiających sprawne, bieżące działanie,

>> obsługa klienta, marketing i PR zakładu leczniczego: szkolenie uczy zarządzania komunikacją marketingową i promocją zakładów leczniczych dla zwierząt w sposób efektywny, a jednocześnie dopasowany do szczególnych realiów prawnych i obostrzeń, którym podlegają; podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak budować wizerunek zakładu, poznają odpowiednie dla swojej branży narzędzia i sposoby efektywnego informowania o marce

ANKIETA

Odpowiedzi gromadzimy do 30 stycznia!

Start Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC Lekarzy Weterynarii 2017

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 

Polisa Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ

Nr 000-17-447-05929430 na okres 01/03/2017 do 28/02/2018 r.


UBEZPIECZYCIEL: TUiR Allianz Polska S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

 

BROKER: Kancelaria Brokerska

MODUS Sp z o.o.

ul. Gałeckiego 14

96-100 Skierniewice

 

UBEZPIECZAJĄCY: Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

UBEZPIECZENI: Lekarze Weterynarii zrzeszeni w Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, nie zalegający z opłatą składki członkowskiej na dzień 29 lutego 2017 r. (tolerowane zadłużenie 120,00 zł).

NUMERY PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU OSÓB UBEZPIECZONYCH - plik PDF

OKRES UBEZPIECZENIA: Od 01.marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

ZAKRES UBEZPIECZENIA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:

• badaniu stanu zdrowia zwierząt;

• rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

• leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko – weterynaryjnych;

• badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

• sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

• badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;

• wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne;

• szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji w charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z wykonywaniem zawodu/lekarze weterynarii zatrudnieni w ramach umowy o pracę w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii lub związanych z wykonywaniem praktyk lekarsko-weterynaryjnych;

• szkody spowodowane przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności;

• szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług świadczonych w związku z prowadzoną działalnością;

• szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej formy - klauzula 3;

• szkody powstałe w rzeczach powierzonych lub oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;

• odpowiedzialność za szkody polegające na czystej stracie majątkowej;

• ochrona obejmuje także niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku.

 

ZAKRES TERYTORIALNY: Polska

 

SUMA GWARANCYJNA: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczonych osobno na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

 

FRANSZYZA INTEGRALNA: 100,00 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

 

PRZEPISY I POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1. Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej osób wykonujących zawód medyczny zatwierdzone Uchwałą Zarządu Allianz Polska S.A. Nr 233/2015 i mające zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.01.2016.

2. Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej o zatwierdzone Uchwałą Zarządu Allianz Polska S.A. Nr 187/2015 i mające zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.01.2016.

3. Zakres ochrony obejmuje:

• Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji,

• Przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV); praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi;

• Rażące niedbalstwo;

• Szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;

• Eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji;

• Odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa;

• Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych;

• Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne;

• TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza, iż w okresie trwania ubezpieczenia nie zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie – przy zachowaniu niezmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności;

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu

• w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych bądź na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych;

• przy świadczeniu usług lekarsko-weterynaryjnych w związku z prowadzeniem własnej praktyki;

• poprzez udział w komisjach lekarsko-weterynaryjnych;

• przy pełnieniu dyżurów;

• TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza, iż w okresie trwania ubezpieczenia nie zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie – przy zachowaniu niezmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności;

 

 

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ:

Poszkodowani - osoby trzecie zgłaszają szkodę na piśmie do zakładu lekarsko-weterynaryjnego lub bezpośrednio do Ubezpieczyciela TUiR Allianz SA.

Ubezpieczeni Lekarze Weterynarii zobowiązani są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7dni od powzięcia wiedzy ,do przekazania zgłoszonego roszczenia przez poszkodowanego do Kancelarii Brokerskiej Modus sp.z o.o w formie scan pisma poszkodowanego na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (tel. 537 255 900), Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (tel. 510 146 586) wraz z oświadczeniem jakiego rodzaju popełniono błąd w sztuce lekarskiej lub bezpośrednio do do Centrali TUiR Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, do Departamentu Szkód Korporacyjnych

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem na nr (22) 567-40-33

w wyjątkowych przypadkach telefonicznie na nr (22) 567-13-32.

Kancelaria Brokerska Modus sp. z o.o jest opiekunem w zakresie realizacji umowy ubezpieczenia i obsługi zgłaszania szkód i dochodzenia roszczeń od TUiR ALLIANZ SA.

Ponadto od Brokera możecie Państwo otrzymywać propozycje warunków ubezpieczenia dla posiadanego mienia, budynków, ubezpieczenia pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków, wyjazdów turystycznych, ubezpieczeń na życie, wypadkowych oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Kontakty do Brokera:

Dorota Kupczyk – Radzikowska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: 667 007 555

Rafał Trębski

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 609 488 225

Magdalena Wojtysiak

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 667 911 667

Jacek Krulik

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 508 229 962

Poprawiony: piątek, 07 kwietnia 2017 08:24
 

Program opieki medycznej

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

naszą ambicją jest aby Państwo cieszyli się dobrym zdrowiem.

Chcąc nieustannie promować zdrowy styl życia, z przyjemnością oddajemy w Państwa  ręce program opieki medycznej realizowany w 80 placówkach Grupy LUX MED  i  1200 Placówkach Partnerskich w całej Polsce. Pakiety medyczne obejmują  konsultacje lekarzy  specjalistów, bez skierowań, szczepienia, wizyty domowe oraz  badania diagnostyczne i laboratoryjne  wraz z RTG, USG, tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym. Znajdziecie w pakietach także: testy alergiczne, zabiegi ambulatoryjne, stomatologię i rehabilitację.

Dla kogo pakiet medyczny?

  • Dla Rodzin z dziećmi do 25 r.ż.
  • Dla Osób, które nie ukończyły 70 lat

Zdrowie nie jest nam dane na zawsze. Regularne konsultacje i szybka diagnostyka umożliwiająca postawienie diagnozy i podjęcie leczenia. To najlepszy sposób by utrzymać sprawność na najwyższym poziomie.

 

Więcej informacji - plik w formacie PDF

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego LUX MED dla firm - plik w formacie PDF

 

Z wyrazami szacunku

Leokadia Trębska

Prezes Zarządu KB Modus

tel. 603/644 142


Poprawiony: poniedziałek, 09 marca 2015 14:42