Obecny zjazd - to wdrożenie w życie decyzji podjętych przed rokiem w Płocku: odbył się 15 i 16 września 2023 r. i był spotkaniem na macierzystym wydziale połączonym z uczczeniem pamięci prof. dr. hab. Zdzisława Larskiego (1919 – 2015). Przygotowanie jego – to zorganizowanie sympozjum poświęconego profesorowi Larskiemu wraz z ufundowaniem tablicy pamiątkowej i uzgodnieniem jej treści oraz przygotowanie spotkania absolwentów. Ciężar zorganizowania sympozjum spoczął na absolwentach - lek. wet. Jacku Gruszczyńskim i Tomaszu Zdolińskim oraz opiekunie ich roku - prof. dr. hab. Józefie Szarku i na kierowniku Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej – prof. dr. hab. Andrzeju K. Siwickim, przy olbrzymim wsparciu ze strony dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr. hab. Bogdana Lewczuka. Sympozjum sponsorowane było przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną i SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne w Ostródzie – serdecznie dziękujemy. Organizacją zjazdu zajęli się J. Gruszczyński, T. Zdoliński, J. Szarek oraz lek. wet. Joanna Jezierska-Kulik, a wsparcie uzyskali ze strony Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie – prezesa dr. inż. Bolesława Pilarka i mgr Agnieszki Szulich. Odbyło się wiele rozmów z dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr. hab. Bogdanem Lewczukiem, rodziną prof. Larskiego, a zwłaszcza z jego synem - lek. wet. Wojciechem Larskim.

Sympozjum poświęcone prof. dr. hab. Zdzisławowi Larskiemu – „Wirusologia weterynaryjna XXI wieku” miało miejsce na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 15 września 2023 r. Podczas tego wydarzenia rodzinę prof. Larskiego reprezentowali: córka profesora – Ewa Kamionowska z mężem lek. wet. Markiem Kamionowskim i córkami, wnuczka profesora - prof. dr hab. Magdalena Larska (też lek. wet.) z córką, oraz synowa profesora - Barbara Larska. Sympozjum otworzył dziekan wydziału prof. dr hab. Bogdan Lewczuk.

Sesję I zapoczątkował referat lek. wet. Jacka Gruszczyńskiego: Dlaczego wspominamy profesora Zdzisława Larskiego? Autor wystąpienia szeroko umotywował zasadność wyboru. Podał m.in., że prof. Larski przybył do Olsztyna 07 lipca 1967 r., był współzałożycielem Wydziału Weterynaryjnego i długoletnim kierownikiem Katedry Mikrobiologii. Scharakteryzował profesora jako człowieka cierpliwego, serdecznego i życzliwego, a jednocześnie wymagającego i sprawiedliwego oraz dbającego o wysoki poziom kształcenia studentów i posiadającego dar przekazywania wiedzy innym. Łączył doskonale naukę z dydaktyką, był pionierem w obrębie wprowadzaniu nauczania wirusologii. Wydał podręcznik „Wirusologia weterynaryjna” i opracował program nauczania wirusologii, który to Polska Akademia Nauk zaakceptowała i zaleciła do wprowadzenia na wszystkich uczelniach w kraju mających w planie studiów mikrobiologię. Kończąc dodał: Dziękujemy, Panie Profesorze, że byłeś wierny ideom prawdy, dobra i piękna, że miałeś odwagę mieć własne zdanie, a także za to, że jesteś w naszych sercach i w naszej wdzięcznej pamięci. Pamięć o Tobie będzie trwać w naszym wspólnym drugim domu, jakim jest nasza Alma Mater.

Następnie prof. dr hab. Magdalena Larska, wnuczka prof. Zdzisława Larskiego, pracująca w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym zajmująca się wirusologią podobnie jak jej pradziadek, przedstawiła referat pt. Prof. dr hab. Zdzisław Larski we wspomnieniach Rodziny. Ukazała pełną charakterystykę profesora – od jego dzieciństwa, poprzez lata młodzieńcze i pracę na uczelni. W swojej relacji, bogato ilustrowanej fotografiami, przybliżyła zebranym profesora jako człowieka, ojca, męża, brata, dziadka i mistrza przekazującego swoją wiedzę. Nakreśliła też dorobek naukowy profesora wskazując, że obejmuje około 320 pozycji i kilka podręczników.

Kończąc Sesję I lek. wet. Tomasz Zdolińskiego zaprezentował referat: Profesor Zdzisław Larski na tle wspomnień absolwenta w poemacie Gdy świat nie wierzy łzom. Rozpoczynając wspomnienia podkreślił fakt, że omawianym wydarzeniem tworząc najnowszą kartę historii wydziału wzbogacamy ją wyrazem naszej bezinteresownej wdzięczności w stosunku do prof. Larskiego. Nakreślił osobowość profesora przywołując spotkania z nim w różnych okolicznościach: na wykładach, egzaminie i podczas występu chóru akademickiego – z których to wyłania się wspaniała postać wybitnego nauczyciela akademickiego i człowieka o wielkiej klasie. Zaprezentował też wiersz swojego autorstwa poświęcony profesorowi Zdzisławowi Larskiemu, będący zarazem ukłonem w stronę naszych Nauczycieli Akademickich. Słowami wiersza ukazał optymizm, swoją wiarę i nadzieję, że w życiu, chociaż ważna jest praca, kariera i pieniądze – to na drugim skrzydle egzystencji jest sfera emocji, których emanacją są łzy.

Sesja II – to dwa referaty: Wirusy olbrzymie i wirofagi – nowe fakty w biologii (prof. dr. hab. Wiesława Deptuły i prof. dr hab. Beaty Deptuły) oraz Nowe zagrożenia wirusologiczne XXI wieku (prof. dr. hab. Andrzeja K. Siwickiego). Prof. Deptuła swój referat poprzedził refleksjami skierowanymi Do Drogich Absolwentów Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie Rocznika 1974 – 1979, m.in. bardzo dziękując za to co uczynili wobec jego mistrza, nauczyciela, badacza, pracownika naukowego i wychowawcy. 

Na zakończenie Sesji II prof. dr hab. Krystyna Skibniewska, w imieniu swoim i prof. dr. hab. Janusza Guziura, przypomniała niektóre fakty z życia profesora Larskiego. Prezes Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacek Łukaszewicz podziękował organizatorom za zorganizowanie sympozjum, w tym godne uczczenie pamięci prof. dr. hab. Zdzisława Larskiego, a zwłaszcza za ufundowanie tablicy. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie dr. inż. Bolesław Pilarek pokreślił fakt zorganizowania sympozjum słowami Tadeusza Kotarbińskiego: Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości. Ponadto w uznaniu zasług w działalności na rzecz absolwentów UWM w Olsztynie i poprzedzających go uczelni, wyrażonych zorganizowaniem sympozjum i ufundowaniem tablicy pamiątkowej prof. Larskiemu, wyróżnił J. Gruszczyńskiego, J. Szarka i T. Zdolińskiego Dębowym Laurem Absolwenta UWM w Olsztynie.

Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową (wykonaną w marmurze), ulokowaną w budynku przy ul. Oczapowskiego 13, na ścianie przed schodami prowadzącymi do Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, której profesor Larski był kierownikiem. Tablicę poświęcił Duszpasterz Akademicki ksiądz Mirosław Hulecki, emerytowany proboszcz Parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu. Sympozjum zakończyło zrobienie zdjęcia zbiorowego wszystkich uczestników tego wydarzenia.

Promenadą Absolwentów, Aleją Wydziałów i urokliwym parkiem absolwenci udali się na uroczysty obiad do restauracji Tafla nad Jeziorem Kortowskim. Tu zaproszonych gości witają kwiatami: Jacek Gruszczyński, Tomasz Zdoliński i Joanna Kulik-Jezierska. Miła atmosfera udziela się wszystkim.

            Po obiedzie 15 osobowa delegacja absolwentów udała się na Cmentarz Komunalny w Olsztynie przy ul. Poprzecznej. Tam na grobie Janiny i Zdzisława Larskich złożono kwiaty, zapalono znicze i odmówiono modlitwę w intencji Profesora oraz naszych nauczycieli spoczywających w pobliżu: prof. Henryka Janowskiego i jego żony - prof. Ireny Janowskiej oraz naszych nauczycieli akademickich pochowanych w innych miejscach.

Wieczorem i nocą miał miejsce bankiet w restauracji Tafla - wspólne tańce i długie rozmowy przepełnione wspomnieniami.

Następnego dnia dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Bogdan Lewczuk przedstawił prezentację szeroko ukazującą wydział. Padło też wiele pytań na które dziekan szczegółowo odpowiadał. Po takim preludium uczestnicy zjazdu zobaczyli jak dziś wygląda baza naukowo-dydaktyczna wydziału, a oprowadzającym był prof. dr hab. Bogdan Lewczuk. Patrząc na wyposażenie klinik i katedr zobaczono jak ogromny postęp zaistniał w wyposażeniu jednostek. Pojawiały się komentarze wskazujące, że można pozazdrościć obecnym studentom takich warunków kształcenia. Bardzo dziękujemy Panu Dziekanowi za poświęcony nam czas i wszechstronną pomoc. 

            Kończąc wspomnienia z sympozjum i ze zjazdu serdecznie dziękujemy uczestnikom i osobom, które przez swoje zaangażowanie i życzliwość dołożyły swoją ,,cegiełkę”, aby nasze spotkanie w Kortowie mogło przybrać taki kształt i upłynąć w tak ciepłej, serdecznej i miłej atmosferze! Dziękujemy zarówno prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie – dr. inż. Bolesławowi Pilarkowi i mgr Agnieszce Szulich za poświęcony nam czas i udzielone wsparcie. Dziękujemy darczyńcom za ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci prof. dr. hab. Zdzisława Larskiego. Cieszymy się, że pozostawiamy na naszym macierzystym wydziale trwały i zauważalny wkład w jego historię i dzień obecny.  

 

 

ZDJĘCIA

 

Prof. dr hab. Józef Szarek

Lek. wet. Tomasz Zdoliński

Lek. wet. Jack Gruszczyński

Lek. wet. Joanna Jezierska-Kulik

 

Olsztyn, Chociszewo, Płock, Stargard, wrzesień 2023 r.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami