Polisa Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Nr 436000275434 na okres 01/03/2022, 00:00 do 28/02/2023 r., 23:59

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 

ZAKRES TERYTORIALNY:

Teren RP

 

SUMA GWARANCYJNA:

30 000 PLN

 

FRANCZYZA REDUKCYJNA:

1 500 PLN

 

UBEZPIECZYCIEL:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

 

BROKER:

Mentor S.A.
Biuro Produktów Masowych i Affinity
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 669 32 78
www.mentor.pl

osoby do kontaktu:
Róża Błaś nr tel.: 56 669 32 16, tel. kom. 601 611 922, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Gnat nr tel.: 56 669 32 78, tel. kom. 663 480 698, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UBEZPIECZAJĄCY:

Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

UBEZPIECZENI: Lekarze Weterynarii zrzeszeni w Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, nie zalegający z opłatą składki członkowskiej na dzień 26 lutego 2021 r. (tolerowane zadłużenie 120,00 zł).

 

NUMERY PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU OSÓB UBEZPIECZONYCH - PDF

 

OKRES UBEZPIECZENIA: Od 01.marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego w tym podczas wykonywania czynności o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych w powiązaniu z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku o inspekcji weterynaryjnej i ustawą z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt przez lekarza weterynarii jak również personel pomocniczy pracujący pod nadzorem ubezpieczonego lekarza weterynarii w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez personel zakładu leczniczego dla zwierząt prowadzonego przez ubezpieczonego lekarza weterynarii (w tym zatrudnionych przez niego innych lekarzy weterynarii).

 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:

• badaniu stanu zdrowia zwierząt;

• rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

• leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko – weterynaryjnych;

• badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

• sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno- weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

• badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;

• wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne;

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:

• rażące niedbalstwo;

• szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i współpracownikom;

• eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji, ale tylko w sytuacji, gdy właściciel zwierzęcia wyraził na to zgodę;

• odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny z mocy prawa

• odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu świadczeń medycznych;

• ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i używaniem w prowadzonej działalności prywatnej aparatury specjalistycznej, pod warunkiem, że jest sprawna i posiada atest właściwego organu, (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez aparaturę i materiały medyczne)

• włączenie szkód wynikłych z używania urządzeń rentgenowskich oraz laserowych;

• lekarzy weterynarii inspekcji weterynaryjnej (są to osoby w szczególności wykonujące czynności z ustawy o inspekcji weterynaryjnej)

• szkody spowodowane przez osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności;

• szkody spowodowane wadą towarów i produktów leczniczych dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług świadczonych w związku z prowadzoną działalnością

• odpowiedzialność za szkody jakim ulegną pacjenci oraz klienci podczas przebywania w miejscu wykonywania zawodu,

• szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, używania lub innej umowy podobnej

• szkody powstałe w rzeczach powierzonych lub oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii;

• odpowiedzialność za szkody polegające na czystej stracie finansowej,

• odpowiedzialność za czyste straty finansowe wynikłe z błędnego wystawienia przez Ubezpieczonego paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego,

• ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych ze zwierzęcia, mięsa lub innego środka spożywczego na inne zwierzę lub człowieka w związku z prowadzoną działalnością,

• szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego podczas wykonywania przez ubezpieczonego zawodu lekarza weterynarii, z wyłączeniem szkód w wartościach pieniężnych)

• przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV); praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi;

 

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania przez ubezpieczonego zawodu w jakiejkolwiek formie, w tym:

• w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa weterynaryjnego lub innych jednostkach organizacyjnych w tym w ramach jednostek Inspekcji Weterynaryjnej bądź na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych,

• przy świadczeniu usług weterynaryjnych

• przy pełnieniu dyżurów,

• przy udzielaniu pierwszej pomocy lekarsko – weterynaryjnej ofierze wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami służbowymi (niesienie niezbędnej pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego nagłego wypadku)

• Ochrona dotyczy każdego z lekarzy w jego działalności medycznej, bez względu na rodzaj zatrudnienia, dla każdego jest jednakowa przy identycznej składce.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także:

• lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji,

• zatrudnionych przez ubezpieczonego techników weterynarii, praktykantów i stażystów

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC lekarza weterynarii objęte są również osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji lekarza weterynarii, będące w trakcie nabywania kwalifikacji lub uprawnień wykonujące czynności i działania wchodzące w zakres zawodu lub funkcji lekarza weterynarii, w szczególności stażyści/praktykanci/technicy weterynarii o ile wykonują czynności pod nadzorem ubezpieczonego.

 

4. Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym:

 

Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi zapisami postanowień OWU oraz umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii zatrudnionego w ramach umowy o pracę w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach weterynarii lub związanych z wykonywaniem praktyk lekarsko-weterynaryjnych lub czynności wykonywanych przez lekarza urzędowego z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii).

 

Zakres czasowy:

Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych dotyczące szkód, będących następstwem zaistniałych w okresie ubezpieczenia zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową, chociażby następstwa zdarzeń ujawniły się po upływie okresu ubezpieczenia i zostały zgłoszone zakładowi ubezpieczeń po upływie okresu ubezpieczenia, jednakże z zastrzeżeniem terminów przedawnienia. Zdarzeniem w rozumieniu niniejszej klauzuli jest działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu.

Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte zgodnie z wariantem B określonym w §10 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 24.09.2018 (ubezpieczenie wszystkich członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej - zatrudnionych na każdy rodzaj umowy, a także prowadzących własną działalność).

 

Ubezpieczyciel gwarantuje, iż w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z zawartej przez każdą z okręgowych izb polisą ubezpieczeniową, nie zostanie podniesiona cena składki za ubezpieczenie, określona w zawartej polisie ubezpieczeniowej – przy zachowaniu niezmienionego zakresu i limitów odpowiedzialności.

 

Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone:

 

Klauzula kosztów ochrony prawnej w zakresie kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego, pod warunkiem że są one związane z wykonywaniem czynności zawodowych oraz jeżeli wypadek powodujący konieczność uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczonego nastąpił w okresie ubezpieczenia.

Sublimit dla Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie kosztów ochrony prawnej: 10.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

(Szczegółowa treść zakresu w zapisach klauzul).

Dodatkowo istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii:

 

Suma gwarancyjna w złotych

Składka Roczna

Zakres zgodny z postawieniami grupowej umowy OC

Zakres zgodny z postanowieniami grupowej Umowy OC rozszerzony o terytorium UE

40.000,- PLN

10,-PLN

40,- PLN

80.000,- PLN

30,-PLN

60,- PLN

200.000,- PLN

80,-PLN

150,- PLN

300.000,- PLN

95,-PLN

190,- PLN

500.000,- PLN

150,-PLN

250,- PLN

800.000,- PLN

220,-PLN

310,- PLN

 

Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.

Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.

 

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:

W celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego, należy skontaktować się z:

Agatą Łukowską (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 33 07

Druk zgłoszenia szkody - plik w formacie PDF

Zasady zgłaszania szkody - plik w formacie PDF

Wniosek o zawarcie dodatkowego ubezpieczenia dla członków izb lekarsko-weterynaryjnych - plik w formacie PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami