Od dnia 16 września 2024 r. zmianie ulegną zasady przemieszczania psów, kotów, fretek z Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi na terytorium Unii Europejskiej; zmiany te dotyczą zarówno przemieszczania w celach niehandlowych jak i handlowych. 
Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską rozporządzeniami Federacja Rosyjska Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie. 
Zmiana ta wiąże się z 3 miesięcznym czasem oczekiwania psów, kotów i fretek przed wjazdem na teren UE liczonym od pobrania krwi do badania.
Rozporządzenia stosuje się od dnia 16 września 2024. 

Nadmienione akty prawne: 

  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1130 z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 577/2013 w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 oraz
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1170 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany załączników IV, VIII, XIII, XIV i XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazów państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz w sprawie sprostowania załącznika XIV do tego rozporządzenia w odniesieniu do wykazu państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych. 

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami