Warszawa, dnia 12.05.2006 r.
KRLW/03210/03/06
wg rozdzielnika

Niniejszym przedstawiam Państwu pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2005 r. sygn. KRLW/060/06/06 oraz pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2006 r. sygn. KRLW/061/13/06, do których załączone było stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. 
w sprawie projektów ustaw: - o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji.

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Otrzymują:
Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
Rady Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych – wszystkie
Renata Beger, Posłanka na Sejm RP
Krzysztof Czarnecki, Poseł na Sejm RP
Marian Daszyk, Poseł na Sejm RP,
Andrzej Fedorowicz, Poseł na Sejm RP
Jerzy Gosiewski, Poseł na Sejm RP
Aleksander Grad, Poseł na Sejm RP
Józef Klim, Poseł na Sejm RP
Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP
Wojciech Mojzesowicz, Poseł na Sejm RP
Bernard Ptak, Poseł na Sejm RP
Damian Raczkowski, Poseł na Sejm RP
Marek Suski, Poseł na Sejm RP
Marek Strzeliński, Poseł na Sejm RP
Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP – wszyscy 
Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP – wszyscy 
Krzysztof Jażdżewski Główny Lekarz Weterynarii
Maria Boratyn-Laudańska, z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Telesfor Walterbach, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej
Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie 
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy


Warszawa, dnia 12.05.2006 r.
KRLW/060/06/06

Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze,

W dniu 11 maja 2006 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w którym uczestniczyli posłowie Sejmu RP – Krzysztof Czarnecki, Andrzej Fedorowicz, Jerzy Gosiewski, Marian Daszyk, Józef Klim i Marek Strzeliński oraz Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski i zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maria Boratyn-Laudańska.
Tematem posiedzenia były dwa projekty ustaw zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP:
§ o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
§ o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji.
Wspólnie z posłami i przedstawicielami rządu wymieniliśmy opinie dotyczące przedmiotowych projektów.
W załączeniu przesyłam do wiadomości Pana Premiera stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Załącznik:
stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji

 


 Warszawa, dn. 12.05.2006 r.

KRLW/061/13/06

Pan
Andrzej Lepper
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiSzanowny Panie Ministrze,

W dniu 11 maja 2006 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w którym uczestniczyli posłowie Sejmu RP – Krzysztof Czarnecki, Andrzej Fedorowicz, Jerzy Gosiewski, Marian Daszyk, Józef Klim
i Marek Strzeliński oraz Główny Lekarz Weterynarii Krzysztof Jażdżewski i zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maria Boratyn-Laudańska.
Tematem posiedzenia były dwa projekty ustaw zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP:
§ o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
§ o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji.
Wspólnie z posłami i przedstawicielami rządu wymieniliśmy opinie dotyczące przedmiotowych projektów.
W załączeniu przesyłam do wiadomości Pana Ministra stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiotowej sprawie.Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Załącznik:
stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji inspekcji

 

Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r.


Marek MastalerekMarek MastalerekMarek Mastalerekw sprawie projektów ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zebrana na nadzwyczajnym posiedzeniu – po zapoznaniu się z projektami ustaw:
- o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji, po przeprowadzeniu w obecności posłów, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii szczegółowej dyskusji nad tymi projektami jednomyślnie zwraca się do Rady Ministrów o odrzucenie tych projektów w całości.
Stanowisko to uzasadnione jest następującymi okolicznościami:
Projekt ustawy o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności stanowi mechaniczne połączenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 poz. 287) i ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. NT 187, poz. 1577) i ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) bez uzgodnienia specyfiki problematyki weterynaryjnej.
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest obecnie zadaniem przede wszystkim Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej, a w niewielkim stopniu także Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Połączenie w Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności wyłącznie Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stworzy sytuację, iż bardzo duży obszar działań w zakresie bezpieczeństwa żywności pozostanie w gestii Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Nadal więc zapewnienie bezpieczeństwa żywności nie będzie przedmiotem działań tylko jednej Inspekcji, jak to było w zamyśle autorów projektu ustawy.
Prawidłowe rozwiązanie licznych problemów związanych z zapewnieniem naszemu społeczeństwu bezpiecznej żywności wymaga pracy zespołu fachowców doskonale orientujących się w tej problematyce.
Negatywnie ocenić należy także uzasadnienie tego projektu, który nie zawiera żadnych konkretnych wyliczeń przedstawiających skutki finansowe dla budżetu państwa utworzenia struktur nowej Inspekcji, a według naszej oceny utworzenie Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności spowoduje znaczny wzrost wydatków z budżetu Państwa w porównaniu do obecnych kosztów funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej.
Wyrażamy pogląd, iż realizacja projektu tej ustawy stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i epizootycznego kraju, dając szerokie kompetencje osobom merytorycznie nie przygotowanym do pełnienia tak odpowiedzialnych zadań jak nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego. Podważy to naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej i będzie tym samym szkodliwe dla interesów państwa polskiego.Marek Mastalerek

Sekretarz
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Tadeusz Jakubowski

Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami