Data: 04.05.06
L.dz. 0742/06
Sprawa: 061/11/06

MINISTER GOSPODARKI
DRE-II-5303-28-AG/06

Warszawa, dn. 25 kwietnia 2006 r.

Pan Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 
Szanowny Panie Prezesie
Odpowiadając na pismo z dnia 3 kwietnia br., znak: KRLW/061/11/06 w sprawie propozycji nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póżn. zm.) uprzejmie przedstawiam stanowisko w sprawie, w szczególności w kwestii nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Reglamentacja działalności gospodarczej stanowi ograniczenie swobody jej podejmowania i wykonywania. Zgodnie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ochrona konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej wymaga zatem stałej troski prawodawcy o to, aby zakres i formy reglamentacji działalności gospodarczej pozostawały w proporcji do przyczyn jej stosowania. Należy podkreślić, że ustawa SDG (art. 75 ust. 1) utrzymała część obowiązujących zezwoleń jedynie ze względu na konieczność zachowania zgodności z prawem wspólnotowym oraz w celu sprawowania odpowiedniego nadzoru w szczególnie wrażliwych sferach działalności gospodarczej.

Rozszerzenie katalogu ustaw, na podstawie których wykonywanie działalności gospodarczej wymagałoby uzyskania zezwolenia powinno zatem wynikać albo z dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych, albo powinno być podyktowane szczególnymi względami społecznymi.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług w zakładach leczniczych dla zwierząt nie jest reglamentowane (obowiązujące przepisy nie uzależniają prowadzenia tego typu usług od uzyskania zezwolenia).

W związku z powyższym nie znajduję żadnych merytorycznych podstaw dla wprowadzenia zmian w powyższym zakresie w ustawie SDG

Odrębną kwestią jest natomiast objęcie działalności zakładów dla zwierząt przepisami ustawy SDG. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, do zakładów leczniczych dla zwierząt nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (obecnie ustawy SDG na podstawie art. 86 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)). Dotychczasowe opinie Ministerstwa Gospodarki potwierdzają ww. stan prawny.

Analiza sytuacji prawnej lekarzy weterynarii prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt oraz ewentualna zmiana przepisów w powyższym zakresie należy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Z poważaniem
MINISTER
z.up.
Tomasz Wilczak
PODSEKRETARZ STANU

Do wiadomości:
Pan Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami