Zmiana: Uchwałą nr 68/2007/IV 12 marca 2007

 

UCHWAŁA Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r.

w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii


Na podstawie art.10 pkt l ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8 poz.27; zm. z 1995r. Nr 120, poz. 576) uchwala się, co następuje: § l 1. Ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, który obowiązani są stosować wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego. 2. Dokumenty (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty itp) wystawiane przez wykonującego zawód lekarza weterynarii powinny być podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru określonego uchwałą. § 2 Pieczątka, o której mowa w § l, ma mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:

 

A. Pisane poziomo

  1. Imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe (np.: dr, prof. dr hab, mgr) - pisane drukiem pochyłym (kursywą),
  2. LEKARZ WETERYNARI - pisane dużymi literami, bez skrótów,
  3. Tytuł specjalisty, nadany przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii - pisana kursywą,
  4. Adresy: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu oraz telefon/fax, miejsca wykonywania zawodu przez lekarza lub miejsca jego pobytu, bądź też oba te adresy i telefony, według swobodnego wyboru lekarza, przeznaczone dla korespondencji i kontaktu (tel/fax) z lekarzem weterynarii. 

B. Pisane pionowo

  1. Numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.


§ 3 Zachowują swoją ważność pieczątki lekarza weterynarii wykonane według dotychczas obowiązującego wzoru. § 4 Traci moc uchwała Nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii. § 5 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


SEKRETARZ KRL-W

Zbigniew Jarocki 


PREZES KRL-W

Andrzej Komorowski

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami