Sukces w weterynarii - nowy projekt Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (2010-2012)

www.sukceswweterynarii.waw.pl - więcej informacji, rekrutacja


„Sukces w weterynarii” to projekt Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zainicjowany w czerwcu 2009 r. Założenia projektu zostały sformułowane w oparciu o wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród członków Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz przy uwzględnieniu struktury wiekowej lekarzy weterynarii i zasady równości płci. Ankietowani wyrazili potrzebę podniesienia kompetencji w zakresie komunikacji, asertywności, pracy w stresie a także przedsiębiorczości.
W sierpniu 2009 r. projekt „Sukces w weterynarii” przeszedł pomyślnie etap weryfikacji formalnej, a następnie w maju 2010 r. etap oceny merytorycznej uzyskując na liście rankingowej Zarządu Województwa Mazowieckiego 19 miejsce z pośród 757 ocenianych projektów.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Okres realizacji projektu: 01.11.2010 – 30.06.2012.
Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań zawodowych lekarzy weterynarii wolnej praktyki, członków Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Każdy z uczestników projektu będzie mógł wybrać jeden z proponowanych tematów warsztatów z dwóch cykli (kompetencji społecznych i prowadzenia działalności gospodarczej):

1. Warsztaty kompetencji społecznych – każdy 16 godz., 15 osobowe grupy, doświadczeni trenerzy, rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Tematy:

1.1.Asertywność, jak odpowiadać na potrzeby właściciela i realizować swoje, stawianie granic i dbanie o nie, typy zachowań, techniki asertywnych odpowiedzi, radzenie sobie z krytyką.
1.2.Jak rozwiązywać problemy i mówić o rzeczach trudnych, skuteczna komunikacja, trudne emocje, np. złość, gniew, techniki rozwiązywania problemów.
1.3.Radzenie sobie ze stresem: Jak z niego korzystać i mieć motywację do pracy, rozpoznawanie źródeł motywacji do pracy, stres psychologiczny i jego skutki, rola emocji i komunikacji, źródła stresu w pracy lekarza weterynarii i sposoby radzenia sobie z nim.
1.4.Komunikacja czyli jak zachęcić właściciela zwierzęcia do współpracy, sposoby, skuteczna komunikacja, typologia klienta.
Koszt szkolenia: 1032zł. Koszt po uwzględnieniu dofinansowania z UE: 206,5 zł (cena obejmuje 2-dniowe szkolenie, nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe i reklamowe).

2. Prowadzenie działalności gospodarczej – każdy 16 godz., 15 osobowe grupy, doświadczeni trenerzy, rekomendowani przez organizacje trenerskie.

Tematy:

2.1.Współpraca w środowisku lekarskim (m.in.: przełamywanie barier współpracy, tworzenie zasad efektywnej współpracy, skuteczna komunikacja między lekarzami, zarządzanie konfliktami między zespołami)
2.2.Budowanie strategii firmy (m.in.: strategia przedsiębiorstwa w sektorze usług i zarządzania zasobami ludzkimi, planowanie i rozwój organizacji, strategie rozwoju przedsiębiorstwa, ocena i wdrażanie strategii, planowanie i kontrola strategiczna, ćwiczenia opracowanie własnej strategii rozwoju).
2.3.Marketing i podstawy obsługi klienta (m.in.: marketing bezpośredni i relacyjny, plan marketingowy, narzędzia IT w promocji własnej firmy, orientacja na klienta, jakość w obsłudze, obsługa skarg i reklamacji).
2.4.Przetargi (m.in.: źródła informacji o przetargach i dokumentacja z nimi związana, komunikacja z instytucją ogłaszającą przetarg, zawiązywanie konsorcjów i innych form współpracy do przetargu, opracowanie oferty na przetarg i strategię współpracy)
Koszt szkolenia: 1032zł. Koszt po uwzględnieniu dofinansowania z UE: 206,5 zł (cena obejmuje 2-dniowe szkolenie, nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe i reklamowe).

Ponadto osoby po 45 roku życia będą mogły wziąć udział w jednym z dwóch typów szkoleń ICT:

3. Szkolenia ogólne komputerowe dla osób powyżej 45 roku życia (ogólne umiejętności obsługi komputera, wykorzystywanie komputera w działalności zawodowej) – 16 godz., 10 osobowe grupy.
4. Szkolenia specjalistyczne dla osób powyżej 45 roku życia (obsługa weterynaryjnych programów komputerowych) – 16 godz., 10 osobowe grupy.

Dodatkowo zostanie uruchomiona PLATFORMA INTERNETOWA z elementami e-learningu obejmująca po zalogowaniu m.in.: materiały szkoleniowe uzupełniające szkolenia stacjonarne, możliwość konsultacji problemów z wykładowcami i ekspertami (do 2 tyg. po zakończeniu szkolenia), case study. Platforma internetowa ułatwi także współpracę wśród lekarzy weterynarii zrzeszonych w WIL-W (interaktywna tablica ogłoszeń, profile lekarzy, ogłoszenia o przetargach, seminariach, zaproszenia do współpracy).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami