Przetarg nieograniczony
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=20994

Wartość zamówienia Poniżej 206 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2008-06-20 , 15:03:02
I Zamawiający
Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa
- adres Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (+48 22) 595-33-60
- faks (+48 22) 595-33-68
- adres internetowy http://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adres Antoniego Corazziego 7, 00-087 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (+48 22) 595-33-60
- faks (+48 22) 595-33-68
- adres internetowy http://www.um.warszawa.pl


Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Pilarowska
- adres Biuro Zamówień Publicznych, Antoniego Corazziego 7, 00-087 Warszawa
- lokal 13 IV p.
- telefon (0-22) 595-33-69
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Biuro Zamówień Publicznych, Antoniego Corazziego 7, 00-087 Warszawa
- lokal 13 IV p.
Adres, na który należy przesyłać oferty Biuro Zamówień Publicznych, Antoniego Corazziego 7, 00-087 Warszawa
- lokal 13 IV p.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w niżej wymienionych dzielnicach (przedmiot zamówienia został podzielony na osiemnaście części):
- Bemowo (część 1). - Białołęka (część 2), - Bielany (część 3), - Mokotów (część 4), - Ochota (część 5), - Praga Południe (część 6), - Praga Północ (część 7), - Rembertów (część 8), - Śródmieście (część 9), - Targówek (część 10), - Ursus (część 11), - Ursynów (część 12), - Wawer (część 13), - Wesoła (część 14), - Wilanów (część 15), - Włochy (część 16), - Wola (część 17), - Żoliborz (część 18).
2.Znakowanie psów jest finansowane ze środków m.st. Warszawy i lecznica nie pobiera dodatkowych opłat za usługi będące przedmiotem zamówienia. Znakowanie elektroniczne dotyczyć będzie maksymalnie 1240 psów w każdej dzielnicy m.st. Warszawy z zastrzeżeniem, że ilość psów podana przez Zamawiającego jest wielkością szacunkową i może się zmniejszyć w zależności od potrzeb.
3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na maksymalnie 3 części.
4.Szczegółowy opis zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Główny przedmiot (CPV) 85.20.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Tak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System Zakupów Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Nr
części Nazwa części Wadium części 1 Bemowo 0,00 2 Białołęka 0,00 3 Bielany 0,00 4 Mokotów 0,00 5 Ochota 0,00 6 Praga Południe 0,00 7 Praga Północ 0,00 8 Rembertów 0,00 9 Śródmieście 0,00 10 Targówek 0,00 11 Ursus 0,00 12 Ursynów 0,00 13 Wawer 0,00 14 Wesoła 0,00 15 Wilanów 0,00 16 Włochy 0,00 17 Wola 0,00 18 Żoliborz 0,00 Razem 0,00
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Data zakończenia: 2008-12-12
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym Wymagane wadium 0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne Nie podlegają wykluczeniu z art.24 ust.1 i 2, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:
1.oświadczą, że prowadzą działalność w co najmniej jednym zakładzie leczniczym dla zwierząt, na terenie dzielnicy m.st. Warszawy, której dotyczy oferta (odpowiednio nr części) lub w dzielnicy sąsiedniej (według podziału administracyjnego m.st. Warszawy).
2.Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 3. ogłoszenia będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki.
3.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
3.1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ;
3.2.Oświadczenie o prowadzeniu działalności w zakładzie leczniczym dla zwierząt – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;
3.3.Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru członków Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych - Dz. U. z 2002r. Nr 187, poz. 1567, ze zm.), dotyczące kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt (wymienionego w oświadczeniu z pkt. 3.2.)
3.4. dokument potwierdzający wpis do ewidencji zakładu leczniczego dla zwierząt - aktualny wypis z Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami, (ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt - Dz. U. z 2004 Nr 11, poz. 95), dla zakładu leczniczego wymienionego w oświadczeniu o którym mowa w pkt.3.2 ogłoszenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena 100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Formularz można odebrać do dnia 2008-07-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=20994
Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać do dnia 2008-07-01 godzina 12:00 Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty) Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2008-07-01, 14:00, w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Corazziego 7, 00-087 Warszawa, w sali konferencyjnej na IV p.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami