W odpowiedzi na pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn. ŻWeo/PM/8500/1/11/136, przy którym przesłane zostały  projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii,  icon po konsultacjach ze środowiskiem lekarzy weterynarii i uwzględnieniu ich opinii, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zgłasza następujące uwagi (308.27 kB)

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna icon 31 stycznia 2011 zwróciła się z prośbą o wydanie naukowej opinii przez ekspertów Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (73.47 kB) w sprawie związanej z zaistniałą sytuacją jaka wynikła na skutek wprowadzenia zmian w programie zwalczania choroby Aujeszkyego poprzez wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. o zmianie  rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 259 poz.1765). Dnia 8 lutego 2011 roku KILW otrzymała icon odpowiedź dr hab. Tadeusza Wijaszki, Dyrektora PIW-PIB. (60.18 kB)

Przedstawiamy Państwu stanowisko Komisji Lekarzy Wolnej Praktyki i Farmacji Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej dotyczące dokumentowania rozchodu produktów leczniczych w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Stanowisko porusza kwestię prowadzenia dokumentacji w formie książki leczenia zwierząt i dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Opinia prawna - system zaopatrzenia lekarzy weterynarii w recepty i wymogi formalne dotyczące wystawiania recept

Warszawa, dnia 12.05.2006 r.
KRLW/03210/03/06
wg rozdzielnika

Niniejszym przedstawiam Państwu pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2005 r. sygn. KRLW/060/06/06 oraz pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2006 r. sygn. KRLW/061/13/06, do których załączone było stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2006 r. 
w sprawie projektów ustaw: - o Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
- o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji niektórych inspekcji.

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami