Pismo Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii lek. wet. Katarzyny Piskorz do Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza w sprawie planowanego przystąpienia Polski do konwencji „Medicrime - Konwencji Rady Europy w sprawie podrabiania produktów leczniczych oraz podobnych przestępstw stwarzających zagrożenie dla zdrowia publicznego" - PDF

Pismo Prezesa Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marka Mastalerka do Wojewody Mazowieckiego dr Konstantego Radziwiłła w związku ze skargami lekarzy weterynarii, którzy od kilku miesięcy nie otrzymują wynagrodzeń należnych im za wykonanie zleconych czynności związanych z nadzorem nad ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przechowywaniem mięsa oraz prowadzeniem kontroli zwierząt wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia -PDF

Pismo Z-cy Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - PDF

Pismo Prezesa Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marka Mastalerka do Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w sprawie wsparcia IW.

plik w formacie PDF

Załącznik do ww. pisma - plik w formacie PDF

Komunikat Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, w sprawie zasad realizacji recept na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

W komentarzu do zasad wystawiania i realizacji recept w pigułce, po wejściu w życie rozporządzenia MZ w sprawie recept, z dnia 13 kwietnia 2018r., nastąpiły zmiany, które są wynikiem analizy i weryfikacji przepisów oraz konsultacji z organami kontroli:

Komunikat Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w związku z planami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi mającymi na celu likwidację Inspekcji Weterynaryjnej oraz utworzenie nowej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności - plik w formacie PDF

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy pismo Dyrektora Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marka Mastalerka w sprawie procedur związanych z wprowadzeniem nowych druków paszportów dla zwierząt towarzyszących.

W związku z wejściem w życie z dniem 29 grudnia 2014 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła uchwałę Nr 37/2014/VI (załącznik do uchwały Nr37/2014/VI) z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Dnia 3.10.2013 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000479339 zarejestrował STOWARZYSZENIA LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH URZĘDOWE CZYNNOŚCI ZLECONE.

15 marca 2012 z inicjatywy Prezesa Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr hab. Krzysztofa Anusza odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
W trakcie spotkania omawiano warunki przetargów na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi występującymi na terenie aglomeracji warszawskiej.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami