1. W dniu 4 grudnia 2020 r. zebrała się Komisja Mandatowo-Skrutacyjna Sprawozdawczego Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzonego w trybie obiegowym w składzie:

1)    Krzysztof ANUSZ,
2)    Borys BŁASZCZAK,
3)    Małgorzata BRUCZYŃSKA,
4)    Michał TRACZ.

2. Komisja w ww. składzie stwierdziła, że osiągnęła kworum wymagane do podjęcia zadań.
3. Komisja wybrała swojego Przewodniczącego w osobie Małgorzaty BRUCZYŃSKIEJ.
4. Komisja stwierdziła, że do dnia niniejszego posiedzenia wpłynęło do Biura WILW 94 kopert z kartami do głosowania. Po otwarciu kopert Komisja stwierdziła, że było w nich 94 kart do głosowania.
5. Komisja po przeanalizowaniu materiałów dotyczących doręczeń delegatom listów (zawierających projekty uchwał, termin oddania głosu i kartę do głosowania) oraz stwierdzając, że w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa ogólnej liczby delegatów, uznała za ważne uchwały podjęte przez Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzony w trybie obiegowym. Tym samym Komisja uznała również ten Zjazd za ważny.
6. Po przeliczeniu głosów ustalono następujące wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami:
a) nad uchwałą nr 1 Zjazdu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii WILW przeprowadzonego w trybie obiegowym głosowało 94 delegatów;
- „za” uchwałą oddano 93 głosów;
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów;
- „wstrzymujących się” lub nieważnych głosów było 1;
Komisja stwierdziła, że uchwała nr 1 Zjazdu została podjęta;
b) nad uchwałą nr 2 Zjazdu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zjazdu głosowało 94 delegatów;
- „za” uchwałą oddano 93 głosów;
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów;
- „wstrzymujących się” lub nieważnych głosów było 1;
Komisja stwierdziła, że uchwała nr 2 Zjazdu została podjęta;
c) nad uchwałą nr 3 Zjazdu w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej głosowało 94 delegatów;
- „za” uchwałą oddano 94 głosów;
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów;
- „wstrzymujących się” lub nieważnych głosów było 0;
Komisja stwierdziła, że uchwała nr 3 Zjazdu została podjęta;
d) nad uchwałą nr 4 Zjazdu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej głosowało 94 delegatów;
- „za” uchwałą oddano 93 głosów;
- „przeciw” uchwale oddano 1 głosów;
- „wstrzymujących się” lub nieważnych głosów było 0;
Komisja stwierdziła, że uchwała nr 4 Zjazdu została podjęta;
e) nad uchwałą nr 5 Zjazdu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej głosowało 94 delegatów;
- „za” uchwałą oddano 93 głosów;
- „przeciw” uchwale oddano 1 głosów;
- „wstrzymujących się” lub nieważnych głosów było 0;
Komisja stwierdziła, że uchwała nr 5 Zjazdu została podjęta;
f) nad uchwałą nr 6 Zjazdu w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjne głosowało 94 delegatów;
- „za” uchwałą oddano 93 głosów;
- „przeciw” uchwale oddano 1 głosów;
- „wstrzymujących się” lub nieważnych głosów było 0;
Komisja stwierdziła, że uchwała nr 6 Zjazdu została podjęta;
g) nad uchwałą nr 7 Zjazdu w sprawie ustalenia budżetu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej głosowało 94 delegatów;
- „za” uchwałą oddano 91 głosów;
- „przeciw” uchwale oddano 1 głosów;
- „wstrzymujących się” lub nieważnych głosów było 2;
Komisja stwierdziła, że uchwała nr 7 Zjazdu została podjęta.
7. Komisja zobowiązała Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przekazania Przewodniczącemu Zjazdu niniejszego protokołu wraz z podjętymi uchwałami.
8. Komisja stwierdziła, że zrealizowała przypisane zadania, a Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

Protokół - plik w formacie PDF

W związku z sygnałami napływającymi z powiatowych inspektoratów weterynarii województwa mazowieckiego o znaczącym spadku liczby raportów przekazywanych do właściwych inspektoratów na temat szczepień przeciwko wściekliźnie, uprzejmie przypominamy lekarzom wolnej praktyki o obowiązkach wnikających z art. 56 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 11 marca 2004r:

Szanowni Państwo,
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się zakładów leczniczych dla zwierząt z terenu Warszawy, które byłyby chętne przyjąć na praktyki studenckie bądź wolontariat studentów IV i V roku studiów anglojęzycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Studenci ci, w związku z ograniczeniami podróżowania związanymi z COVID-19, na okres wakacji pozostali w Polsce.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

ogłasza nabór na IV edycję studiów podyplomowych

„CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH”

 

Ukończenie studiów uprawnia lekarzy weterynarii do zdawania egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chorób zwierząt nieudomowionych.

Odpowiedź Zastępczyni Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Beaty Wrońskiej-Freudenheim na pismo Prezesa Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marka Mastalerka w sprawie możliwości obniżenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych wynajmowanych z przeznaczeniem na zakłady lecznicze dla zwierząt - plik w formacie PDF

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Katarzyny Piskorz w sprawie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym i psychotropowym - plik w formacie PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami