Od 1 lipca 2021 r. lekarze weterynarii mogą składać wnioski o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty kat. „Rp” na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową.

Do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 
Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” znajduje  się  na  stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakładce:

ZAŁATWIANIE SPRAW/FORMULARZE/WETERYNARIA.

Podpisany wniosek można wysłać pocztą, kurierem, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  ePUAP lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu (ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa).

Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znak  WIW-ZOZ-II.913.15.55.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny u zwierząt wolnożyjących w województwie mazowieckim.

Plik w formacie PDF

Uchwała Nr 2255/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 25 maja 2021 r. o zmianie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zmienionej uchwałą Rady WILW Nr 2079/VII/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym

Szanowni Państwo! Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
Okręgowa Komisja Wyborcza zwraca się do wszystkich członków Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o niezawodny udział w przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym wyborach delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii. Otrzymali Państwo dokumenty umożliwiające oddanie głosu, w tym kartę do głosowania.
Nieoddanie głosu w tych wyborach może niestety uniemożliwić osiągnięcie kworum rejonowego zebrania wyborczego, a tym samym uniemożliwić lub utrudnić przeprowadzenie okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii. Od wyboru przez zjazd organów Izby zależy z kolei realizacja przypisanych tym organom zadań samorządu. Dotyczy to także tych zadań, bez których właściwie nie będzie możliwe prawidłowe wykonywanie zawodu lekarza weterynarii, czy prawidłowe funkcjonowanie zakładów leczniczych dla zwierząt (np. bez funkcjonującej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej praktycznie niemożliwe staje się funkcjonowanie zakładów leczniczych dla zwierząt, wydawanie paszportów dla zwierząt towarzyszących, itd.). Od konkretnej aktywności każdego z nas – w postaci zagłosowania w odbywających się wyborach – zależy zatem, czy wszyscy będziemy mogli dalej i bez zakłóceń wykonywać nasz zawód. Oddanie głosu przez każdego z nas ma zatem wielkie znaczenie dla wszystkich.
Pozostaje tylko przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ust. 2 KELW powinnością lekarza weterynarii jest aktywne uczestnictwo w działalności samorządu. Ten etyczny obowiązek aktualizuje się szczególnie, gdy – ze względu na pandemię – samorząd nasz znalazł się w trudnej sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie stacjonarnie rejonowych zebrań wyborczych.
Liczymy na Państwa zrozumienie i aktywny udział w odbywających się wyborach korespondencyjnych.

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej WILW
prof. dr hab. Krzysztof Anusz
/przewodniczący/

Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia o braku możliwości kontynuowania procedury wyborczej w rejonach wyborczych, w których w terminie nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z tym w rejonach tych nie będą podejmowane dalsze czynności wyborcze w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym, w tym m.in. nie będą wysyłane listownie karty do głosowania.

Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w następujących rejonach wyborczych w terminie nie zgłosił się żaden kandydat:

 • Rejon wyborczy nr: 1          WARSZAWA: Białołęka, Targówek
 • Rejon wyborczy nr: 3          WARSZAWA: Wawer, Wesoła
 • Rejon wyborczy nr: 4b        WARSZAWA: Bemowo, Bielany, Żoliborz (L-Ż)
 • Rejon wyborczy nr: 5a        WARSZAWA: Ochota, Śródmieście, Wola (A-Ł)
 • Rejon wyborczy nr: 5b        WARSZAWA: Ochota, Śródmieście, Wola (M-Ż)
 • Rejon wyborczy nr: 7a        WARSZAWA: Mokotów (A-K)
 • Rejon wyborczy nr: 8a        WARSZAWA: Ursynów (A-Ł)
 • Rejon wyborczy nr: 8b        WARSZAWA: Ursynów (M-Ż)
 • Rejon wyborczy nr: 12        powiat grodzki OSTROŁĘKA
 • Rejon wyborczy nr: 20        powiat ziemski GRODZISK MAZOWIECKI
 • Rejon wyborczy nr: 25        powiat ziemski ŁOSICE
 • Rejon wyborczy nr: 26        powiat ziemski MAKÓW MAZOWIECKI
 • Rejon wyborczy nr: 29        powiat ziemski NOWY DWÓR MAZOWIECKI
 • Rejon wyborczy nr: 36        powiat ziemski PRUSZKÓW
 • Rejon wyborczy nr: 42        powiat ziemski SIERPC
 • Rejon wyborczy nr: 46        powiat ziemski WĘGRÓW
 • Rejon wyborczy nr: 50        powiat ziemski ŻUROMIN

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje:

 • obecnie wydawane są zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23 a ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo farmaceutyczne.
 • wniosek o przydział zakresu liczb znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakładce:

ZAŁATWIANIE SPRAW/FORMULARZE/WETERYNARIA.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej osoba uprawniona albo świadczeniodawca zaopatruje się w druki recept w postaci papierowej we własnym zakresie. Możliwy jest również wydruk recepty w trakcie jej wystawiania.

Kategorię dostępności „Rpw” posiadają produkty lecznicze, które zawierają środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P oraz inne produkty posiadające tą kategorię, które można weryfikować w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Obecnie nie są wydawane zakresy liczb na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rp”, zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 406)

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami